<-
->

Isa / Iz 19:1 The burden of Egypt. Behold, the Lord rideth upon a swift cloud, and shall come into Egypt: and the idols of Egypt shall be moved at his presence, and the heart of Egypt shall melt in the midst of it. Indro, Jehovah mitaingina rahona miriotra mafy ka mankany Egypta; Ary ny andriamani-tsi-izy any Egypta dia mangorohoro eo anatrehany, ary ny fon' i Egypta dia ketraka ao anatiny. Faminaniana ny amin' i Ejipta. Indro Iaveh, mitaingin-drahona maivana miditra any Ejipta. Ka ny sampin' i Ejipta, mangovitra eo anatrehany, ary ny fon' i Ejipta mihonaka ao anatiny. Oracle sur l'Égypte. Voici que Yahvé, monté sur un nuage léger, vient en Égypte. Les faux dieux d'Égypte chancellent devant lui et le coeur de l'Égypte défaille en elle.
Isa / Iz 19:2 And I will set the Egyptians against the Egyptians: and they shall fight every one against his brother, and every one against his neighbour; city against city, and kingdom against kingdom. Ary hamporisihiko hiady izy samy Egyptiana, ka samy hiady amin' ny rahalahiny avy sy amin' ny namany avy izy; Ny tanàna hiady amin' ny tanàna, ary ny fanjakana amin' ny fanjakana. Hamporisika an' i Ejipta hamely an' i Ejipta aho, ka hiady izy ireo, ny rahalahy amin' ny rahalahy, ary ny sakaiza amin' ny sakaiza, ny tanàna amin' ny tanàna, ary ny fanjakana amin' ny fanjakana. J' exciterai l'Égypte contre l'Égypte, ils se battront, chacun contre son frère, chacun contre son prochain, ville contre ville, royaume contre royaume.
Isa / Iz 19:3 And the spirit of Egypt shall fail in the midst thereof; and I will destroy the counsel thereof: and they shall seek to the idols, and to the charmers, and to them that have familiar spirits, and to the wizards. Ary ho very hevitra ny Egyptiana; Eny, hofoanako ny saina ataony; Ary hila saina amin' ny andriamani-tsi-izy sy amin' ny mpibitsibitsika amin' ny odiny izy sy amin' ny manao azy ho tsindrian-javatra ary amin' ny mpanao sikidy. Ny fanahin' i Ejipta ho foana ao anatiny; ary ny fisainany hataoko very; hanontaniany ny mpimasy amam-panao fankatoavana, mbamin' ny mpamoha angatra amam-pisikidy. L' esprit de l'Égypte s'évanouira en elle, et je confondrai son conseil. On consultera les faux dieux et les enchanteurs, les spectres et les devins.
Isa / Iz 19:4 And the Egyptians will I give over into the hand of a cruel lord; and a fierce king shall rule over them, saith the Lord, the Lord of hosts. Ary Egypta dia hatolotro hogiazana amin' izay fitondrana mafy, ary mpanjaka masiaka no hanjaka aminy, hoy Jehovah, Tompon' ny maro. Hatolotro ho an-tanan' ny tompo lozabe i Ejipta ary mpanjaka mahatahotra no hizaka azy, - teny ton' ny Tompo' ny tafika. Je livrerai l'Égypte aux mains d' un maître impitoyable, un roi cruel les dominera. Oracle du Seigneur Yahvé Sabaot.
Isa / Iz 19:5 And the waters shall fail from the sea, and the river shall be wasted and dried up. Ny rano amin' ny ranomasina ho tankina, ary ny ony ho ritra ka ho maina; Ny rano amin' ny ranomasina ho ritra; ny ony ho tankina sy ho maina; Les eaux disparaîtront de la mer, le fleuve tarira et se desséchera;
Isa / Iz 19:6 And they shall turn the rivers far away; and the brooks of defence shall be emptied and dried up: the reeds and flags shall wither. Ho maimbo ny sampantsampan' ny ony; Ary ny lahin-dranon' i Egypta hihena ka ho maina; Ny volotara sy ny zozoro halazo; Ny renirano hanjary maimbo, ny lahin-dranon' i Ejipta hihena dia ho maina; ny zozoro amam-bolotara halazo. les rivières deviendront infectes, les fleuves d'Égypte baisseront et tariront, le roseau et le jonc noirciront.
Isa / Iz 19:7 The paper reeds by the brooks, by the mouth of the brooks, and every thing sown by the brooks, shall wither, be driven away, and be no more. Ny tany eny amoron' i Neily sy ny tanimbary rehetra eny amoron' i Neily samy ho maina sy hanjary vovoka ka tsy ho eo intsony. Ny tanim-bilona manaraka an' i Nila ao amoron' i Nila, ny saha voafafy rehetra manaraka an' i Nila; ho maina hanjary foana, ary tsy hisy intsony. Les herbes du Nil sur les bords du Nil, toute la verdure du Nil, sera desséchée, dispersée, anéantie.
Isa / Iz 19:8 The fishers also shall mourn, and all they that cast angle into the brooks shall lament, and they that spread nets upon the waters shall languish. Dia hitomany ny mpaka hazan-drano, ary hisaona ny mpamintana rehetra ao Neily, Ary ho reraka ny mpandatsaka harato amin' ny rano. Ny mpaka hazandrano hisentosento sy higogogogo, dia ny mpamintana rehetra, eo an' ony; ny mpandatsaka harato eo ambonin' ny rano hivarahontsana. Les pêcheurs gémiront, ce sera le deuil pour tous ceux qui lancent l' hameçon dans le Nil, ceux qui jettent le filet sur les eaux seront désolés.
Isa / Iz 19:9 Moreover they that work in fine flax, and they that weave networks, shall be confounded. Ho very fanantenana izay mandraotra rongony amin' ny fihogo sy izay manenona hariry. Ry zareo miasa ny rongony madinika voaraotra, sy ry zareo manenona ny landihazo, hiraviravy tànana. Ils seront déçus, ceux qui travaillent le lin cardé et ceux qui tissent des étoffes blanches;
Isa / Iz 19:10 And they shall be broken in the purposes thereof, all that make sluices and ponds for fish. Ny andrin' ny tany ho torotoro, ary ny mpikarama rehetra halahelo. Ireo andrin' i Ejipta ho torotoro, ary ny manao taozavatra ho rera-po avokoa. ses tisserands seront consternés, tous les salariés seront attristés.
Isa / Iz 19:11 Surely the princes of Zoan are fools, the counsel of the wise counsellors of Pharaoh is become brutish: how say ye unto Pharaoh, I am the son of the wise, the son of ancient kings? Efa adala mihitsy ny mpanapaka any Zoana; Hevi-poana no avoak' izay hendry indrindra amin' ny mpanolotsain' i Farao; Ahoana no ilazanareo amin' i Farao hoe: Zanak' olon-kendry aho sady taranak' ireo mpanjaka fahagola? Ny mpanapaka an' i Tanisy adala foana; ny an' ireo hendry amin' ny mpanolo-tsain' i Faraona dia hadalana no toroheviny. Ahoana no ahasahianareo milaza amin' i Faraona hoe: Zanak' olon-kendry aho, tanarak' andriana fahagola aho? Oui, insensés sont les princes de Çoân, les plus sages conseillers du pharaon forment un conseil stupide. Comment osez-vous dire à Pharaon : " Je suis fils des sages, fils des rois de jadis ? "
Isa / Iz 19:12 Where are they? where are thy wise men? and let them tell thee now, and let them know what the Lord of hosts hath purposed upon Egypt. Aiza ary ireo olon-kendrinao ireo? Aoka hanambara aminao izy, ary aoka ho fantany izay nokasain' i Jehovah, Tompon' ny maro, hatao amin' i Egypta. Aiza moa izay olon-kendrinao? ka aoka hambarany aminao ary aoka hovinaniny izay nodidian' ny Tompon' ny tafika hanjo an' i Ejipta! Où sont-ils donc, tes sages ? Qu' ils t' annoncent et que l' on sache ce qu' a décidé Yahvé Sabaot contre l'Égypte!
Isa / Iz 19:13 The princes of Zoan are become fools, the princes of Noph are deceived; they have also seduced Egypt, even they that are the stay of the tribes thereof. Efa adala ny mpanapaka any Zoana, efa voafitaka ny mpanapaka any Memfisa; Ary efa nampivembena an' i Egypta ireo fehizoron' ny fireneny. Ny mpanapaka an' i Tanisy efa very saina; ny mpanapaka an' i Memfisy efa voafitaka, ny tenan' izy ireo, vato fehizoron' ny karazam-pokon' i Ejipta no nandrebireby azy. Ils déraisonnent, les princes de Çoân, ils s' abusent, les princes de Noph, et l'élite de ses nomes a fait divaguer l'Égypte.
Isa / Iz 19:14 The Lord hath mingled a perverse spirit in the midst thereof: and they have caused Egypt to err in every work thereof, as a drunken man staggereth in his vomit. Jehovah efa nampidina fanahy mampandraingiraingy teo Egypta; ka efa nampivembena azy tamin' ny asany rehetra ireo, dia tahaka ny olona mamo miraingiraingy sady mandoa. Norotsahan' ny Tompo fanahy mampandraingiraingy izy, ka ataony mandraingiraingy i Ejipta amin' ny ataony rehetra, mova tsy ny olona mamo mandraingiraingy eo am-pandoavany! Yahvé a répandu au milieu d' eux un esprit de vertige; ils ont fait divaguer l'Égypte dans toutes ses entreprises, comme divague un ivrogne en vomissant.
Isa / Iz 19:15 Neither shall there be any work for Egypt, which the head or tail, branch or rush, may do. Samy tsy hahatontosa ny asany ny Egyptiana, na ny loha na ny rambo, na ny sampan-drofia na ny zozoro. Ary tsy misy asa hahasoa an' i Ejipta, amin' izay rehetra mety ho vitan' ny loha na ny rambo, ny antrendry na ny zozoro. On ne fait plus rien pour l'Égypte de ce que faisaient tête et queue, palme et jonc.
Isa / Iz 19:16 In that day shall Egypt be like unto women: and it shall be afraid and fear because of the shaking of the hand of the Lord of hosts, which he shaketh over it. Amin' izany andro izany dia ho tahaka ny vehivavy Egypta ka ho toran-kovitra sy ho raiki-tahotra noho ny faninjitr' i Jehovah, Tompon' ny maro, ny tànany, izay ahinjiny hamelezany azy. Amin' izany andro izany Ejipta, hanahaka ny vehivavy; ho tora-kovitra sy ho raiki-tahotra, mahita an' ny Tompon' ny tafika manainga tànana, izay aingainy hamelezana azy. Ce jour-là, l'Égypte sera comme les femmes, tremblante et terrorisée devant la menace de la main de Yahvé Sabaot, lorsqu' il la lèvera contre elle.
Isa / Iz 19:17 And the land of Judah shall be a terror unto Egypt, every one that maketh mention thereof shall be afraid in himself, because of the counsel of the Lord of hosts, which he hath determined against it. Ary ny tanin' ny Joda dia ho fahatahoran' i Egypta, ka na oviana na oviana no misy miresaka izany aminy dia ho raiki-tahotra izy noho ny fikasan' i Jehovah, Tompon' ny maro, izay kasainy ny amin' ny hamelezana azy. Ary ny tanin' i Jodà , hahatahotra mafy an' i Ejipta; hangovitra izy, isaky ny misy olona hampahatsiaro azy izany anarana izany noho ny didin' ny Tompon' ny tafika, izay navoakany hamelezany azy. Le territoire de Juda deviendra la honte de l'Égypte : chaque fois qu' on le lui rappellera, elle sera terrorisée à cause du dessein que Yahvé Sabaot a formé contre elle.
Isa / Iz 19:18 In that day shall five cities in the land of Egypt speak the language of Canaan, and swear to the Lord of hosts; one shall be called, The city of destruction. Amin' izany andro izany dia hisy tanana dimy amin' ny tany Egypta samy hiteny ny fitenin' i Kanana sy hianiana ho an' i Jehovah, Tompon' ny maro; Ny anankiray hatao hoe Ira-haresa. Amin' izany andro izany hisy tanàna dimy, any amin' ny tany Ejipta, izay hiteny amin' ny fiteny Kanaana sy hianiana hanompo an' ny Tompon' ny tafika; ny iray amin' ireo atao hoe Tanàna-Masoandro. Ce jour-là, il y aura cinq villes au pays d'Égypte qui parleront la langue de Canaan et prêteront serment à Yahvé Sabaot; l' une d' elles sera dite " ville du soleil ".
Isa / Iz 19:19 In that day shall there be an altar to the Lord in the midst of the land of Egypt, and a pillar at the border thereof to the Lord. Amin' izany andro izany dia hisy alitara ho an' i Jehovah eo amin' ny tany Egypta sy tsangam-bato eo an-tsisiny ho an' i Jehovah. Amin' izany andro izany hisy otely ho an' ny Tompo, eo afovoan' ny tany Ejipta. Ary eo amin' ny sisin-taniny, hisy tsangam-bato ho an' ny Tompo. Ce jour-là, il y aura un autel dédié à Yahvé au milieu du pays d'Égypte, et près de la frontière une stèle dédiée à Yahvé.
Isa / Iz 19:20 And it shall be for a sign and for a witness unto the Lord of hosts in the land of Egypt: for they shall cry unto the Lord because of the oppressors, and he shall send them a saviour, and a great one, and he shall deliver them. Ary ho famantarana sy vavolombelona ho an' i Jehovah, Tompon' ny maro, ao amin' ny tany Egypta izany; Fa hitaraina amin' i Jehovah noho ny mpampahory izy, ary haniraka mpamonjy sy mpiaro ho ao aminy Izy ka hamonjy azy. Ary ho famantarana ho an' ny Tompon' ny tafika izany, sy ho vavolombelona eo amin' ny tany Ejipta; ka rehefa hitaraina amin' ny Tompo izy ireo, noho ny mpampahory azy, dia haniraka mpamonjy izy, sy mpiaro mahery hanafaka azy. Ce sera un signe et un témoin de Yahvé Sabaot au pays d'Égypte. Quand ils crieront vers Yahvé par crainte des oppresseurs, il leur enverra un sauveur et un défenseur qui les délivrera.
Isa / Iz 19:21 And the Lord shall be known to Egypt, and the Egyptians shall know the Lord in that day, and shall do sacrifice and oblation; yea, they shall vow a vow unto the Lord, and perform it. Ary Jehovah hanao izay hahafantaran' ny Egyptiana Azy, ary ny Egyptiana kosa hahalala an' i Jehovah amin' izany andro izany; Dia hanompo Azy amin' ny fanatitra alatsa-drà sy amin' ny fanatitra hohanina izy ka hivoady amin' i Jehovah sady hanefa ny voadiny. Hanao izay hahafantaran' i Ejipta azy Iaveh, ka hahalala an' ny Tompo i Ejipta amin' izany andro izany, hanao sorona amam-panatitra izy ireo, hivoady amin' ny Tompo sy hanefa izany. Yahvé se fera connaître des Égyptiens, et les Égyptiens connaîtront Yahvé, en ce jour-là. Ils offriront sacrifices et oblations, ils feront des voeux à Yahvé et les accompliront.
Isa / Iz 19:22 And the Lord shall smite Egypt: he shall smite and heal it: and they shall return even to the Lord, and he shall be intreated of them, and shall heal them. Ary Jehovah hamely ny Egyptiana, eny, fa sady hamely Izy no hanasitrana; Dia hiverina ho any amin' i Jehovah ireo, ka hekeny ny fangatahany, ary hositraniny izy. Hikapoka an' i Ejipta Iaveh, sady hikapoka no hanasitrana! Hibebaka amin' ny Tompo izy ireo, ka hety hionona amin' ny fifonany izy, dia hanasitrana azy. Et si Yahvé frappe les Égyptiens, il frappera et guérira, ils se convertiront à Yahvé qui accueillera leurs demandes et les guérira.
Isa / Iz 19:23 In that day shall there be a highway out of Egypt to Assyria, and the Assyrian shall come into Egypt, and the Egyptian into Assyria, and the Egyptians shall serve with the Assyrians. Amin' izany andro izany dia hisy lalambe avy any Egypta mankany Asyria, koa ny Asyriana dia hankany Egypta, ary ny Egyptiana kosa hankany Asyria, ary ny Egyptiana sy ny Asyriana hiara-mivavaka. Amin' izany andro izany hisy làlana avy any Ejipta mankany Asiria; ka ny Asiriana ho tonga ao Ejipta, ny Ejipsiana ho any Asiria, dia hanompo an' ny Tompo i Ejipta miaraka amin' i Asora. - Ce jour-là, il y aura un chemin allant d'Égypte à Assur. Assur viendra en Égypte et l'Égypte en Assur. L'Égypte servira avec Assur.
Isa / Iz 19:24 In that day shall Israel be the third with Egypt and with Assyria, even a blessing in the midst of the land: Amin' izany andro izany ny Isiraely no ho fahatelony amin' i Egypta sy Asyria ho fitahiana eo amin' ny tany; Amin' izany andro izany Israely hikambana amin' i Ejipta sy Asiria, izy no ho fahatelony, mba ho fitahiana eo amin' ny tany. Ce jour-là, Israël viendra en troisième avec l'Égypte et Assur, bénédiction au milieu de la terre,
Isa / Iz 19:25 Whom the Lord of hosts shall bless, saying, Blessed be Egypt my people, and Assyria the work of my hands, and Israel mine inheritance. Fa hotahin' i Jehovah, Tompon' ny maro, ireo ka hataony hoe: Hotahina anie Egypta oloko, sy Asyria, asan' ny tanako, ary Isiraely lovako. Hitahy azy ireo Iavehn' ny tafika hanao hoe: Hotahina anie i Ejipta, vahoakako, sy Asora, asan' ny tànako, ary Israely lovako. bénédiction que prononcera Yahvé Sabaot : " Béni mon peuple l'Égypte, et Assur l' oeuvre de mes mains, et Israël mon héritage. "

<-
->