Chapters and verses mentioning Azaria

  1st Book of Kings 1 Mpanjaka Mpanjaka I 1er Livre des Rois
...............
1Mp 4.2 And these were the princes which he had; Azariah the son of Zadok the priest, Ary izao no lehibe tao aminy: Azaria, zanak' i Zadoka, no mpisorona; Izao no lehibe, mpanao raharahany: Azariasa, zanak' i Sadaoka, no filohan' ny mpanao raharaha. et voici quels étaient ses grands officiers :Azaryahu fils de Sadoq, prêtre.
...............
1Mp 4.5 And Azariah the son of Nathan was over the officers: and Zabud the son of Nathan was principal officer, and the king' s friend: ary Azaria, zanak' i Natana, no lehiben' ny olona voatendry; ary Zaboda, zanak' i Natana, no mpanolotsaina, sakaizan' ny mpanjaka, Azariasa zanak' i Natàna no lehiben' ny mpikarakara ny hanin-kohanina; Zaboda zanak' i Natàna mpisorona no mpanolo-tsaina, manolotra ny mpanjaka; Azaryahu fils de Natân, chef des préfets. Zabud fils de Natân, familier du roi,

  2nd Book of Kings 2 Mpanjaka Mpanjaka II 2ème Livre des Rois
...............
2Mp 14.21 And all the people of Judah took Azariah, which was sixteen years old, and made him king instead of his father Amaziah. Ary ny vahoaka rehetra tamin' ny Joda naka an' i Azaria, izay vao enina ambin' ny folo taona tamin' izay, ka nampanjaka azy handimby an' i Amazia rainy. Ka Azariasa izay enina ambin' ny folo taona, no nalain' ny vahoaka rehetra amin' i Jodà ka natsangany ho mpanjaka handimby an' i Amasiasa rainy. Tout le peuple de Juda choisit Ozias, qui avait seize ans, et le fit roi à la place de son père Amasias.
2Mp 15.1 In the twenty and seventh year of Jeroboam king of Israel began Azariah son of Amaziah king of Judah to reign. Tamin' ny taona fahafito amby roa-polo nanjakan' i Jeroboama, mpanjakan' ny Isiraely, no vao nanjakan' i Azaria, zanak' i Amazia, mpanjakan' ny Joda. Tamin' ny taona fahafito amby roapolo nanjakan' i Jeroboama mpanjakan' Israely, no vao nanjaka kosa Azariasa zanak' i Amasiasa mpanjakan' i Jodà. En la vingt-septième année de Jéroboam, roi d' Israël, Ozias fils d' Amasias devint roi de Juda.
...............
2Mp 15.6 And the rest of the acts of Azariah, and all that he did, are they not written in the book of the chronicles of the kings of Judah? Ary ny tantaran' i Azaria sisa mbamin' izay rehetra nataony, tsy efa voasoratra ao amin' ny bokin' ny tantaran' ny mpanjakan' ny Joda va izany? Ny sisa tamin' ny asan' i Azariasa mbamin' izay rehetra nataony moa tsy dia efa voasoratra ao amin' ny bokin' ny Tantaran' ny mpanjakan' i Jodà? Le reste de l' histoire d' Ozias, et tout ce qu' il a fait, cela n' est-il pas écrit au livre des Annales des rois de Juda?
2Mp 15.7 So Azariah slept with his fathers; and they buried him with his fathers in the city of David: and Jotham his son reigned in his stead. Ary Azaria dia lasa nodimandry any amin' ny razany, ka nalevina tao amin' ny razany tao an-tanànan' i Davida izy; ary Jotama zanany no nanjaka nandimby azy. Ary nodimandry any amin' ny razany Azariasa, ka nalevina tao amin' ny razany, ao an-tanànan' i Davida. Joatama zanany no nanjaka nandimby azy. Ozias se coucha avec ses pères, on l' enterra dans la Cité de David et son fils Yotam devint roi à sa place.
2Mp 15.8 In the thirty and eighth year of Azariah king of Judah did Zachariah the son of Jeroboam reign over Israel in Samaria six months. Tamin' ny taona fahavalo amby telo-polo nanjakan' i Azaria, mpanjakan' ny Joda, no nanjakan' i Zakaria, zanak' i Jeroboama, tamin' ny Isiraely, ary nanjaka enim-bolana tao Samaria izy. Tamin' ny taona fahavalo amby telopolo nanjakan' i Azariasa mpanjakan' i Jodà no vao nanjaka tamin' Israely tao Samaria kosa Zakariasa zanak' i Jeroboama. Enim-bolana no nanjakany. En la trente-huitième année d' Ozias, roi de Juda, Zacharie fils de Jéroboam devint roi sur Israël à Samarie, pour six mois.
...............
2Mp 15.17 In the nine and thirtieth year of Azariah king of Judah began Menahem the son of Gadi to reign over Israel, and reigned ten years in Samaria. Tamin' ny taona fahasivy amby telo-polo nanjakan' i Azaria, mpanjakan' ny Joda, no vao nanjakan' i Menahema, zanak' i Gady, tamin' ny Isiraely, ary nanjaka folo taona tao Samaria izy. Tamin' ny taona fahasivy amby telopolo nanjakan' i Azariasa tamin' i Jodà no vao tonga mpanjaka tamin' Israely kosa Manahema zanak' i Gadì. Folo taona no nanjakany tao Samaria. En la trente-neuvième année d' Ozias, roi de Juda, Menahem fils de Gadi devint roi sur Israël; il régna dix ans à Samarie.
...............
2Mp 15.23 In the fiftieth year of Azariah king of Judah Pekahiah the son of Menahem began to reign over Israel in Samaria, and reigned two years. Tamin' ny taona fahadimam-polo nanjakan' i Azaria, mpanjakan' ny Joda, no vao nanjakan' i Pekahia, zanak' i Menahema, tamin' ny Isiraely tao Samaria, ary nanjaka roa taona izy. Tamin' ny taona faha-dimampolo nanjakan' i Azariasa mpanjakan' i Jodà, no vao nanjakan' i Faseià zanak' i Manahema tamin' Israely tao Samaria kosa. Roa taona no nanjakany. En la cinquantième année d' Ozias, roi de Juda, Peqahya fils de Menahem devint roi sur Israël à Samarie, pour deux ans.
...............
2Mp 15.27 In the two and fiftieth year of Azariah king of Judah Pekah the son of Remaliah began to reign over Israel in Samaria, and reigned twenty years. Tamin' ny taona faharoa amby dimam-polo nanjakan' i Azaria, mpanjakan' ny Joda, no vao nanjakan' i Peka, zanak' i Remalia, tamin' ny Isiraely tao Samaria, ary nanjaka roa-polo taona izy. Tamin' ny taona faharoa amby dimampolo nanjakan' i Azariasa mpanjakan' i Jodà, no vao nanjaka i Fasea, zana-dRomeliasa, tao Samaria. Roapolo taona no nanjakany. En la cinquante-deuxième année d' Ozias, roi de Juda, Péqah fils de Remalyahu devint roi sur Israël à Samarie; il régna vingt ans.

  1st Book of Chronicles 1 Tantara Tantara I 1er Livre des Chroniques
...............
1Tt / 1Tan 2.8 And the sons of Ethan; Azariah. Ary ny zanakalahin' i Etana dia Azaria. Zanak' i Etana: Azariasa. Fils d'Étân : Azarya.
...............
1Tt / 1Tan 2.38 And Obed begat Jehu, and Jehu begat Azariah, ary Obeda niteraka an' i Jeho; ary Jeho niteraka an' i Azaria; Obeda niteraka an' i Jehò. Jehò niteraka an' i Azariasa. Obed engendra Yéhu, Yéhu engendra Azarya,
1Tt / 1Tan 2.39 And Azariah begat Helez, and Helez begat Eleasah, ary Azaria niteraka an' i Haleza; ary Haleza niteraka an' i Elasa; Azariasa niteraka an' i Helesa, Helesa niteraka an' i Elasa, Azarya engendra Héleç, Héleç engendra Éléasa,
...............
1Tt / 1Tan 3.12 Amaziah his son, Azariah his son, Jotham his son, Amazia no zanakalahin' i Joasy, Azaria no zanakalahin' Amazia, Jotama no zanakalahin i Azaria, Amaziasa zanany, Azariasa zanany, Joatama zanany, Amasias son fils, Azarias son fils, Yotam son fils,
...............
1Tt / 1Tan 5.35 ary Ahimaza niteraka an' i Azaria; ary Azaria niteraka an' i Johanana; Akimaasa niteraka an' i Azariasa, Azariasa niteraka an' i Johanàna, Ahimaaç engendra Azarya. Azarya engendra Yohanân.
1Tt / 1Tan 5.36 ary Johanana niteraka an' i Azaria (ilay nanao fisoronana tao amin' ny trano nataon' i Solomona tany Jerosalema); Johanàna niteraka an' i Azariasa, izay nanao ny fisoronana tao amin' ny trano nataon' i Salomona, tany Jerosalema. Yohanân engendra Azarya. C' est lui qui exerça le sacerdoce dans le Temple qu' avait bâti Salomon à Jérusalem.
1Tt / 1Tan 5.37 ary Azaria niteraka an' i Amaria; ary Amaria niteraka an' i Ahitoba; Azariasa niteraka an' i Akitoba, Azarya engendra Amarya, Amarya engendra Ahitub,
...............
1Tt / 1Tan 5.39 ary Saloma niteraka an' i Hilkia; ary Hilkia niteraka an' i Azaria; Seloma niteraka an' i Helkiasa, Helkiasa niteraka an' i Azariasa, Shallum engendra Hil-qiyya, Hilqiyya engendra Azarya,
1Tt / 1Tan 5.40 ary Azaria niteraka an' i Seraia; ary Seraia niteraka an' i Jozadaka; Azariasa niteraka an' i Saraiasa, Saraiasa niteraka an' i Josedeka. Azarya engendra Seraya, Seraya engendra Yehoçadaq
...............
1Tt / 1Tan 6.21 Joah his son, Iddo his son, Zerah his son, Jeaterai his son. zanakalahin' i Elkana, zanakalahin' i Joela, zanakalahin' i Azaria, zanakalahin' i Zefania, zanak' i Amasaia, zanak' i Elkanà, zanak' i Joela, zanak' i Azariasa, zanak' i Sofoniasa, fils d' Elqana, fils de Yoèl, fils de Azarya, fils de Çephanya,
...............
1Tt / 1Tan 9.11 And Azariah the son of Hilkiah, the son of Meshullam, the son of Zadok, the son of Meraioth, the son of Ahitub, the ruler of the house of God; sy Azaria, zanak' i Hilkia, zanak' i Mesolama, zanak' i Zadoka, zanak' i Meraiota, zanak' i Ahitoba, mpanapaka ny tranon' Andriamanitra, Azariasa, zanak' i Helkiasa, zanak' i Mosalama, zanak' i Sadaoka, zanak' i Maraiota, zanak' i Akitoba, mpanapaka ny tranon' Andriamanitra; Azarya fils de Hilqiyya, fils de Meshullam, fils de Sadoq, fils de Merayot, fils d' Ahitub, chef du Temple de Dieu.

  2nd Book of Chronicles 2 Tantara Tantara II 2ème Livre des Chroniques
2Tt / 2Tan 15.1 And the Spirit of God came upon Azariah the son of Oded: Ary ny Fanahin' Andriamanitra tonga tamin' i Azaria, zanak' i Odeda; Tonga tamin' i Azariasa zanak' i Obeda ny Fanahin' Andriamanitra L' esprit de Dieu vint sur Azaryahu, fils d' Oded,
...............
2Tt / 2Tan 21.2 And he had brethren the sons of Jehoshaphat, Azariah, and Jehiel, and Zechariah, and Azariah, and Michael, and Shephatiah: all these were the sons of Jehoshaphat king of Israel. Ary nanan-drahalahy, zanak' i Josafata, koa izy, dia Azaria sy Jehiela sy Zakaria sy Azaria sy Mikaela ary Sefatia; ireo rehetra ireo no zanak' i Josafata, mpanjakan' ny Isiraely. Nanan-drahalahy zanak' i Josafata koa Jorama, dia Azariasa, Jahiela, Zakariasa, Azariasa, Mikaela, ary Safatiasa; zanak' i Josafata mpanjakan' i Jodà avokoa ireo. Joram avait des frères, fils de Josaphat : Azarya, Yehiel, Zekaryahu, Azaryahu, Mikaèl et Shephatyahu; ce sont là tous les fils de Josaphat, roi d' Israël.
...............
2Tt / 2Tan 22.6 And he returned to be healed in Jezreel because of the wounds which were given him at Ramah, when he fought with Hazael king of Syria. And Azariah the son of Jehoram king of Judah went down to see Jehoram the son of Ahab at Jezreel, because he was sick. Dia niverina mba hotsaboina tao Jezirela izy amin' ny feriny tamin' ny nahavoazana azy tao Rama, fony izy niady tamin' i Hazaela, mpanjakan' i Syria. Ary Azaria, zanak' i Jehorama, mpanjakan' ny Joda, nidina mba hamangy an' i Jorama, zanak' i Ahaba, tao Jezirela, satria marary izy. Dia niverina tao Jezrahela Jorama hotsaboina amin' ny ratra nahavoazan' ny Siriana azy tao Ramà, fony izy niady tamin' i Hazaela mpanjakan' i Siria. Ary Azariasa zanak' i Jorama mpanjakan' i Jodà, nidina tany Jezrahela hamangy an' i Jorama zanak' i Akaba fa narary izy. il revint à Yizréel pour faire soigner les blessures reçues à Ramot en combattant Hazaèl, roi d' Aram. Ochozias, fils de Joram, roi de Juda, descendit à Yizréel, pour visiter Joram, fils d' Achab, parce qu' il était souffrant.
2Tt / 2Tan 23.1 And in the seventh year Jehoiada strengthened himself, and took the captains of hundreds, Azariah the son of Jeroham, and Ishmael the son of Jehohanan, and Azariah the son of Obed, and Maaseiah the son of Adaiah, and Elishaphat the son of Zichri, into covenant with him. Ary tamin' ny taona fahafito Joiada nitombo hery ka nanao fanekena tamin' ny mpifehy zato, dia Azaria, zanak' i Jerohama, sy Isimaela, zanak' i Johanana, sy Azaria, zanak' i Obeda, sy Mahaseia, zanak' i Adaia, ary Elisafata, zanak' 1 Zikry. Tamin' ny taona fahafito, rahefa niha-nahery Joiadà dia nalainy ho mpikambana aminy ny tompon-jato Azariasa zanak' i Jerohama, Ismaela zanak' i Johanàna, Azariasa zanak' i Obeda, Maasiasa zanak' i Adaiasa, ary Elisafata zanak' i Zekrì. La septième année, Yehoyada se décida. Il envoya chercher les officiers de centaines, Azarya fils de Yeroham, Yishmaèl fils de Yehohanân, Azaryahu fils d' Obed, Maaséyahu fils d' Adayahu, Élishaphat fils de Zikri, qui étaient liés à lui par un pacte.
...............
2Tt / 2Tan 26.17 And Azariah the priest went in after him, and with him fourscore priests of the Lord, that were valiant men: Fa niditra nanaraka azy kosa Azaria mpisorona mbamin' ny valo-polo lahy amin' ny mpisoron' i Jehovah, lehilahy samy mahery avokoa. Niditra avy ato aoriany kosa Azariasa mpisorona, mbamin' ny valopolo lahy amin' ny mpisoron' ny Tompo, samy lehilahy mahery avokoa, Le prêtre Azaryahu, ainsi que quatre-vingts vertueux prêtres de Yahvé, vinrent
...............
2Tt / 2Tan 26.20 And Azariah the chief priest, and all the priests, looked upon him, and, behold, he was leprous in his forehead, and they thrust him out from thence; yea, himself hasted also to go out, because the Lord had smitten him. Ary Azaria mpisoronabe sy ny mpisorona rehetra dia nanatrika nijery azy, ka, indro, boka ny handriny; dia noroahiny hiala teo izy; nefa ny tenany dia mba nivoaka faingana ihany koa, satria Jehovah efa namely azy. Nony nijery nankany aminy Azariasa mpisorona lehibe sy ireto mpisorona rehetra, dia indro fa voan' ny habokàna ny handriny. Noroahiny ho any ivelany faingana izy, ary izy koa mba nivoaka faingana fa efa nasian' ny Tompo. Azaryahu, premier prêtre, et tous les prêtres se tournèrent vers lui et lui virent la lèpre au front. Ils l' expulsèrent en hâte et il se hâta lui-même de sortir, car Yahvé l' avait frappé.
...............
2Tt / 2Tan 28.12 Then certain of the heads of the children of Ephraim, Azariah the son of Johanan, Berechiah the son of Meshillemoth, and Jehizkiah the son of Shallum, and Amasa the son of Hadlai, stood up against them that came from the war, Dia nitsangana ny loholona sasany avy amin' ny taranak' i Efraima, dia Azaria, zanak' i Johanana, sy Berekia, zanak' i Mesilemota, sy Jehizkia, zanak' i Saloma, ary Amasa, zanak' i Hadlay, ka nanohitra izay vao avy tany an-tafika Dia nitsangana ny lehibe sasany amin' ny taranak' i Efraima, Azariasa zanak' i Johanàna, Barakiasa zanak' i Mosolamota, Ezekiasa zanak' i Seloma, ary Amasà zanak' i Adalì, ka nanohitra an' ireo avy any an-tafika, Certains des chefs éphraïmites, Azaryahu fils de Yehohanân, Bérékyahu fils de Meshillemot, Yehizqiyyahu fils de Shallum, Amasa fils de Hadlaï, s'élevèrent alors contre ceux qui revenaient de l' expédition.
...............
2Tt / 2Tan 29.12 Then the Levites arose, Mahath the son of Amasai, and Joel the son of Azariah, of the sons of the Kohathites: and of the sons of Merari, Kish the son of Abdi, and Azariah the son of Jehalelel: and of the Gershonites; Joah the son of Zimmah, and Eden the son of Joah: Dia nitsangana ny Levita, dia Mahata, zanak' i Amasay, sy Joela, zanak' i Azaria, tamin' ny taranaky ny Kehatita; ary tamin' ny taranak' i Merary dia Kisy, zanak' i Abdia, sy Azaria, zanak' i Jehalalila; ary tamin' ny Gersonita dia Joa, zanak' i Zima, sy Edena, zanak' i Joa; Dia nitsangana ny Levita: Mahata zanak' i Amasaia, Joela zanak' i Azariasa, tamin' ny taranaky ny Kaatita; tamin' ny taranaky ny Merarita, Kisa zanak' i Abdì, Azariasa zanak' i Jalaleela; tamin' ny Gersonata, Joah, zanak' i Zemà, Eedena zanak' i Joah; Les lévites se levèrent : Mahat fils de Amasaï; Yoèl fils de Azaryahu, des fils de Qehat; des Merarites : Qish fils d' Abdi et Azaryahu fils de Yehalléléel; des Gershonites : Yoah fils de Zimma et Éden fils de Yoah;
...............
2Tt / 2Tan 31.10 And Azariah the chief priest of the house of Zadok answered him, and said, Since the people began to bring the offerings into the house of the Lord, we have had enough to eat, and have left plenty: for the Lord hath blessed his people; and that which is left is this great store. Ary Azaria mpisoronabe, taranak' i Zadoka, namaly azy hoe: Hatramin' ny niandohan' ny nitondran' ny olona ny fanatitra ho ao an-tranon' i Jehovah dia nihinana izahay ka voky, sady be koa ny sisa; fa Jehovah nitahy ny olony, ary ny sisa dia ireo betsaka ireo. Ka hoy Azariasa mpisorona lehibe taranak' i Sadaoka namaly azy: Hatramin' ny niandohan' ny nanateran' ny olona ny fanomezana voahavaka ao an-tranon' ny Tompo, dia nihinana sy nanao voky ihany izahay, nefa mbola be koa no tsy laninay, fa nambinin' ny Tompo ny vahoakany, ka he izato habetsahan' ny sisa tsy lany. C' est Azarya, de la maison de Sadoq, et premier prêtre, qui lui répondit : " Dès les premiers prélèvements apportés au Temple de Yahvé, dit-il, on a pu manger, se rassasier, et avoir même de larges excédents, car Yahvé a béni son peuple; ce qui reste, c' est pour cette masse-ci. "
...............
2Tt / 2Tan 31.13 And Jehiel, and Azaziah, and Nahath, and Asahel, and Jerimoth, and Jozabad, and Eliel, and Ismachiah, and Mahath, and Benaiah, were overseers under the hand of Cononiah and Shimei his brother, at the commandment of Hezekiah the king, and Azariah the ruler of the house of God. Ary Jehiela sy Azazia sy Nahata sy Asahela sy Jerimota sy Jozabada sy Eliala sy Jismakia sy Mahata ary Benaia, fehin' i Konania sy Simey rahalahiny, no tonian' ireny, araka ny didin' i Hezekia mpanjaka sy Azaria, mpanapaka ny tranon' Andriamanitra. ary Jahiela, Azariasa, Nahata, Asaela, Jerimota, Jozabada, Eliela, Jesmakiasa, Mahata sy Banaiasa no mpikarakara nofehezin' i Joneiasa sy Semeia rahalahiny, araka ny nandaharan' i Ezekiasa mpanjaka sy Azariasa mpanapaka ao amin' ny tranon' Andriamanitra, an' izany. Yehiel, Azazyahu, Nahat, Asahel, Yerimot, Yozabad, Éliel, Yismakyahu, Mahat et Benayahu en étaient les surveillants sous les ordres de Konanyahu et de son frère Shiméï, sous le gouvernement du roi Ézéchias et d' Azaryahu, chef du Temple de Dieu.

  Book of Ezra Ezra Esdrasa Livre d'Esdras
Ezr / Esd 7.1 Now after these things, in the reign of Artaxerxes king of Persia, Ezra the son of Seraiah, the son of Azariah, the son of Hilkiah, Ary rehefa afaka izany, tamin' ny nanjakan' i Artaksersesy, mpanjakan' i Persia, dia niakatra Ezra, zanak' i Seraia, zanak' i Azaria, zanak' i Hilklay Taty aorian' ireo zava-niseho ireo, tamin' ny andro nanjakan' i Artakserksesa mpanjakan' i Persa kosa indray, Esdrasa, zanak' i Saraiasa, zanak' i Azariasa, zanak' i Helkiasa, Après ces événements, sous le règne d' Artaxerxès, roi de Perse, Esdras, fils de Seraya, fils de Azarya, fils de Hilqiyya,
...............
Ezr / Esd 7.3 The son of Amariah, the son of Azariah, the son of Meraioth, zanak' i Amaria, zanak' i Azaria, zanak' i Meraiota, zanak' i Amariasa, zanak' i Azariasa, zanak' i Maraiota, fils d' Amarya, fils de Azarya, fils de Merayot,

  Book of Nehemiah Nehemia Nehemia Livre de Néhémie
...............
Neh / Ne 3.23 After him repaired Benjamin and Hashub over against their house. After him repaired Azariah the son of Maaseiah the son of Ananiah by his house. Manarakaraka ireo dia namboatra koa Benjamina sy Hasoba teo amin' ny tandrifin' ny tranony ihany. Manarakaraka ireo dia namboatra koa Azaria, zanak' i Mahaseia, zanak' i Anania, teo anilan' ny tranony ihany. Manarakaraka ireo, dia Benjamina sy Hasoba nanamboatra teo an-trandrifin' ny tranony. Manaraka ireo, Azariasa zanak' i Maasiasa zanak' i Anania, nanamboatra teo akaikin' ny tranony. Après eux Binyamîn et Hashshub réparèrent en face de leurs maisons. Après eux Azarya, fils de Maaséya, fils d' Ananya, répara à côté de sa maison.
Neh / Ne 3.24 After him repaired Binnui the son of Henadad another piece, from the house of Azariah unto the turning of the wall, even unto the corner. Manarakaraka io koa, dia nisy namboarin' i Binoy, zanak' i Henadada, hatramin' ny tranon' i Azaria ka hatramin' ny fiolahana eo amin' ny zorony. Manarakaraka azy, Benoì zanak' i Henadada, nanamboatra ny laniny iray, hatreo amin' ny tranon' i Azariasa ka hatreo amin' ny zorony sy hatreo amin' ny fiolahana. Après lui Binnuï, fils de Hénadad, répara un autre secteur, depuis la maison d' Azarya jusqu'à l' Encoignure et à l' Angle.
...............
Neh / Ne 7.7 Who came with Zerubbabel, Jeshua, Nehemiah, Azariah, Raamiah, Nahamani, Mordecai, Bilshan, Mispereth, Bigvai, Nehum, Baanah. The number, I say, of the men of the people of Israel was this; dia ny olona izay niaraka tamin' i Zerobabela sy Jesoa sy Nehemia sy Azaria sy Ramia sy Nahanany sy Mordekay sy Bilsana sy Mispereta sy Bigvay sy Nehoma ary Bana: Ary ny isan' ny lehilahy tamin' ny Isiraely dia izao: dia ireo niara-niverina tamin' i Zorobabela, Josoe, Nehemia, Azariasa, Raamiasa, Nahamanì, Mardokea, Belsana, Mesfarata, Begoai, Nahoma, Baana. Izao no isan' ny lehilahy tamin' ny vahoakan' Israely: Ils arrivèrent avec Zorobabel, Josué, Néhémie, Azarya, Raamya, Nahamani, Mordokaï, Bilshân, Mispérèt, Bigvaï, Nehum, Baana. Nombre des hommes du peuple d' Israël
...............
Neh / Ne 8.7 Also Jeshua, and Bani, and Sherebiah, Jamin, Akkub, Shabbethai, Hodijah, Maaseiah, Kelita, Azariah, Jozabad, Hanan, Pelaiah, and the Levites, caused the people to understand the law: and the people stood in their place. Ary Jesoa sy Bany sy Serebia sy Jamina sy Akoba sy Sabetahy sy Hodia sy Mahaseia sy Kelita sy Azaria sy Jozabada sy Hanana sy Pelaia ary ny Levita dia nampianatra ny olona ny lalàna; ary ny olona dia teo amin' izay nitoerany ihany. Ary nampianatra ny vahoaka ny lalàna, Josoe, Banì, Sarabiasa, Jamina, Akoba, Septaì, Odiasa, Maasiasa, Kelità, Azariasa, Jozabeda, Hanàna, Falaiasa, mbamin' ny levita; ka samy nijanona teo amin' ny fitoerany ny olona. Josué, Bani, Shérébya, Yamîn, Aqqub, Shabtaï, Hodiyya, Maaséya, Qelita, Azarya, Yozabad, Hanân, Pelaya, qui étaient lévites, expliquaient la Loi au peuple, pendant que le peuple demeurait debout.
...............
Neh / Ne 10.3 Pashur, Amariah, Malchijah, ary Seraia, Azaria, Jeremia, Sedekiasa, Saraiasa, Azariasa, Jeremia, Seraya, Azarya, Yirmeya,
...............
Neh / Ne 12.33 And Azariah, Ezra, and Meshullam, dia Azaria sy Ezra sy Mesolama Azariasa, Esdrasa, Mosolama, Jodà, Benjamina, Semeiasa, ary Jeremia; ainsi qu' Azarya, Esdras, Meshullam,

      Tobia Livre de Tobie
...............
Tb 5.18 Mba hahafak' ahiahy anao anefa, dia izaho no Azariasa, zanak' i Anania malaza. Sa mère pleura, et elle dit à Tobit : "Pourquoi as-tu décidé le départ de mon enfant? N' est-ce pas lui le bâton de notre main, lui qui va et vient devant nous?
...............
Tb 6.7 Fa nanontany an' ity anjely Tobia nanao hoe: Raha sitrakao, ry Azariasa rahalahiko, mba lazao ahy kely: manan-kery hahasitrana inona moa ireto zavatra avy amin' ny hazandrano nasainao tehiriziko ireto? Il répondit : "On brûle le coeur et le foie de poisson, et leur fumée s' emploie dans le cas d' un homme, ou d' une femme, que tourmente un démon ou un esprit malin : toute espèce de malaise disparaît définitivement sans laisser aucune trace.
Tb 9.1 Ary tamin' izay dia nantsoin' i Tobia ho any aminy ity Anjely nataony ho olombelona ihany, ka hoy izy taminy: Ry Azariasa rahalahiko, masìna hianao, henoy kely ny teniko; Alors Tobie s' adressa à Raphaèl

      Makabeo I 1er Livre des Maccabées
...............
1M 2.59 Ny toky nananan' i Ananiasa sy Azariasa ary Mizaela no namonjena azy tamin' ny lelafo. Ananias, Azarias, Misaèl, pour avoir eu confiance, furent sauvés de la flamme.
...............
1M 5.18 Dia Josefa zanak' i Zakariasa sy Azariasa samy mpifehy vahoaka no navelany teo Jodea miaraka amin' ny miaramila sisa hiambina, Il laissa en Judée Joseph, fils de Zacharie, et Azarias, chef du peuple, avec le reste de l' armée pour faire la garde.
...............
1M 5.56 dia ren' i Josefa zanak' i Zakaria, sy Azariasa, samy lohan' ny tafika, ny herim-po lehibe nafitsok' izy ireo sy ny ady nataony. Joseph, fils de Zacharie, et Azarias, chefs de l' armée, apprirent leurs gestes de bravoure et les combats qu' ils avaient livrés,
...............
1M 5.60 Resy Josefa sy Azariasa, ka nenjehina hatreo amin' ny sisin-tanin' i Jodea, nahafatesana roa arivo lahy ny vahoakan' Israely, tamin' izay andro izay. Ny vahoakan' Israely no voan' izany faharesena lehibe izany Joseph et Azarias furent mis en fuite et poursuivis jusqu' aux frontières de la Judée. Il périt ce jour-là environ 2.000 hommes du peuple d' Israël.

  Book of Jeremiah Jeremia Jeremia Livre de Jérémie
...............
Jer / Jr 43.2 Then spake Azariah the son of Hoshaiah, and Johanan the son of Kareah, and all the proud men, saying unto Jeremiah, Thou speakest falsely: the Lord our God hath not sent thee to say, Go not into Egypt to sojourn there: dia niteny Azaria, zanak' i Hosaia, sy Johanana, zanak' i Karea, mbamin' ny olona mpirehareha rehetra ka niteny tamin' i Jeremia hoe: Mandainga ianao; fa tsy naniraka anao Jehovah Andriamanitsika hilaza hoe: Aza mandeha hivahiny any Egypta; dia niteny Azariasa zanak' i Osaiasa, sy Johanana, zanak' i Karea, mbamin' ireo lehilahy mpiavonavona rehetra, ka nanao tamin' i Jeremia hoe: Milaza lainga hianao; Iaveh Andriamanitsika tsy naniraka anao hilaza aminay hoe: Aza miditra any Ejipta mba hitoetra ao. Azarya, fils de Hoshaya, Yohanân, fils de Qaréah, et tous ces hommes insolents répondirent à Jérémie : "C' est un mensonge que tu débites. Yahvé notre Dieu ne t' a pas chargé de dire N' allez pas en Egypte pour y séjourner.

  Book of Daniel Daniela Daniely Livre de Daniel
...............
Dan / Da 1.6 Now among these were of the children of Judah, Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah: Ary tamin' ireo dia nisy avy amin' ny taranak' i Joda, dia Daniela sy Hanania sy Misaela ary Azaria. Anisan' ireo: Daniely, Ananiasa, Misaely ary Azariasa, avy amin' ny taranak' i Jodà. Parmi eux se trouvaient Daniel, Ananias, Misaèl et Azarias, qui étaient des Judéens.
Dan / Da 1.7 Unto whom the prince of the eunuchs gave names: for he gave unto Daniel the name of Belteshazzar; and to Hananiah, of Shadrach; and to Mishael, of Meshach; and to Azariah, of Abednego. Ary izy ireo nomen' ny lehiben' ny tandapa anarana, ka Daniela nataony hoe Beltesazara, ary Hanania nataony hoe Sadraka, ary Misaela nataony hoe Mesaka, ary Azaria nataony hoe Abednego. Nomen' ny lehiben' ny eonoka anarana izy ireo: ka Daniely nataony hoe Baltasara, Ananiasa nataony hoe Sidraka, Misaely nataony hoe Misaka, ary Azariasa nataony hoe Abdenegao. Le chef des eunuques leur imposa des noms : Daniel s' appellerait Baltassar, Ananias Shadrak, Misaèl Méshak, et Azarias Abed-Nego.
...............
Dan / Da 1.11 Then said Daniel to Melzar, whom the prince of the eunuchs had set over Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah, Dia hoy Daniela tamin' ny mpiadidy, izay notendren' ny lehiben' ny tandapa ho mpiadidy an' i Daniela sy Hanania sy Misaela ary Azaria: Dia hoy Daniely tamin' ny mpikarakara sakafo notendren' ny lehiben' ny eonoka hikarakara an' i Daniely, Ananiasa, Misaely, sy Azariasa: Daniel dit alors au garde que le chef des eunuques avait assigné à Daniel, Ananias, Misaèl et Azarias
...............
Dan / Da 1.19 And the king communed with them; and among them all was found none like Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah: therefore stood they before the king. Ary ny mpanjaka niresaka taminy, ka tsy nisy hita izay tahaka an' i Daniela sy Hanania sy Misaela ary Azaria tamin' izy rehetra, ka dia nitoetra teo anatrehan' ny mpanjaka izy ireo. Niresaka tamin' izy rehetra ny mpanjaka, ary izy rehetra dia tsy nisy tahaka an' i Daniely, Ananiasa, Misaely ary Azariasa, ka dia noraisina hanao ny fanompoana ny mpanjaka izy ireo. Le roi s' entretint avec eux, et dans le nombre il ne s' en trouva pas tels que Daniel, Ananias, Misaèl et Azarias. Ils se tinrent donc devant le roi
...............
Dan / Da 2.17 Then Daniel went to his house, and made the thing known to Hananiah, Mishael, and Azariah, his companions: Ary Daniela nody tany an-tranony ka nanambara ilay teny tamin' i Hanania sy Misaela ary Azaria namany, Niaraka tamin' izay dia nody tany an-tranony Daniely ary nampandre ny raharaha an' i Ananiasa sy Misaely ary Azariasa namany, Daniel rentra dans sa maison et fit part de la chose à Ananias, Misaèl et Azarias, ses compagnons,
...............
Dan / Da 3.25 He answered and said, Lo, I see four men loose, walking in the midst of the fire, and they have no hurt; and the form of the fourth is like the Son of God. Ary hoy izy: Ka no indro aho mahita efa-dahy tsy mifatotra, mandehandeha eo anaty afo, nefa tsy maninona tsy maninona akory izy; ary ny fijery ilay fahefatra dia toa zanak' ireo andriamanitra. Ary Azariasa, nitsangana nanao ity fivavahana ity; ka niloa-bava tao afovoan' ny lelafo nanao hoe: Azarias, debout, priait ainsi, ouvrant la bouche, au milieu du feu, il dit
...............
Dan / Da 3.49 Fa nidina nankeo amin' ny memy kosa niaraka tamin-dry Azariasa sy ny namany ilay anjelin' ny Tompo ka nahàtany tsy ho eo amin' ny memy ny lelafo; Mais l' ange du Seigneur descendit dans la fournaise auprès d' Azarias et de ses compagnons; il repoussa au-dehors la flamme du feu
...............
Dan / Da 3.88 Isaory ny Tompo, ry Ananiasa sy Azariasa sy Misaely; derao izy, ary ankalazao mandrakizay. Fa nanesotra antsika tamin' ny seoly izy, ary nanafaka antsika tamin' ny herin' ny fahafatesana; namonjy antsika tamin' ny memin' ny afo mivaivay izy; ary nanesotra antsika teo afovoan' ny afo. Ananias, Azarias, Misaèl, bénissez le Seigneur chantez-le, exaltez-le éternellement! Car il nous a délivrés des enfers, il nous a sauvés de la main de la mort, il nous a arrachés à la fournaise de flamme ardente, il nous a tirés du milieu de la flamme.