Dox : Amina Batsola

Tena feno tebiteby Ranoro efa dodona aina.
Voa mafy ny marary, efa tsy hahatsiaro saina.
Ka niredona matetika miantsoantso an' i Batsola

Lefahitra :
Raisonao ny fanafody ka omeo aloha ny vola
Avy eo atoro anao ny fanamboarana azy tsotra
Ka iarahana mijery sao mety tsy hizotra.

Ranoro :
(Manolotra ny vola)
Indro ary moa ny vola ary atoroy ny asany
Sy ny fampiasa azy...

Lefahitra :
(Miteny irery) Izany foana no andrasany
Izao no vokatra hitranga : haharo aina Andriamatoa
Hitombo eo no eo ny heriny, dia hihezaka, hifoha...
(Dia nihiratra tokoa Rasata raha vao avy nisotro ilay
fanafody ary nivoaka vetivety, tena faly aok' izany
i Ranoro)

Lefahitra :
Ny andriana ô ! fotoana fohy dia fohy no ahazoana hiresaka
Tsy misy hevitra, mihitsy tena mahaketraka.
Sakanan-drizareo Batsola ka tsy misy hiaingany
Ary ambenany mihitsy ka hany heriny tomany.
Nefa toky no nomeny ny tsy maintsy hiaviany

Raha vao nisy hahafahany hamonjy anao olon-tiany !
Koa ny mbola famantarana ny fotoana hiaingany
Dia tsy miova velively fa ny dona-tsetroka ihany...

Mpitantara :
Tsembo-dratsy teo Rasata, toa mba te hanantena
Nefa kivikivy am-po, ory sy mangenahena...
Mila ho latsaka ny ainy, mivaroraka sahady
Ary azo tomba maso fa tsy haharitra hiady !
Somary latsaka ama-nenina Lefahitra mijery
Tafahoatra mafy loatra ny tetikadiny, mamery !
Dia nanapa-kevitra izy handeha faingana indray
Ka nanao hiavin' i Batsola amin' izay,
Lasa izy... iny lasa ! Moa ve hahatratra ?
Indreo fo telo rendrika ámin' ny adiny mahantra !
(Ankoriaka)

Batsola :
Nanahoana izay Rasata, Voatana ihany ve ny ainy ?
Ary moa ny famonjeko azy tsy efa antenainy
Valalanina aho mitazana ny iavian' izay iraka
Mitsangana aho, mitoetra, tsy mahatombin-tsiraka !
Ny voary rehetrarehetra finaritra tomaratara
Izaho kosa mainzin' aty toa latsain' ny anjara !
Nahoana moa no ary aho, raha androko tomany
Raha maty ilay malalako, dia aleoko mody tany !
Izaho manko no nibaiko iny tora-defona iny.
Ka manetoketoka ahy izao ny nenina sy tsiny.

Takila 1-2
Takila 3-4
Takila 5-6
Takila 7-8
Takila 9-10
Takila 11-12
Takila 13-14
Takila 15-16
Takila 17-18
Takila 19-20
Takila 21-22
Takila 23-24
Takila 25-26
Takila 27-28
Takila 29-30
Takila 31-32
Takila 33-34
Takila 35-36
Takila 37-38
Takila 41-42
Takila 43-44