<-
->

Jao / Jo 3:1 There was a man of the Pharisees, named Nicodemus, a ruler of the Jews: Ary nisy Fariseo anankiray atao hoe Nikodemosy, mpanapaka tamin' ny Jiosy. Nisy Farisiana anankiray atao hoe Nikodema, isan' ny lehibe tamin' ny Jody. Or il y avait parmi les Pharisiens un homme du nom de Nicodème, un notable des Juifs.
Jao / Jo 3:2 The same came to Jesus by night, and said unto him, Rabbi, we know that thou art a teacher come from God: for no man can do these miracles that thou doest, except God be with him. Izy nankao amin' i Jesosy nony alina ka nanao taminy hoe: Raby ô, fantatray fa mpampianatra avy amin' Andriamanitra Hianao; fa tsy misy olona mahay manao izao famantarana ataonao izao, raha tsy Andriamanitra no momba azy. Nankao amin' i Jeso izy nony alina ka nanao taminy hoe : Raby, fantatray fa Mpampianatra avy amin' Andriamanitra hianao, fa tsy misy olona hahefa izao fahagagana ataonao izao raha tsy Andriamanitra no momba azy. Il vint de nuit trouver Jésus et lui dit : " Rabbi, nous le savons, tu viens de la part de Dieu comme un Maître : personne ne peut faire les signes que tu fais, si Dieu n' est pas avec lui. "
Jao / Jo 3:3 Jesus answered and said unto him, Verily, verily, I say unto thee, Except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Jesosy namaly ka nanao taminy hoe: Lazaiko aminao marina dia marina tokoa: Raha tsy ateraka indray ny olona, dia tsy mahazo mahita ny fanjakan' Andriamanitra. Dia namaly Jeso ka nanao taminy hoe: Lazaiko marina dia marina aminao fa raha tsy ateraka indray ny olona, dia tsy mahazo mahita ny fanjakan' Andriamanitra. Jésus lui répondit : " En vérité, en vérité, je te le dis, à moins de naître d' en haut, nul ne peut voir le Royaume de Dieu. "
Jao / Jo 3:4 Nicodemus saith unto him, How can a man be born when he is old? can he enter the second time into his mother' s womb, and be born? Hoy Nikodemosy taminy: Hataon' ny olona ahoana no hateraka rehefa lehibe; moa mahazo miditra any an-kibon-dreniny indray va izy ka hateraka? Ary hoy Nikodema taminy : Ataon' ny olona ahoana no hateraka indray rahefa antitra izy ? Moa mahazo miditra any an-kibon-dreniny indray va izy ka hateraka indray ? Nicodème lui dit : " Comment un homme peut-il naître, étant vieux ? Peut-il une seconde fois entrer dans le sein de sa mère et naître ? "
Jao / Jo 3:5 Jesus answered, Verily, verily, I say unto thee, Except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Jesosy namaly hoe: Lazaiko aminao marina dia marina tokoa: Raha misy olona tsy ateraky ny rano sy ny Fanahy, dia tsy mahazo miditra amin' ny fanjakan' Andriamanitra izy. Fa hoy Jeso: Lazaiko marina dia marina aminao fa raha tsy ateraky ny rano sy ny Fanahy indray ny olona, dia tsy mahazo miditra amin' ny fanjakan' Andriamanitra. Jésus répondit : " En vérité, en vérité, je te le dis, à moins de naître d' eau et d' Esprit, nul ne peut entrer dans le Royaume de Dieu.
Jao / Jo 3:6 That which is born of the flesh is flesh; and that which is born of the Spirit is spirit. Izay ateraky ny nofo dia nofo; ary izay ateraky ny Fanahy dia fanahy. Izay ateraky ny nofo, dia nofo, ary izay ateraky ny Fanahy, dia fanahy. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l' Esprit est esprit.
Jao / Jo 3:7 Marvel not that I said unto thee, Ye must be born again. aza gaga noho ny nilazako taminao hoe: Tsy maintsy hateraka indray ianareo. Aza gaga hianao noho ny nilazako taminao hoe: Tsy maintsy hateraka indray hianareo. Ne t'étonne pas, si je t' ai dit : Il vous fait naître d' en haut.
Jao / Jo 3:8 The wind bloweth where it listeth, and thou hearest the sound thereof, but canst not tell whence it cometh, and whither it goeth: so is every one that is born of the Spirit. Ny rivotra mitsoka amin' izay tiany, ary renao ny feony, nefa tsy fantatrao izay ihaviany na izay alehany, dia tahaka izany izay rehetra ateraky ny Fanahy. Ny rivotra mitsoka amin' izay tiany ary renao ny feony, nefa tsy fantatrao izay ihaviany na izay alehany; tahaka izany izay rehetra ateraky ny Fanahy. Le vent souffle où il veut et tu entends sa voix, mais tu ne sais pas d' où il vient ni où il va. Ainsi en est-il de quiconque est né de l' Esprit. "
Jao / Jo 3:9 Nicodemus answered and said unto him, How can these things be? Nikodemosy namaly ka nanao taminy hoe: Hatao ahoana no hahatonga izany zavatra izany? Dia namaly Nikodema ka nanao taminy hoe: Atao ahoana no hahatonga izany? Nicodème lui répondit : " Comment cela peut-il se faire ? "
Jao / Jo 3:10 Jesus answered and said unto him, Art thou a master of Israel, and knowest not these things? Jesosy namaly ka nanao taminy hoe: Hianao va no mpampianatra ny Isiraely ka tsy mahalala izany zavatra izany? Ary hoy Jeso taminy: Mpampianatra amin' Israely hianao ka tsy mahalala izany va? Jésus lui répondit : " Tu es Maître en Israël, et ces choses-là, tu ne les saisis pas ?
Jao / Jo 3:11 Verily, verily, I say unto thee, We speak that we do know, and testify that we have seen; and ye receive not our witness. Lazaiko aminao marina dia marina tokoa: Izay fantatray no lazainay, ary izay hitanay no ambaranay; nefa ny fanambaranay tsy raisinareo. Lazaiko marina dia marina aminao fa izay fantatray no lazainay, ary izay hitanay no ambaranay, nefa tsy raisinareo ny filazanay. En vérité, en vérité, je te le dis, nous parlons de ce que nous savons et nous attestons ce que nous avons vu ; mais vous n' accueillez pas notre témoignage.
Jao / Jo 3:12 If I have told you earthly things, and ye believe not, how shall ye believe, if I tell you of heavenly things? Raha ny zavatra etý an-tany aza no nolazaiko taminareo ka tsy inoanareo, ahoana no hinoanareo, raha milaza aminareo ny zavatra any an-danitra Aho? Raha tsy mino ahy hianareo amin' ny filazako ny zavatra ety an-tany, hataonareo ahoana no fino ny filazako ny any an-danitra? Si vous ne croyez pas quand je vous dis les choses de la terre, comment croirez-vous quand je vous dirai les choses du ciel ?
Jao / Jo 3:13 And no man hath ascended up to heaven, but he that came down from heaven, even the Son of man which is in heaven. Ary tsy nisy niakatra ho any an-danitra, afa-tsy Ilay nidina avy tany an-danitra, dia ny Zanak' olona, Izay any an-danitra. Ary tsy nisy niakatra tany an-danitra afa-tsy izay nidina avy tany an-danitra ihany, dia ny Zanak' olona izay any an-danitra. Nul n' est monté au ciel, hormis celui qui est descendu du ciel, le Fils de l' homme.
Jao / Jo 3:14 And as Moses lifted up the serpent in the wilderness, even so must the Son of man be lifted up: Ary tahaka ny nanandratan' i Mosesy ny menarana tany an-efitra no tsy maintsy hanandratana ny Zanak' olona, Tahaka ny nanandratan' i Moizy ny bibilava tany an' efitra no tsy maintsy hanandratana ny Zanak' olona koa, Comme Moïse éleva le serpent dans le désert, ainsi faut-il que soit élevé le Fils de l' homme,
Jao / Jo 3:15 That whosoever believeth in him should not perish, but have eternal life. mba hanana fiainana mandrakizay izay rehetra mino Azy. mba tsy ho very izay rehetra mino azy, fa hanana ny fiainana mandrakizay. afin que quiconque croit ait par lui la vie éternelle.
Jao / Jo 3:16 For God so loved the world, that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life. Fa toy izao no nitiavan' Andriamanitra izao tontolo izao: nomeny ny Zanani-lahy Tokana, mba tsy ho very izay rehetra mino Azy, fa hanana fiainana mandrakizay. Fa toy izao no nitiavan' Andriamanitra izao tontolo izao: nomeny ny Zanany tokana, mba tsy ho very izay rehetra mino azy, fa hanana ny fiainana mandrakizay. Car Dieu a tant aimé le monde qu' il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais ait la vie éternelle.
Jao / Jo 3:17 For God sent not his Son into the world to condemn the world; but that the world through him might be saved. Fa Andriamanitra tsy naniraka ny Zanaka ho amin' izao tontolo izao hanameloka izao tontolo izao, fa mba hamonjeny izao tontolo izao. Fa Andriamanitra tsy naniraka ny Zanaka tamin' izao tontolo izao, mba hitsara izao tontolo izao, fa mba hamonjy izao tontolo izao. Car Dieu n' a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui.
Jao / Jo 3:18 He that believeth on him is not condemned: but he that believeth not is condemned already, because he hath not believed in the name of the only begotten Son of God. Izay mino Azy dia tsy helohina; fa izay tsy mino kosa dia efa voaheloka rahateo, satria tsy nino ny anaran' ny Zanaka-lahy Tokan' Andriamanitra izy. Izay mino azy dia tsy tsaraina: fa izay tsy mino kosa dia efa voatsara rahateo, satria tsy mino ny anaran' ny Zanak' Andriamanitra tokana. Qui croit en lui n' est pas jugé ; qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu' il n' a pas cru au Nom du Fils unique de Dieu.
Jao / Jo 3:19 And this is the condemnation, that light is come into the world, and men loved darkness rather than light, because their deeds were evil. Ary izao no fanamelohana, fa tonga amin' izao tontolo izao ny mazava, nefa aleon' ny olona ny maizina toy izay ny mazava, satria ratsy ny asany. Ary izao no fitsarana: tonga amin' izao tontolo izao ny fahazavana, nefa naleon' ny olona ny aizina toy izay ny fahazavana, satria ratsy ny asany. Et tel est le jugement : la lumière est venue dans le monde et les hommes ont mieux aimé les ténèbres que la lumière, car leurs oeuvres étaient mauvaises.
Jao / Jo 3:20 For every one that doeth evil hateth the light, neither cometh to the light, lest his deeds should be reproved. Fa izay rehetra manao ratsy dia mankahala ny mazava sady tsy manatona ny mazava, fandrao hita miharihary ny asany. Fa izay rehetra manao ratsy dia tsy tia ny fahazavana, ka tsy manatona ny fahazavana sao hita miharihary ny asany; Quiconque, en effet, commet le mal hait la lumière et ne vient pas à la lumière, de peur que ses oeuvres ne soient démontrées coupables,
Jao / Jo 3:21 But he that doeth truth cometh to the light, that his deeds may be made manifest, that they are wrought in God. Fa izay manao ny marina kosa dia manatona ny mazava, mba haseho ny asany, fa atao amin' Andriamanitra izany. fa izay manao ny marina no manatona ny fahazavana, mba hiharihary ny asany, fa atao amin' Andriamanitra. mais celui qui fait la vérité vient à la lumière, afin que soit manifesté que ses oeuvres sont faites en Dieu. "
Jao / Jo 3:22 After these things came Jesus and his disciples into the land of Judaea; and there he tarried with them, and baptized. Rehefa afaka izany, dia tonga tany amin' ny tany Jodia Jesosy sy ny mpianany; ary niara-nitoetra taminy tao Izy sady nanao batisa. Taorian' izany, dia nankany amin' ny tany Jodea Jeso sy ny mpianany, ary niara-nitoetra tamin' izy ireo tany, sady nanao batemy ny olona. Après cela, Jésus vint avec ses disciples au pays de Judée et il y séjourna avec eux, et il baptisait.
Jao / Jo 3:23 And John also was baptizing in Aenon near to Salim, because there was much water there: and they came, and were baptized. Ary Jaona koa nanao batisa tao Ainona, akaikin' i Saleima, satria nisy loharano maro tao; dia nankany ny olona ka nataony batisa. Joany koa nanao batemy tany Enòna akaikin' i Salima, fa be rano tao, ka nanatona ny olona sy nataony batemy; Jean aussi baptisait, à Aenon, près de Salim, car les eaux y abondaient, et les gens se présentaient et se faisaient baptiser.
Jao / Jo 3:24 For John was not yet cast into prison. Fa tsy mbola natao tao an-tranomaizina Jaona. fa tsy mbola natao tao an-tranomaizina Joany. Jean, en effet, n' avait pas encore été jeté en prison.
Jao / Jo 3:25 Then there arose a question between some of John' s disciples and the Jews about purifying. Ary nisy nifandiran' ny mpianatr' i Jaona tamin' ny Jiosy anankiray ny amin' ny fanadiovana; Ary nifanditra tamin' ny Jody anankiray any amin' ny fanadiovana ny mpianatr' i Joany, Il s'éleva alors une discussion entre les disciples de Jean et un Juif à propos de purification :
Jao / Jo 3:26 And they came unto John, and said unto him, Rabbi, he that was with thee beyond Jordan, to whom thou barest witness, behold, the same baptizeth, and all men come to him. ary tonga tany amin' i Jaona ny mpianany ka nanao taminy hoe: Raby ô, Ilay tany aminao, tany an-dafin' i Jordana, Izay nambaranao, indro, manao batisa Izy, ary ny olona rehetra manatona Azy. ka nankany amin' i Joany ny mpianany nanao taminy hoe: Raby, ilay teny aminao, teny an-dafin' ny Jordany, izay nambaranao manko, ka indro manao batemy koa ary mankany aminy ny olona rehetra. ils vinrent trouver Jean et lui dirent : " Rabbi, celui qui était avec toi de l' autre côté du Jourdain, celui à qui tu as rendu témoignage, le voilà qui baptise et tous viennent à lui ! "
Jao / Jo 3:27 John answered and said, A man can receive nothing, except it be given him from heaven. Jaona namaly ka nanao hoe: Tsy misy olona mahay mandray na inona na inona, raha tsy nomena azy avy any an-danitra izany. Dia namaly Joany ka nanao hoe: Tsy mahazo mandray na inona na inona ny olona raha tsy nomena azy avy any an-danitra izany. Jean répondit : " Un homme ne peut rien recevoir, si cela ne lui a été donné du ciel.
Jao / Jo 3:28 Ye yourselves bear me witness, that I said, I am not the Christ, but that I am sent before him. Hianareo no vavolombeloko fa hoy izaho: Tsy izaho no Kristy, fa nirahiny hialoha Azy aho. Ary hianareo ihany no vavolombelon' ny nilazako hoe: Tsy Kristy aho, fa nirahina hialoha azy. Vous-mêmes, vous m'êtes témoins que j' ai dit : "Je ne suis pas le Christ, mais je suis envoyé devant lui. "
Jao / Jo 3:29 He that hath the bride is the bridegroom: but the friend of the bridegroom, which standeth and heareth him, rejoiceth greatly because of the bridegroom' s voice: this my joy therefore is fulfilled. Izay manana ny ampakarina no mpampakatra; fa ny sakaizan' ny mpampakatra, izay mitsangana sy mihaino azy, dia mifaly indrindra noho ny feon' ny mpampakatra; ary efa tanteraka izany fifaliako izany. Izay manana ny ampakarina no mpampakatra; fa ny sakaizan' ny mpampakatra izay mitsangana eo sy mihaino azy, dia faly tokoa mandre ny feon' ny mpampakatra; ary izany hafaliana izany no tanteraka amiko. Qui a l'épouse est l'époux ; mais l' ami de l'époux qui se tient là et qui l' entend, est ravi de joie à la voix de l'époux. Telle est ma joie, et elle est complète.
Jao / Jo 3:30 He must increase, but I must decrease. Izy tsy maintsy mitombo, fa izaho kosa tsy maintsy mihena. Izy tsy maintsy mitombo, fa izaho kosa tsy maintsy mihena. Il faut que lui grandisse et que moi je décroisse.
Jao / Jo 3:31 He that cometh from above is above all: he that is of the earth is earthly, and speaketh of the earth: he that cometh from heaven is above all. Izay avy any ambony dia ambonin' izy rehetra; ary izay avy amin' ny tany dia avy amin' ny tany, ka ny momba ny etý an-tany ihany no lazainy; Izay avy any an-danitra dia ambonin' izy rehetra; Izay avy any ambony no ambonin' ny olona rehetra; fa izay avy amin' ny tany dia tany, ka ny ety an-tany ihany no lazainy. Izay avy any an-danitra no ambonin' ny olona rehetra; Celui qui vient d' en haut est au-dessus de tous ; celui qui est de la terre est terrestre et parle en terrestre. Celui qui vient du ciel
Jao / Jo 3:32 And what he hath seen and heard, that he testifieth; and no man receiveth his testimony. koa izay hitany sy reny no ambarany; ary tsy misy mandray ny fanambarany. ary izay efa hitany sy reny no ambarany, nefa tsy misy mandray ny fanambarany. témoigne de ce qu' il a vu et entendu, et son témoignage, nul ne l' accueille.
Jao / Jo 3:33 He that hath received his testimony hath set to his seal that God is true. Izay mandray ny fanambarany dia nanisy tombo-kase fa marina Andriamanitra. Izay nandray ny fanambarany dia nanisy tombo-kase fa marina Andriamanitra. Qui accueille son témoignage certifie que Dieu est véridique ;
Jao / Jo 3:34 For he whom God hath sent speaketh the words of God: for God giveth not the Spirit by measure unto him. Fa Izay nirahin' Andriamanitra dia milaza ny teniny; fa tsy misy fetra ny fanomezan' Andriamanitra ny Fanahy. Satria izay nirahin' Andriamanitra dia milaza ny tenin' Andriamanitra fa tsy misy fetrany no fanomen' Andriamanitra ny Fanahy. en effet, celui que Dieu a envoyé prononce les paroles de Dieu, car il donne l' Esprit sans mesure.
Jao / Jo 3:35 The Father loveth the Son, and hath given all things into his hand. Ny Ray tia ny Zanaka ka efa nanolotra ny zavatra rehetra ho eo an-tànany. Ny Ray tia ny Zanaka, ka napetrany eo am-pelatànany ny zavatra rehetra. Le Père aime le Fils et a tout remis dans sa main.
Jao / Jo 3:36 He that believeth on the Son hath everlasting life: and he that believeth not the Son shall not see life; but the wrath of God abideth on him. Izay mino ny Zanaka manana fiainana mandrakizay; fa izay tsy mino ny Zanaka dia tsy hahita fiainana, fa ny fahatezeran' Andriamanitra no mitoetra eo aminy. Izay mino ny Zanaka no manana ny fiainana mandrakizay, fa izay tsy mino ny Zanaka dia tsy hahita ny fiainana, fa itoeran' ny hatezeran' Andriamanitra. Qui croit au Fils a la vie éternelle ; qui refuse de croire au Fils ne verra pas la vie ; mais la colère de Dieu demeure sur lui. "

<-
->