<-
->

Eze / Ez 30:1 The word of the Lord came again unto me, saying, Ary tonga tamiko ny tenin' i Jehovah nanao hoe: Tonga tamiko ny tenin' ny Tompo, nanao hoe: La parole de Yahvé me fut adressée en ces termes :
Eze / Ez 30:2 Son of man, prophesy and say, Thus saith the Lord GOD; Howl ye, Woe worth the day! Ry zanak' olona, maminania, ka ataovy hoe: Izao no lazain' i Jehovah Tompo: Midradradradrà ianareo! Indrisy ny andro! Ry zanak' olona, maminania ka ataovy hoe: Izao no lazain' ny Tompo Iaveh: Midradradradrà hianareo! Endrey! izao andro izao! Fils d' homme, prophétise et dis : Ainsi parle le Seigneur Yahvé. Poussez des cris : " Ah! Quel jour! "
Eze / Ez 30:3 For the day is near, even the day of the Lord is near, a cloudy day; it shall be the time of the heathen. Fa efa antomotra ny andro, eny, antomotra ny andron' i Jehovah, dia andro mandrahona sy fotoana hamaliana ny jentilisa izany. Fa efa antomotra ny andro; antomotra ny andro ho an' ny Tompo! Andron-drahona! Io no fotoanan' ny firenena! Car le jour est proche, il est proche le jour de Yahvé; ce sera un jour chargé de nuages, ce sera le temps des nations.
Eze / Ez 30:4 And the sword shall come upon Egypt, and great pain shall be in Ethiopia, when the slain shall fall in Egypt, and they shall take away her multitude, and her foundations shall be broken down. Ary hisy sabatra tonga any Egypta sy fangorohoroana fatratra any Etiopia, raha miampatrampatra any Egypta ny voatrabaka; Ary ho lasa ny hareny, sady ho rava ny fanorenany. Hisy sabatra ho tonga hamely an' i Ejipta; ary hisy fitebitebena mafy any Etiopia, rahefa hiampatrampatra any Ejipta ny maratra ho faty, rahefa halaina ny hareny, sy horavana ny fanorenany. L'épée viendra en Égypte, l' angoisse au pays de Kush, quand les morts tomberont en Égypte, quand on emportera ses richesses et que ses fondements seront renversés.
Eze / Ez 30:5 Ethiopia, and Libya, and Lydia, and all the mingled people, and Chub, and the men of the land that is in league, shall fall with them by the sword. Etiopia sy Libya sy Lydia sy ny olona samy hafa firenena rehetra sy ny Kobiana sy ny zanaky ny tany vita fanekena dia hiaraka ho lavon-tsabatra aminy. Ny Etiopiana, ny Libiana, ny Lidiana, ny hafa firenena isan-karazany, Koba, sy ny zanaky ny tany vita fanekena, ho lavon-tsabatra miaraka aminy koa. Kush, Put et Lud, toute l' Arabie, Kub et les fils du pays de l' Alliance tomberont avec eux par l'épée.
Eze / Ez 30:6 Thus saith the Lord; They also that uphold Egypt shall fall; and the pride of her power shall come down: from the tower of Syene shall they fall in it by the sword, saith the Lord GOD. Izao no lazain' i Jehovah: Ho lavo koa izay manohana an' i Egypta, ary hietry ny fiavonavonan' ny heriny; Hatrany Migdola ka hatrany Syena no ho lavon-tsabatra izy, hoy Jehovah Tompo. Izao no lazain' ny Tompo: Ho lavo ry zareo niankinan' i Ejipta, ary haetry ny fiavonavonan' ny heriny: Hatrany Migdola ka hatrany Siena, dia ho lavon-tsabatra ny olona, - teny marin' ny Tompo Iaveh. Ainsi parle Yahvé. Ils tomberont, les appuis de l'Égypte; il croulera, l' orgueil de sa force : de Migdol à Syène, on y tombera par l'épée, oracle du Seigneur Yahvé.
Eze / Ez 30:7 And they shall be desolate in the midst of the countries that are desolate, and her cities shall be in the midst of the cities that are wasted. Ho rava dia ho rava izy, ary ny tanànany ho lao dia ho lao. Ho lao eo amin' ny tany lao izy; ary ho rava eo amin' ny tanàna rava ny tanànany. Ils seront dévastés au milieu de pays dévastés, ses villes seront au milieu de villes détruites.
Eze / Ez 30:8 And they shall know that I am the Lord, when I have set a fire in Egypt, and when all her helpers shall be destroyed. Ka dia ho fantatra fa Izaho no Jehovah, raha mampirehitra afo any Egypta Aho, ka torotoro izay rehetra manampy azy. Dia ho fantatry ny olona fa Iaveh aho, raha avy izay handoroako an' i Ejipta sy hahatorotoro an' izay rehetra manampy azy. Et ils sauront que je suis Yahvé, quand je mettrai le feu à l'Égypte et que se briseront tous ses soutiens.
Eze / Ez 30:9 In that day shall messengers go forth from me in ships to make the careless Ethiopians afraid, and great pain shall come upon them, as in the day of Egypt: for, lo, it cometh. Amin' izany andro izany dia hisy iraka mivoaka avy amiko handeha an-tsambo hampahatahotra ny Etiopiana izay mitoetra tsy manahinahy, ka dia hangorohoro tahaka ny tamin' ny andro namelezana an' i Egypta izy; Fa, indro, avy izany. Amin' izany andro izany, hisy iraka avy amin' ny anarako handeha an-dakana hampitebiteby an' i Etiopia izay mitoetra tsy amin' ny ahiahy, ka hisy fanahiana lehibe any aminy, toy ny tamin' ny andron' i Ejipta, fa indro tonga izy io. Ce jour-là, les messagers que j' enverrai partiront sur des bateaux pour troubler Kush dans sa sécurité. L' angoisse se répandra chez ses habitants, au jour de l'Égypte - oui! la voici qui vient!
Eze / Ez 30:10 Thus saith the Lord GOD; I will also make the multitude of Egypt to cease by the hand of Nebuchadrezzar king of Babylon. Izao no lazain' i Jehovah Tompo: Ny tànan' i Nebokadnezara, mpanjakan' i Babylona, no ho entiko mahafoana ny horakorak' i Egypta. Izao no lazain' ny Tompo Iaveh: Hampitsahatra ny tabataba ben' i Ejipta aho, amin' ny tànan' i Nabokodonozora, mpanjakan' i Babilona. Ainsi parle le Seigneur Yahvé : J' anéantirai la multitude de l'Égypte, par la main de Nabuchodonosor, roi de Babylone.
Eze / Ez 30:11 He and his people with him, the terrible of the nations, shall be brought to destroy the land: and they shall draw their swords against Egypt, and fill the land with the slain. Izy sy ny vahoakany manaraka azy, dia ireo masiaka indrindra amin' ny firenena, no ho entina handrava ny tany; Ary hanatsoaka ny sabany hamely an' i Egypta ireny, ka ho feno faty ny tany. Izy mbamin' ny vahoakany miaraka aminy, firenena masiaka noho ny hafa rehetra, no ho enti-mandrava an' i Ejipta; hanatsoaka sabatra hamelezana an' i Ejipta izy, ka hameno faty ny tany. Lui et son peuple avec lui, la plus barbare des nations, seront amenés pour ravager le pays. Ils tireront l'épée contre l'Égypte et rempliront le pays de cadavres.
Eze / Ez 30:12 And I will make the rivers dry, and sell the land into the hand of the wicked: and I will make the land waste, and all that is therein, by the hand of strangers: I the Lord have spoken it. Hahatankina an' i Neily sy hivarotra ny tany ho eo an-tànan' ny ratsy fanahy Aho, ary ny tanan' ny fahavalo no ho entiko mandrava ny tany mbamin' izay rehetra ao aminy; Izaho Jehovah no niteny izany. Ny ony hovako ho tany maina; ny tany hatolotro eo an-tànan' ny olona masiaka; ary ny tany mbamin' izay rehetra ao aminy, horavako, amin' ny tànan' ny hafa firenena. Izaho Iaveh no niteny. Je mettrai les Nils à sec, je vendrai le pays à des méchants. Je dévasterai le pays et ce qu' il renferme par la main d'étrangers. Moi, Yahvé, j' ai parlé.
Eze / Ez 30:13 Thus saith the Lord GOD; I will also destroy the idols, and I will cause their images to cease out of Noph; and there shall be no more a prince of the land of Egypt: and I will put a fear in the land of Egypt. Izao no lazain' i Jehovah Tompo: Horavako koa ny sampy, ary hatsahatro ny andriamani-tsi-izy ao Memfisa; ary tsy hisy mpanjaka intsony amin' ny tany Egypta; Izao no lazain' ny Tompo Iaveh: Hofoanako ny sampim-betaveta, holevoniko ny andriamanitra tsy izy ao Nofa, tsy hisy mpanapaka intsony, avy amin' ny tany Ejipta, ary hanidinako tahotra ny tany Ejipta. Ainsi parle le Seigneur Yahvé : J' anéantirai les ordures, j'ôterai de Noph les faux dieux. Il n' y aura plus de prince au pays d'Égypte. Je répandrai la crainte au pays d'Égypte.
Eze / Ez 30:14 And I will make Pathros desolate, and will set fire in Zoan, and will execute judgments in No. Handrava an' i Patrosa Aho sy hampirehitra afo any Zoana, ary hotanterahiko ny fitsarana an' i No; Patrosa ho ravako; Tsoana hodorako; No, hanatanterahako fitsarana; Je dévasterai Patros, je mettrai le feu à Çoân, je ferai justice de No.
Eze / Ez 30:15 And I will pour my fury upon Sin, the strength of Egypt; and I will cut off the multitude of No. Hampidina ny fahatezerako amin' i Sina, fiarovana mafy any Egypta, Aho, ary hofongorako ny vahoaka be any No. hampidina ny hatezerako amin' i Sina, trano mimandan' i Ejipta; ary hofongorako ny vahoaka be any No. Je déverserai ma fureur sur Sîn, la forteresse de l'Égypte; j' exterminerai la multitude de No.
Eze / Ez 30:16 And I will set fire in Egypt: Sin shall have great pain, and No shall be rent asunder, and Noph shall have distresses daily. Hampirehitra afo any Egypta Aho; Hiolanolana fatratra Sina noho ny faharariany; Ho banga No, ary Memifisa dia hasian' ny fahavalo antoandro. Ejipta hodorako, Sina, hiolanolana mijaly; No, halana an-keriny; ary Nofa, hanihim-pahavalo antoandrobe. Je mettrai le feu à l'Égypte, Sîn sera pris de convulsions, à No, on ouvrira une brèche et les eaux se répandront.
Eze / Ez 30:17 The young men of Aven and of Pibeseth shall fall by the sword: and these cities shall go into captivity. Ny zatovon' i Avena sy Pi-beseta ho lavon-tsabatra, sady ho lasan-ko babo ny ao. Ny zatovon' i Avena sy Bobasta, ho lavon-tsabatra; ary ny tenan' izy ireo ho lasan-ko babo. Les jeunes gens de On et de Pi-Bésèt tomberont par l'épée et les villes elles-mêmes iront en captivité.
Eze / Ez 30:18 At Tehaphnehes also the day shall be darkened, when I shall break there the yokes of Egypt: and the pomp of her strength shall cease in her: as for her, a cloud shall cover her, and her daughters shall go into captivity. Any Tapanesa dia ho maizina ny andro, raha tapahiko any ny ziogan' i Egypta, ary hitsahatra ny fiavonavonan' ny heriny; Ho voasaron' ny rahona izy, sady ho lasan-ko babo ny zananivavy. Ao Tafnesa ho maizina ny andro, raha avy izay hanapahako ao ny jiogan' i Ejipta, sy hitsaharan' ny fiavonavonan' ny heriny; ho voasaron-drahona izy, ary ho lasan-ko babo ny zanany vavy. A Tahpanhès, le jour deviendra ténèbres quand j' y briserai les sceptres de l'Égypte et que l' orgueil de sa force prendra fin. Quant à elle, un nuage la couvrira et ses filles iront en captivité.
Eze / Ez 30:19 Thus will I execute judgments in Egypt: and they shall know that I am the Lord. Toy izany no hanatanterahako ny fitsarana an' i Egypta; Ka dia ho fantatra fa Izaho no Jehovah. Hanao fitsarana an' i Ejipta aho, ka ho fantatry ny olona fa Iaveh aho. C' est ainsi que je ferai justice de l'Égypte, et l' on saura que je suis Yahvé.
Eze / Ez 30:20 And it came to pass in the eleventh year, in the first month, in the seventh day of the month, that the word of the Lord came unto me, saying, Ary tamin' ny andro fahafito tamin' ny volana voalohany tamin' ny taona fahiraika ambin' ny folo dia tonga tamiko ny tenin' i Jehovah nanao hoe: Tamin' ny taona faharaika ambin' ny folo, volana voalohany, andro fahafiton' ny volana, tonga tamiko ny tenin' ny Tompo nanao hoe: La onzième année, au premier mois, le sept du mois, la parole de Yahvé me fut adressée en ces termes :
Eze / Ez 30:21 Son of man, I have broken the arm of Pharaoh king of Egypt; and, lo, it shall not be bound up to be healed, to put a roller to bind it, to make it strong to hold the sword. Ry zanak' olona, ny sandrin' i Farao, mpanjakan' i Egypta, dia efa notorotoroiko, ary he! tsy noharatoina mba ho sitrana izy, na nofehezina lamba, mba hanatanjaka azy hahatan-tsabatra. Ry zanak' olona, ny sandrin' i Faraona mpanjakan' i Ejipta, dia notapahako, ka indro tsy notsaboina, tsy nasiam-panafody na nopetahana bandy, hitsaboana azy mba hahatanjaka azy, hahatan-tsabatra. Fils d' homme, j' ai brisé le bras de Pharaon, roi d'Égypte, et voici que nul n' a pansé sa blessure en y appliquant des remèdes, en y mettant un bandage et en le pansant pour qu' il retrouve la force de manier l'épée.
Eze / Ez 30:22 Therefore thus saith the Lord GOD; Behold, I am against Pharaoh king of Egypt, and will break his arms, the strong, and that which was broken; and I will cause the sword to fall out of his hand. Koa izany no nanaovan' i Jehovah Tompo hoe: Indro, efa hamely an' i Farao, mpanjakan' i Egypta, Aho, ka hotorotoroiko ny sandriny, na ny mbola matanjaka, na ny efa torotoro; Ary hampilatsaka ny sabatra eny an-tànany Aho. Ka izao no lazain' ny Tompo Iaveh: Indro aho ho avy amin' ny Faraona mpanjakan' i Ejipta; hotapahako ny sandriny roa, na ny mbola matanjaka na ilay efa tapaka, ary hataoko latsaka ny sabatra eny an-tànany. C' est pourquoi, ainsi parle le Seigneur Yahvé. Voici que je me déclare contre Pharaon, roi d'Égypte; je lui briserai les bras, celui qui est valide et celui qui est brisé, et je ferai tomber l'épée de sa main.
Eze / Ez 30:23 And I will scatter the Egyptians among the nations, and will disperse them through the countries. Dia haeliko ho any amin' ny firenena samy hafa ny Egyptiana, ka hahahako any amin' ny tany samy hafa. Haeliko any amin' ny firenena ny Ejipsiana, ary hahahako any amin' ny tany. Je disséminerai l'Égypte parmi les nations, je la disperserai dans les pays.
Eze / Ez 30:24 And I will strengthen the arms of the king of Babylon, and put my sword in his hand: but I will break Pharaoh' s arms, and he shall groan before him with the groanings of a deadly wounded man. Fa hampahatanjahiko kosa ny sandrin' ny mpanjakan' i Babylona, ka hataoko eny an-tànany ny sabatro; Fa hotorotoroiko ny sandrin' i Farao, dia hitrona eo anatrehany toy ny fitronan' ny voatrabaka izy. Fa ny sandrin' ny mpanjakan' i Babilona, hohatanjahako, ary ny sabatro, hataoko eo an-tànany; hotapahako kosa ny sandrin' i Faraona ka hitoloko eo anoloany izy, toy ny fitolokon' ny maratra ho faty. Je fortifierai les bras du roi de Babylone et je mettrai mon épée dans sa main. Je briserai les bras de Pharaon et celui-ci poussera devant son ennemi des gémissements de mourant.
Eze / Ez 30:25 But I will strengthen the arms of the king of Babylon, and the arms of Pharaoh shall fall down; and they shall know that I am the Lord, when I shall put my sword into the hand of the king of Babylon, and he shall stretch it out upon the land of Egypt. Eny, hampahatanjahiko ny sandrin' ny mpanjakan' i Babylona, dia hiraviravy ny sandrin' i Farao: Ka dia ho fantatra fa Izaho no Jehovah, raha hataoko eny an-tànan' ny mpanjakan' i Babylona ny sabatro, ka haingainy hamelezana ny tany Egypta. Ny sandrin' ny mpanjakan' i Babilona, hohatanjahako; ny sandrin' i Faraona kosa hianjera; ary ho fantatry ny olona fa Iaveh aho, rahefa ataoko eo an-tanan' ny mpanjakan' i Babilona ny sabatro; ka hoentiny mamely ny tany Ejipta. Je fortifierai les bras du roi de Babylone, mais les bras de Pharaon tomberont. Et l' on saura que je suis Yahvé, quand je mettrai mon épée dans les mains du roi de Babylone et qu' il la brandira contre le pays d'Égypte.
Eze / Ez 30:26 And I will scatter the Egyptians among the nations, and disperse them among the countries; and they shall know that I am the Lord. Dia haeliko ho any amin' ny firenena samy hafa ny Egyptiana ka hahahako any amin' ny tany samy hafa; Ka dia ho fantatra fa Izaho no Jehovah. Haeliko any amin' ny firenena ny Ejipsiana, ary hahahako any amin' ny tany izy; dia ho fantatry ny olona fa Iaveh aho. Je disséminerai les Égyptiens parmi les nations, je les disperserai dans les pays, et l' on saura que je suis Yahvé.

<-
->