Chapters and verses mentioning Jeho

  1st Book of Kings 1 Mpanjaka Mpanjaka I 1er Livre des Rois
1Mp 16.1 Then the word of the Lord came to Jehu the son of Hanani against Baasha, saying, Ary tonga tamin' i Jeho, zanak' i Hanany, ny tenin' i Jehovah ny amin i Basa nanao hoe: Ary tonga tamin' i Jehoa, zanak' i Hananì, ny tenin' ny Tompo namely an' i Baasà, nanao hoe: La parole de Yahvé fut adressée à Jéhu, fils de Hanani, contre Basha, en ces termes :
...............
1Mp 16.7 And also by the hand of the prophet Jehu the son of Hanani came the word of the Lord against Baasha, and against his house, even for all the evil that he did in the sight of the Lord, in provoking him to anger with the work of his hands, in being like the house of Jeroboam; and because he killed him. Ary Jeho mpaminany zanak' i Hanany, dia nampitondraina ny tenin' i Jehovah ny amin' i Basa sy ny taranany, satria nanao ratsy teo imason' i Jehovah ka nampahatezitra Azy tamin' ny asan' ny tanany, ka dia tonga tahaka ny mpianakavin' i Jeroboama, ary satria namono ireo izy. Ary ny tenin' ny Tompo dia nampitondraina tamin' ny alalan' i Jehoa, mpaminany, zanak' i Hananì, hihatra amin' i Baasà sy ny tranony noho ny ratsy rehetra nataony teo imason' ny Tompo, nampahatezerany azy tamin' ny asan' ny tànany, sy nanahafany ny tranon' i Jeroboama, ary noho izy namono izany fianakaviana izany koa. De plus, par le ministère du prophète Jéhu fils de Hanani, la parole de Yahvé fut transmise à Basha et à sa maison, d' une part à cause de tout le mal qu' il fit au regard de Yahvé, en l' irritant par ses oeuvres, pour devenir comme la maison de Jéroboam, d' autre part, parce qu' il extermina celle-ci.
...............
1Mp 19.16 And Jehu the son of Nimshi shalt thou anoint to be king over Israel: and Elisha the son of Shaphat of Abelmeholah shalt thou anoint to be prophet in thy room. Ary Jeho,zanak' i Nimsy, dia hosory ho mpanjakan' ny Isiraely; ary Elisa, zanak' i Safata, avy any Abela-mehola, dia hosory ho mpaminany handimby anao. hosory ho mpanjakan' Israely Jehoa, zanak' i Namsi, ary hosory ho mpaminany handimby anao Elisea, zanak' i Safata, avy any Abela Mehola. Tu oindras Jéhu fils de Nimshi comme roi d' Israël, et tu oindras Élisée fils de Shaphat, d' Abel-Mehola, comme prophète à ta place.
1Mp 19.17 And it shall come to pass, that him that escapeth the sword of Hazael shall Jehu slay: and him that escapeth from the sword of Jehu shall Elisha slay. Ary izay afa-mandositra ny sabatr' i Hazaela dia hovonoin' i Jeho; ary izay afa-mandositra ny sabatr' i Jeho kosa dia hovonoin' i Elisa. Ka izay ho afa-mandositra ny sabatr' i Hazaela dia hovonoin' i Jehoa, ary izay ho afa-mandositra ny sabatr' i Jehoa dia hovonoin' i Elisea. Celui qui échappera à l'épée de Hazaèl, Jéhu le fera mourir, et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir.

  2nd Book of Kings 2 Mpanjaka Mpanjaka II 2ème Livre des Rois
...............
2Mp 9.2 And when thou comest thither, look out there Jehu the son of Jehoshaphat the son of Nimshi, and go in, and make him arise up from among his brethren, and carry him to an inner chamber; ary rehefa mby any ianao, dia izahao Jeho, zanak' i Josafata, zanak' i Nimsy, ary midìra, ka manaingà azy hiala amin' ny namany, ary ento any amin' ny efi-trano anatiny izy; Rahefa tonga any hianao, zahao Jeho zanak' i Josafata zanak' i Namsì, ka rahefa tafahatona eo anilany dia asaovy hitsangana avy eo amin' ireo rahalahiny izy, dia ento mankany an' efitrano mangingina, Arrivé là, cherche à voir Jéhu fils de Yehoshaphat fils de Nimshi. L' ayant trouvé, fais qu' il se lève d' entre ses compagnons et conduis-le dans une chambre retirée.
...............
2Mp 9.5 And when he came, behold, the captains of the host were sitting; and he said, I have an errand to thee, O captain. And Jehu said, Unto which of all us? And he said, To thee, O captain. Ary nony mby tany izy, indreo, nipetraka teo ny mpifehy ny miaramila; ary hoy izy: Ry komandy ô, mitondra teny ho aminao aho. Ary hoy Jeho: Amin' iza aminay ireto moa? Ary hoy izy: Aminao, ry komandy ô. Nony tonga izy, indreo ny lehiben' ny tafika mipetraka eo, ka hoy izy: Ry Komandy ô, misy teny kely holazaiko aminao. Ary hoy Jeho: Amin' iza aminay ireto? Dia namaly izy: Aminao, Komandy. Lorsqu' il arriva, les chefs de l' armée étaient assis ensemble; il dit : "J' ai un mot à te dire, chef." Jéhu demanda : "Auquel d' entre nous?" Il répondit : "A toi, chef."
2Mp 9.6 And he arose, and went into the house; and he poured the oil on his head, and said unto him, Thus saith the Lord God of Israel, I have anointed thee king over the people of the Lord, even over Israel. Ary nitsangana izy ka niditra tao an-trano, dia naidiny tamin' ny lohany ny diloilo; ary hoy izy taminy: Izao no lazain' i Jehovah, Andriamanitry ny Isiraely: Efa nanosotra anao Aho ho mpanjakan' ny Isiraely oloko. Koa nitsangana nankao an-trano Jeho, ary ilay zatovo kosa sady nanidina ny diloilo tamin' ny lohany no nanao taminy hoe: Izao no lazain' ny Tompo Andriamanitr' Israely: Hosorako ho mpanjakan' Israely vahoakan' ny Tompo hianao. Alors Jéhu se leva et entra dans la maison. Le jeune homme lui versa l' huile sur la tête et lui dit : "Ainsi parle Yahvé, Dieu d' Israël. Je t' ai oint comme roi sur le peuple de Yahvé, sur Israël.
...............
2Mp 9.11 Then Jehu came forth to the servants of his lord: and one said unto him, Is all well? wherefore came this mad fellow to thee? And he said unto them, Ye know the man, and his communication. Ary Jeho nivoaka nankao amin' ny mpanompon' ny tompony ary nanontaniany hoe: Raharaha tsara ihany va? Inona no nalehan' iny ilay adala iny tao aminao? Ary hoy izy taminy: Hianareo mahalala ihany an-dralehilahy sy ny heviny. Fa Jeho kosa nivoaka nankao amin' ny mpanompon' ny tompony, ka hoy ireo taminy hoe: Tsara ihany daholo va? Fa ahoana no nalehan' ilay adala iny tao aminao? Dia hoy ny navaliny azy ireo: Samy fantatrareo ihany, na ralehilahy na ny teniny. Jéhu sortit pour rejoindre les officiers de son maître. Ils lui demandèrent : "Tout va-t-il bien? Pourquoi ce fou est-il venu à toi?" Il répondit : "Vous connaissez l' homme et sa chanson!"
...............
2Mp 9.13 Then they hasted, and took every man his garment, and put it under him on the top of the stairs, and blew with trumpets, saying, Jehu is king. Dia samy nandray faingana ny lambany avy izy ireo ka namelatra azy hitoeran' i Jeho teo amin' ny ambaratonga, ary nitsoka ny anjomara izy niantso hoe: Jeho no mpanjaka. Niaraka tamin' izay samy nandray ny kapaotiny avy izy ireo sy nanao azy teo ambanin' i Jeho, teo an-tampon' ny ambaratonga; dia notsofiny ny anjomara, ka hoy izy: Jeho no mpanjaka! Aussitôt, tous prirent leurs manteaux et les étendirent sous lui, à même les degrés; ils sonnèrent du cor et crièrent "Jéhu est roi!"
2Mp 9.14 So Jehu the son of Jehoshaphat the son of Nimshi conspired against Joram. (Now Joram had kept Ramothgilead, he and all Israel, because of Hazael king of Syria. Ary Jeho, zanak' i Josafata, zanak' i Nimsy, nikomy tamin' i Jorama (fa Jorama mbamin' ny Isiraely rehetra niaro an' i Ramota-gileada noho ny fananihan' i Hazaela, mpanjakan' i Syria, azy; Nanao teti-dratsy Jeho zanak' i Josafata, zanak' i Namsì, hamely an' i Jorama. Jorama sy Israely rehetra tamin' izany, dia niaro an' i Ramota any Galaada, tsy ho azon' i Hazaela mpanjakan' i Siria, Jéhu fils de Yehoshaphat fils de Nimshi forma une conspiration contre Joram. Joram, avec tout Israël, gardait alors Ramot de Galaad contre une attaque de Hazaèl, roi d' Aram.
2Mp 9.15 But king Joram was returned to be healed in Jezreel of the wounds which the Syrians had given him, when he fought with Hazael king of Syria.) And Jehu said, If it be your minds, then let none go forth nor escape out of the city to go to tell it in Jezreel. Nefa Jorama mpanjaka efa niverina hotsaboina tao Jezirela amin' ny feriny tamin' ny nahavoazan' ny Syriana azy, fony izy niady tamin' i Hazaela, mpanjakan' i Syria), ka dia hoy Jeho; Raha izany ary no sitrakareo, aza avela hisy hiala eto an-tanàna handeha hilaza izany any Jezirela. saingy niverina nankany Jezrahela Jorama mpanjaka hampitsabo tena amin' ny ratra nahavoazan' ny Siriana azy, tamin' izy niady tamin' i Hazaela mpanjakan' i Siria. Ka hoy Jeho: Raha maniry izany ary hianareo, aza misy mitsoaka eto an-tanàna ny olona, ka andeha hilaza izany any Jezrahela. Mais le roi Joram était revenu à Yizréel pour faire soigner les blessures que les Araméens lui avaient infligées dans les combats qu' il soutenait contre Hazaèl, roi d' Aram. Jéhu dit : "Si c' est votre sentiment, que personne ne s'échappe de la ville et n' aille porter la nouvelle à Yizréel!"
2Mp 9.16 So Jehu rode in a chariot, and went to Jezreel; for Joram lay there. And Ahaziah king of Judah was come down to see Joram. Dia niakatra teo amin' ny kalesy Jeho ka nankany Jezirela, fa tany no nitoeran' i Jorama. Ary Ahazia, mpanjakan' ny Joda, efa nidina hamangy an' i Jorama. Dia niakatra teo amin' ny kalesiny Jeho, ka niainga nankany Jezrahela, fa nandry tany Jorama, ary nidina namangy an' i Jorama any koa Okoziasa mpanjakan' i Jodà. Jéhu monta en char et partit pour Yizréel; Joram y était alité et Ochozias, roi de Juda, était descendu le visiter.
2Mp 9.17 And there stood a watchman on the tower in Jezreel, and he spied the company of Jehu as he came, and said, I see a company. And Joram said, Take an horseman, and send to meet them, and let him say, Is it peace? Ary ny mpitily mitsangana teo an-tampon' ny tilikambo teo Jezirela ka nahatazana fa indrery olona betsaka tamy niaraka amin' i Jeho, ary hoy izy: Mahita olona betsaka aho. Ary hoy Jorama: Makà mpitaingin-tsoavaly, ka maniraha hitsena azy, ary asaovy manao hoe: Fihavanana va? Tazan' ny mpitily nitoetra tao an-tampon' ny tilikambon' i Jezrahela kosa ny nihavian' ny antoko-miaramilan' i Jeho ka nolazainy hoe: Mahatazana antoko-miaramila aho. Ary hoy Jorama: Makà mpitaingin-tsoavaly anankiray, iraho hitsena azy ireo ka hanontany hoe: Fihavanana va izao? Le guetteur, posté sur la tour de Yizréel, vit la troupe de Jéhu qui arrivait et annonça : "Je vois une troupe." Joram ordonna : "Qu' on prenne un cavalier, qu' on l' envoie au-devant de ces gens et qu' il demande : Cela va-t-il bien?"
2Mp 9.18 So there went one on horseback to meet him, and said, Thus saith the king, Is it peace? And Jehu said, What hast thou to do with peace? turn thee behind me. And the watchman told, saying, The messenger came to them, but he cometh not again. Dia nandeha ny mpitaingin-tsoavaly anankiray hitsena azy ka nanao taminy hoe: Izao no tenin' ny mpanjaka: Fihavanana va? Ary hoy Jeho: Ahoanao izay fihavanana? fa mankanesa ato aoriako ianao. Ary ny mpitily nilaza hoe: Ny iraka dia tonga teny aminy, nefa tsy niverina. Dia nandeha nitsena an' i Jeho ny mpitaingin-tsoavaly, ka nanao hoe: Izao no lazain' ny mpanjaka: Fihavanana va izao? Fa namaly Jeho nanao hoe: Mampaninona anao izay fihavanana? Fa avia aty aoriako hianao! Nampandre izany ny mpitily nanao hoe: Lasa tafapaka teny aminy ny iraka, nefa tsy niverina. Le cavalier alla au-devant de Jéhu et demanda : "Ainsi parle le roi : Cela va-t-il bien""Que t' importe si cela va bien? Répondit Jéhu. Passe derrière moi." Le guetteur annonça : "Le messager les a rejoints et ne revient pas."
2Mp 9.19 Then he sent out a second on horseback, which came to them, and said, Thus saith the king, Is it peace? And Jehu answered, What hast thou to do with peace? turn thee behind me. Dia naniraka mpitaingin-tsoavaly fanindroany Jorama, ary nony tonga teny koa izy, dia nanao hoe: Izao no tenin' ny mpanjaka: Fihavanana va? Ary Jeho namaly hoe: Ahoanao izay fihavanana? fa mankanesa ato aoriako ianao. Dia naniraka mpitaingin-tsoavaly fanindroany Jorama; ka tonga teny izy ary nanao hoe: Izao no lazain' ny mpanjaka: Fihavanana va izao? Fa namaly Jeho nanao hoe: Mampaninona anao izay fihavanana? Avia atý aoriako hianao! Le roi envoya un second cavalier; celui-ci les rejoignit et demanda : "Ainsi parle le roi : Cela va-t-il bien""Que t' importe si cela va bien? Répondit Jéhu. Passe derrière moi."
2Mp 9.20 And the watchman told, saying, He came even unto them, and cometh not again: and the driving is like the driving of Jehu the son of Nimshi; for he driveth furiously. Ary ny mpitily nilaza indray hoe: Tonga teny aminy koa iny, fa tsy niverina; ary ny fampiriotrany dia hoatra ny fampiriotran' i Jeho, zanak' i Nimsy; fa mampiriotra hoatra ny olona adala izy. Koa nampandre izany ny mpitily nanao hoe: Lasa tafapaka teny aminy ny iraka nefa tsy niverina. Sahala amin' ny fitarik' i Jeho zanak' i Namsì ny fitariny, fa nitarika toy ny olona adala izy. Le guetteur annonça : "Il les a rejoints et ne revient pas. La manière de conduire est celle de Jéhu fils de Nimshi : il conduit comme un fou!"
2Mp 9.21 And Joram said, Make ready. And his chariot was made ready. And Joram king of Israel and Ahaziah king of Judah went out, each in his chariot, and they went out against Jehu, and met him in the portion of Naboth the Jezreelite. Ary hoy Jorama: Ampiomany. Dia nampiomaniny ny kalesiny. Dia nivoaka Jorama, mpanjakan' ny Isiraely, sy Ahazia, mpanjakan' ny Joda, samy nitsangana teo amin' ny kalesiny avy ka nandeha hitsena an' i Jeho, ary nifanena taminy teo amin' ny tanin' i Nabota Jezirelita izy. Dia hoy Jorama: Ataovy amin' ny kalesy ny soavaly. Dia natao tamin' ny kalesiny ny soavaly. Nivoaka samy tamin' ny kalesiny avy, Jorama mpanjakan' Israely, sy Okoziasa, mpanjakan' i Jodà, nivoaka nitsena an' i Jeho, ka nifanena taminy tao amin' ny sahan' i Nabota, any Jezrahela. Joram dit : "Qu' on attelle!" et on attela son char. Joram, roi d' Israël, et Ochozias, roi de Juda, partirent, chacun sur son char, au-devant de Jéhu. Ils le rejoignirent dans le champ de Nabot de Yizréel.
2Mp 9.22 And it came to pass, when Joram saw Jehu, that he said, Is it peace, Jehu? And he answered, What peace, so long as the whoredoms of thy mother Jezebel and her witchcrafts are so many? Ary Jorama, nony nahita an' i Jeho, dia nanao hoe: Fihavanana va. ry Jeho? Fa izy namaly hoe: Aiza no hisy fihavanana, raha mbola ao ihany ny fijangajangan' i Jezebela reninao sy ny fankatovana betsaka ataony? Raha nahita an' i Jeho Jorama, dia nanao taminy hoe: Fihavanana va izao, ry Jeho? Fa namaly kosa Jeho: Inona no ho fihavanana eo raha mbola maharitra koa ny fijangajangan' i Jezabela reninao sy ny vorika betsaka ataony? Dès que Joram vit Jéhu, il demanda : "Cela va-t-il bien, Jéhu?" Celui-ci répondit : "Quelle question, tant que durent les prostitutions de ta mère Jézabel et ses nombreux sortilèges!"
...............
2Mp 9.24 And Jehu drew a bow with his full strength, and smote Jehoram between his arms, and the arrow went out at his heart, and he sunk down in his chariot. Ary nohenjanin' i Jeho mafy ny tsipìka teny an-tànany, dia nitifitra an' i Jorama izy ka nahavoa azy teo anelanelan' ny sorony, ary ny zana-tsipìka niboroaka tamin' ny fony, ka dia nampianjera azy tao anatin' ny kalesiny. Fa noraisin' i Jeho teo an-tànany kosa ny tsipìkany, nasiany Jorama teo anelanelan' ny sorony; tafagorobaka tamin' ny fony ny zana-tsipìka, ka nitambotsitra tao anaty kalesiny tao Jorama. Jéhu avait bandé son arc, il atteignit Joram entre les épaules et la flèche traversa le coeur du roi, qui s' affaissa sur son char.
2Mp 9.25 Then said Jehu to Bidkar his captain, Take up, and cast him in the portion of the field of Naboth the Jezreelite: for remember how that, when I and thou rode together after Ahab his father, the Lord laid this burden upon him; Ary hoy Jeho tamin' i Bidkara lefiny: Betao izy, ka atsipazo ao amin' ny sahan' i Nabota Jezirelita; fa tsarovy fa fony izaho sy ianao samy nitaingina kalesy nanaraka an' i Ahaba rainy, dia nolazain' i Jehovah fa hihatra aminy izao loza voalaza izao hoe: Ary hoy Jeho tamin' i Badakera lefiny: Raiso io, atsipazo ao amin' ny sahan' i Nabota ao Jezrahela, satria tsarovy ilay izaho sy hianao niara-nitaingin-tsoavaly nanaraka an' i Akaba iny, ka nitenenan' ny Tompo izao teny nihatra taminy izao hoe: Jéhu dit à Bidqar son écuyer : "Enlève-le et jette-le dans le champ de Nabot de Yizréel. Souviens-toi : lorsque moi et toi nous étions tous deux en char derrière son père Achab, Yahvé a prononcé contre lui cette sentence
...............
2Mp 9.27 But when Ahaziah the king of Judah saw this, he fled by the way of the garden house. And Jehu followed after him, and said, Smite him also in the chariot. And they did so at the going up to Gur, which is by Ibleam. And he fled to Megiddo, and died there. Ary nony hitan' i Ahazia, mpanjakan' ny Joda, izany, dia nandositra tamin' ny lalana mankamin' ny trano ao anatin' ny saha izy. Ary Jeho nanaraka azy ka nanao hoe: Indry, asio koa iny; dia nasiany teo anatin' ny kalesiny teo amin' ny fiakarana ho any Gora, izay eo anilan' i Jibleama, izy. Ary nandositra nankany Megido Ahazia ka maty teo. Raha nahita izany Okoziasa mpanjakan' i Jodà, dia nandositra tamin' ny làlan' ny tranon' ny zaridaina. Fa nenjehin' i Jeho izy sady nataony hoe: Asio ao anaty kalesiny ao ihany koa iny. Dia nasian' ny olona izy, teo amin' ny fiakaran' i Gavera, akaikin' i Jeblaama. Nandositra nankany Magedao izy, dia maty tao. Quand Ochozias, roi de Juda, eut vu cela, il prit la fuite sur la route de Bet-ha-Gân, mais Jéhu le poursuivit et ordonna "Lui aussi, frappez-le!" On le blessa sur son char, à la montée de Gur, qui est près de Yibleam, et il se réfugia à Megiddo où il mourut.
...............
2Mp 9.30 And when Jehu was come to Jezreel, Jezebel heard of it; and she painted her face, and tired her head, and looked out at a window. Dia tonga tany Jezirela Jeho; ary nony nandre izany Jezebela, dia nohosorany loko mainty ny masony, sady noravahany ny lohany, dia nitsidika teo am-baravarankely izy. Dia niditra tao Jezrahela Jeho. Raha nandre izany Jezabela dia notentenany ny masony, noravahany ny lohany, ka nitsidika teo am-baravarankely izy. Jéhu rentra à Yizréel et Jézabel l' apprit. Elle se farda les yeux, s' orna la tête, se mit à la fenêtre
2Mp 9.31 And as Jehu entered in at the gate, she said, Had Zimri peace, who slew his master? Ary nony niditra teo am-bavahady Jeho, dia hoy Jezebela: Fihavanana va, ry Zimry, mpamono tompo? Nony niditra ny vavahady Jeho dia hoy izy: Fihavanana va izao, ry Zamrì, mpamono tompo? et, lorsque Jéhu franchit la porte, elle dit : "Cela va-t-il bien, Zimri, assassin de son maître?"
2Mp 9.32 And he lifted up his face to the window, and said, Who is on my side? who? And there looked out to him two or three eunuchs. Ary niandrandra ny varavaran-kely Jeho ka nanao hoe: Iza aminareo ireo no momba ahy? Iza? Ary nisy tandapa roa na telo teo nitsirika azy. Niandrandra tany am-baravarankely izy, dia nanao hoe: Iza no momba ahy? Iza? Eonoka roa na telo no nitsirika avy, Jéhu leva la tête vers la fenêtre et dit : "Qui est avec moi, qui?" Et deux ou trois eunuques se penchèrent vers lui.
2Mp 9.33 And he said, Throw her down. So they threw her down: and some of her blood was sprinkled on the wall, and on the horses: and he trode her under foot. Ary hoy Izy: Azerao io vehivavy io. Dia nazerany izy; ka nisy nipitipitika tamin' ny rindrin-trano sy ny soavaly ny ràny; ka dia nohitsahin' i Jeho izy. dia nataony hoe: Azerao atý ambany izy io! Dia nazeran' ireo izy, ka nifantsitsitra tamin' ny rindrina sy ny soavaly ny rany, ary nohosen' i Jeho tamin' ny tongony izy. Il dit : "Jetez-la en bas." Ils la jetèrent en bas, son sang éclaboussa le mur et les chevaux, et Jéhu lui passa sur le corps.
2Mp 9.34 And when he was come in, he did eat and drink, and said, Go, see now this cursed woman, and bury her: for she is a king' s daughter. Dia niditra tao an-trano Jeho ka nihinana sy nisotro, ary dia nilaza hoe: Mandehana, Izahao ilay vehivavy voaozona, ka aleveno, fa zanakavavin' ny mpanjaka izy. Rahefa izany dia niditra izy ary nihinana sy nisotro ka nanao hoe: Mandehana tsiriho ilay vehivavy voaozona dia aleveno, fa zanaky ny mpanjaka izy. Il entra, mangea et but, puis il ordonna : "Occupez-vous de cette maudite et donnez-lui la sépulture, car elle est fille de roi."
...............
2Mp 9.36 Wherefore they came again, and told him. And he said, This is the word of the Lord, which he spake by his servant Elijah the Tishbite, saying, In the portion of Jezreel shall dogs eat the flesh of Jezebel: Ary niverina ireo ka nanambara taminy. Ary hoy Jeho: Araka ny tenin' i Jehovah izany, dia ilay nampilazainy an' i Elia Tisbita mpanompony hoe: Ao amin' ny tany Jezirela no hihinanan' ny alika ny nofon' i Jezebela, Ka niverina nilaza izany tamin' i Jeho izy, fa hoy izy: Izany no tenin' ny Tompo notononiny tamin' ny alàlan' i Elia Tesbita, nataony hoe: Hohanin' ny alika ao amin' ny sahan' i Jezrahela ny nofon' i Jezabela, ary hanahaka ny zezika eo ambonin' ny tany ao amin' ny sahan' i Jezrahela ny fatin' i Jezabela, ka tsy ho azo lazaina akory hoe: Jezabela ity. On revint en informer Jéhu, qui dit : "C' est la parole de Yahvé, qu' il a prononcée par le ministère de son serviteur Elie le Tishbite : Dans le champ de Yizréel, les chiens dévoreront la chair de Jézabel,
2Mp 10.1 And Ahab had seventy sons in Samaria. And Jehu wrote letters, and sent to Samaria, unto the rulers of Jezreel, to the elders, and to them that brought up Ahab' s children, saying, Ary nisy zanak' i Ahaba fito-polo lahy tany Samaria. Ary Jeho nanoratra taratasy ka nampitondra iny ho any Samaria any amin' ny mpanapaka any Jezirela dia ho any amin' ny loholona sy ny mpitaiza ny zanak' i Ahaba nanao hoe: Nisy zanak' i Akaba fitopolo lahy tany Samaria, ka nanoratra taratasy Jeho nampitondrainy tany Samaria ho an' ny lehiben' i Jezrahela, dia ny loholona, ary ho an' ny tonian' ny fikarakarana ny zanak' i Akaba, ary izao no teniny: Il y avait à Samarie 70 fils d' Achab. Jéhu écrivit des lettres qu' il envoya à Samarie aux commandants de la ville, aux anciens et aux tuteurs des enfants d' Achab. Il disait
...............
2Mp 10.5 And he that was over the house, and he that was over the city, the elders also, and the bringers up of the children, sent to Jehu, saying, We are thy servants, and will do all that thou shalt bid us; we will not make any king: do thou that which is good in thine eyes. Ary ny lehiben' ny tandapa sy ny mpanapaka ny tanana ary ny loholona koa sy ireo mpitaiza naniraka tany amin' i Jeho nanao hoe: Mpanomponao izahay, koa izay rehetra andidianao anay dia hataonay; tsy hanangana andriana izahay, fa izay sitraky ny fonao ihany no ataovy. Dia naniraka olona ny lehiben' ny tao an-dapa, ny komandin' ny tanàna, ny loholona mbamin' ny toniany, hilaza amin' i Jeho hoe: Mpanomponao izahay, ka izay rehetra holazainao no hataonay, fa tsy hanangana olona ho andriana izahay na iza na iza; izay sitraky ny fonao no ataovy. Le maître du palais, le commandant de la ville, les anciens et les tuteurs envoyèrent ce message à Jéhu : "Nous sommes tes serviteurs, nous ferons tout ce que tu ordonneras, nous ne proclamerons pas de roi, fais ce qui te paraît bon."
2Mp 10.6 Then he wrote a letter the second time to them, saying, If ye be mine, and if ye will hearken unto my voice, take ye the heads of the men your master' s sons, and come to me to Jezreel by to morrow this time. Now the king' s sons, being seventy persons, were with the great men of the city, which brought them up. Dia nanoratra taratasy taminy indray Jeho nanao hoe: Raha ahy ary ianareo ka hankatò ny teniko, dia tapaho ny lohan' ireo zanakalahin' ny tomponareo, ary mankanesa atý amiko atý Jezirela rahampitso toy izao. Ary izy fito-polo lahy zanaky ny mpanjaka dia tao amin' ireo lehiben' ny tanàna, mpitaiza azy. Dia nanoratra taratasy fanindroany ho any amin' izy ireo Jeho nanao hoe: Raha momba ahy sy mihaino ny feoko hianareo, alao ny lohan' ireo lehilahy, zanaky ny tomponareo, ka tongava atý amiko atý Jezrahela rahampitso toy izao. Tao amin' ny lehiben' ny tanàna, izay nitaiza azy, izy fitopolo lahy, zanaky ny mpanjaka. Jéhu leur écrivit une seconde lettre, où il disait : "Si donc vous êtes pour moi et si vous voulez m'écouter, prenez les chefs des hommes de la maison de votre maître et venez me trouver demain à cette heure à Yizréel."Il y avait 70 fils du roi chez les grands de la ville, qui les élevaient.
2Mp 10.7 And it came to pass, when the letter came to them, that they took the king' s sons, and slew seventy persons, and put their heads in baskets, and sent him them to Jezreel. Ary nony efa tonga tany amin' ireo ny taratasy, dia naka ny zanakalahin' ny mpanjaka izy ka namono azy fito-polo lahy, ary nataony tao an-tsobiky ny lohany ka nateriny tany amin' i Jeho tany Jezirela. Ka nony tonga tany amin' izy ireo ny taratasy, novonoiny avokoa izy fitopolo lahy, ary nataony an-tsobiky ny lohany, dia nalefany ho any amin' i Jeho, tany Jezrahela. Dès que cette lettre leur parvint, ils prirent les fils du roi, les égorgèrent tous les 70, mirent leur tête dans des corbeilles et les lui envoyèrent à Yizréel.
2Mp 10.8 And there came a messenger, and told him, saying, They have brought the heads of the king' s sons. And he said, Lay ye them in two heaps at the entering in of the gate until the morning. Ary tonga ny iraka ka nanambara taminy hoe: Indro, efa nitondra ny lohan' ny zanakalahin' ny mpanjaka izy. Ary hoy Jeho: Ampifanongoavy ho roa toko eo anoloan' ny vavahady mandra-pahamarain' ny andro. Dia nampandre azy izany ny iraka, nanao hoe: Nentiny ny lohan' ny zanaky ny mpanjaka; ka hoy izy: Ataovy roa toko mifanongoa ao anoloan' ny vavahady izany, mandra-pahamarain' ny andro. Le messager vint annoncer à Jéhu : "On a apporté les têtes des fils du roi." Il dit : "Mettez-les en deux tas à l' entrée de la porte, jusqu' au matin."
2Mp 10.9 And it came to pass in the morning, that he went out, and stood, and said to all the people, Ye be righteous: behold, I conspired against my master, and slew him: but who slew all these? Ary nony maraina, dia nivoaka Jeho ary nitsangana ka nanao tamin' ny vahoaka rehetra hoe: Marina ianareo, indro, izaho nikomy tamin' ny tompoko ka nahafaty azy; fa iza kosa no nahafaty ireto rehetra ireto? Nony maraina, dia nivoaka izy ary niseho teo anatrehan' ny vahoaka rehetra izy nanao hoe: Marina hianareo; indreo fa nikomy tamin' ny tompoko aho sy namono nahafaty azy, fa iza kosa no namono an' ireto rehetra ireto? Le matin, il sortit et, se tenant debout, il dit à tout le peuple : "Soyez sans reproche! Moi, j' ai conspiré contre mon maître et je l' ai assassiné, mais tous ceux-là, qui les a tués?
...............
2Mp 10.11 So Jehu slew all that remained of the house of Ahab in Jezreel, and all his great men, and his kinsfolks, and his priests, until he left him none remaining. Ka dia novonoin' i Jeho izay sisa rehetra tamin' ny taranak' i Ahaba tao Jezirela sy ny olom-baventy rehetra tao aminy mbamin' ny havany ary ny mpisorony koa, ambara-paha-tsy hisy miangana na dia iray akory aza. Dia novonoin' i Jeho avokoa izay sisa rehetra tamin' ny tranon' i Akaba, tao Jezrahela, na ny olom-baventiny rehetra, na ny havany amam-pisorony rehetra, ka tsy nasiany niangana na dia iray aza. Et Jéhu frappa tous ceux qui restaient de la maison d' Achab à Yizréel, tous ses grands, ses familiers, ses prêtres; il n' en laissa échapper aucun.
2Mp 10.12 And he arose and departed, and came to Samaria. And as he was at the shearing house in the way, Dia niainga izy ka nankany Samaria. Ary nony mby tany an-trano fivorian' ny mpiandry ondry tany an-dalana Jeho, Rahefa izany dia nitsangana izy ary niainga nankany Samaria. Nony mby teo amin' ny trano anankiray fivorian' ny mpiandry ondry teny an-dàlana izy, Jéhu partit et alla à Samarie. Comme il était en route, à Bet-Eqèd-des-Pasteurs,
2Mp 10.13 Jehu met with the brethren of Ahaziah king of Judah, and said, Who are ye? And they answered, We are the brethren of Ahaziah; and we go down to salute the children of the king and the children of the queen. dia nifanena amin' ny rahalahin' i Ahazia, mpanjakan' ny Joda, izy ka nanao hoe: Iza ange ianareo? Ary izy ireo namaly hoe: Rahalahin' i Ahazia izahay ary midìna mba hamangy ny zanakalahin' ny mpanjaka sy ny zanakalahin' ny andriambavy. dia nahita ireo rahalahin' i Okoziasa Jeho ka nanao hoe: Iza hianareo? Ary hoy ny navalin' ireo: Rahalahin' i Okoziasa izahay, ary midina hamangy ny zanakalahin' ny mpanjaka, sy ny zanakalahin' ny andriambavy. il y trouva les frères d' Ochozias, roi de Juda, et demanda "Qui êtes-vous?" Ils répondirent : "Nous sommes les frères d' Ochozias et nous descendons saluer les fils du roi et les fils de la reine mère."
2Mp 10.14 And he said, Take them alive. And they took them alive, and slew them at the pit of the shearing house, even two and forty men; neither left he any of them. Ary hoy Jeho: Sambory velona ireo. Dia nosamboriny ka novonoiny teo akaikin' ny lavaka famorian-drano tao an-trano fivoriana izy roa amby efa-polo lahy ireo, ary tsy nasiany miangana na dia iray akory aza. Ka hoy Jeho: Ataovy sambo-belona ireo. Dia nataony sambo-belona ireo, ka novonoiny tao an-davaka famorian-dranon' ilay trano fivoriana; roa amby efapolo lahy no isany, ary tsy nasian' i Jeho niangana ireo na dia iray aza. Il ordonna : "Prenez-les vivants." On les prit vivants et les égorgea à la citerne de Bet-Eqèd, au nombre de quarante-deux; il n' en épargna pas un seul.
2Mp 10.15 And when he was departed thence, he lighted on Jehonadab the son of Rechab coming to meet him: and he saluted him, and said to him, Is thine heart right, as my heart is with thy heart? And Jehonadab answered, It is. If it be, give me thine hand. And he gave him his hand; and he took him up to him into the chariot. Ary rehefa niala teo Jeho, dia nahita an' i Jonadaba, zanakalahin' i Rekaba, avy manatona azy; dia niarahaba azy izy ary nanao taminy hoe: Marina va ny fonao tahaka ny foko amin' ny fonao? Ary Jonadaba namaly hoe: Eny. Raha izany ary no izy, hoy Jeho, dia aoka isika hifandray tanana. Dia natolony ny tànany, ka nampiakarin' i Jeho ho eo aminy teo anatin' ny kalesy izy. Nony niala teo izy, dia nifanena tamin' i Jonadaba, zanak' i Rekaba, izay tonga hitsena azy, ka niarahaba azy sy nanao taminy hoe: Mba tsotra tahaka izany foko aminao izany va ny fonao? Dia namaly Jonadaba hoe: Izany indrindra. Raha izany ary, hoy Jeho, tolory tànana aho. Dia natolotr' i Jonadaba azy ny tànany, ka nasain' i Jeho niakatra ho eo anilany teo ambony kalesy izy, nataony hoe: Parti de là, il trouva Yonadab fils de Rékab, qui venait à sa rencontre; il le salua et lui dit : "Ton coeur est-il loyalement avec le mien, comme mon coeur est avec le tien?" Yonadab répondit : "Oui""Si c' est oui, donne-moi la main." Yonadab lui donna la main et Jéhu le fit monter près de lui sur le char.
2Mp 10.16 And he said, Come with me, and see my zeal for the Lord. So they made him ride in his chariot. Ary hoy Jeho: Andeha hiaraka amiko, ka izahao ny zotom-poko ho an' i Jehovah. Dia nentina teo amin' ny kalesy izy. Andeha hiaraka amiko, ary ho hitanao ny zotom-poko ho an' ny Tompo. Il lui dit : "Viens avec moi, tu admireras mon zèle pour Yahvé", et il l' emmena sur son char.
2Mp 10.17 And when he came to Samaria, he slew all that remained unto Ahab in Samaria, till he had destroyed him, according to the saying of the Lord, which he spake to Elijah. Ary rehefa tonga tany Samaria Jeho, dia namono izay sisa rehetra tamin' ny tamingan' i Ahaba tany Samaria mandra-paharingany, araka ny tenin' i Jehovah izay nolazainy tamin' i Elia. Dia toy izany no nitondrany azy teny amin' ny kalesiny. Nony mby tany Samaria, dia novonoin' i Jeho avokoa izay tamingan' i Akaba sisa rehetra, ka nataony fongotra mihitsy araka ny tenin' ny Tompo nolazainy tamin' i Elia. Il entra dans Samarie et frappa tous les survivants de la famille d' Achab à Samarie, il l' extermina, selon la parole que Yahvé avait dite à Elie.
2Mp 10.18 And Jehu gathered all the people together, and said unto them, Ahab served Baal a little; but Jehu shall serve him much. Ary Jeho namory ny vahoaka rehetra ka nanao taminy hoe: Ahaba nanompo an' i Bala kelikely ihany, fa Jeho no hanompo azy fatratra. Nony efa izany, novorin' i Jeho ny vahoaka rehetra, ka hoy izy taminy: Kely no nanompoan' i Akaba an' i Baala, fa fatratra no hanompoan' i Jeho azy. Jéhu rassembla tout le peuple et lui dit : "Achab a vénéré Baal un peu, Jéhu va le vénérer beaucoup.
2Mp 10.19 Now therefore call unto me all the prophets of Baal, all his servants, and all his priests; let none be wanting: for I have a great sacrifice to do to Baal; whosoever shall be wanting, he shall not live. But Jehu did it in subtilty, to the intent that he might destroy the worshippers of Baal. Koa ankehitriny vorio ho atý amiko ny mpaminanin' i Bala rehetra, ny mpanompony rehetra sy ny mpisorony rehetra; aza avela hisy tsy ho tonga na dia iray akory aza; fa hamono zavatra betsaka ho fanatitra ho an' i Bala aho; koa na iza na iza tsy ho tonga, dia tsy hovelomina izy. Kanjo Jeho nanao izany ho fihendrena handringanany ny mpanompon' i Bala. Koa ankehitriny vorio hankaty amiko avokoa ny mpaminanin' i Baala rehetra sy ny mpanompony rehetra, ary ny mpisorony rehetra: aza misy tsy tonga na dia iray aza, fa hanatitra sorona lehibe amin' i Baala aho, ka tsy hovelomina izay tsy tonga na iza na iza. Kanjo hafetsena no nanaovan' i Jeho izany, handringanana ny mpanompon' i Baala. Hoy Jeho: Maintenant, appelez-moi tous les prophètes de Baal et tous ses prêtres, qu' il n' en manque pas un, car j' ai à offrir un grand sacrifice à Baal. Quiconque s' abstiendra perdra la vie"Jéhu agissait par ruse, pour anéantir les fidèles de Baal.
2Mp 10.20 And Jehu said, Proclaim a solemn assembly for Baal. And they proclaimed it. Ary hoy Jeho: Manendre fivoriana masina ho an' i Bala. Koa dia nanendry andro izy. Lazao ampahibemaso fa hisy fivoriana manetriketrika hankalazana an' i Baala. Dia nolazaina ampahibemaso izany. Il ordonna : "Convoquez une assemblée sainte pour Baal"; et ils la convoquèrent.
2Mp 10.21 And Jehu sent through all Israel: and all the worshippers of Baal came, so that there was not a man left that came not. And they came into the house of Baal; and the house of Baal was full from one end to another. Ary Jeho naniraka tany amin' ny Isiraely rehetra, ary dia tonga ny mpanompon' i Bala rehetra, ka tsy nisy lehilahy tsy tonga teo na dia iray akory aza. Ary dia niditra tao an-tranon' i Bala ireo, ka feno hika ny trano. Nandefa iraka tany amin' Israely rehetra Jeho, ka tonga avokoa ny mpanompon' i Baala rehetra tsy nisy nijanona ka tsy tonga, na dia iray aza. Niditra tao an-tranon' i Baala izy ireo, ka feno ny tranon' i Baala hatrany aloha ka hatrany aoriana. Jéhu envoya des messagers dans tout Israël et tous les fidèles de Baal arrivèrent, il n' en resta pas un qui ne vînt. Ils se rendirent au temple de Baal, qui fut rempli d' un mur à l' autre.
2Mp 10.22 And he said unto him that was over the vestry, Bring forth vestments for all the worshippers of Baal. And he brought them forth vestments. Dia hoy Jeho tamin' ny mpitahiry ny fitafiana: Amoahy fitafiana ny mpanompon' i Bala rehetra. Ary dia namoaka ny fitafiana ho azy izy. Ary hoy Jeho tamin' ny mpiambina ny trano fitehirizana akanjo: Amoahy akanjo avokoa ny mpanompon' i Baala rehetra. Dia namoaka akanjo ho azy ireo izy. Jéhu dit au gardien du vestiaire : "Sors des vêtements pour tous les fidèles de Baal", et il sortit pour eux les vêtements.
2Mp 10.23 And Jehu went, and Jehonadab the son of Rechab, into the house of Baal, and said unto the worshippers of Baal, Search, and look that there be here with you none of the servants of the Lord, but the worshippers of Baal only. Ary Jeho sy Jonadaba, zanak' i Rekaba, nankao an-tranon' i Bala ka niteny tamin' ny mpanompon' i Bala hoe: Fantaro tsara sy izahao, fandrao misy mpanompon' i Jehovah eto aminareo, fa tsy ny mpanompon' i Bala ihany. Ary tamin' izay dia tonga tao an-tranon' i Baala Jeho niaraka tamin' i Jonadaba zanak' i Akaba, ka hoy izy tamin' ny mpanompon' i Baala: Karohy ary zahao, mba tsy hisy mpanompon' ny Tompo eto aminareo, fa ny mpanompon' i Baala ihany. Jéhu vint au temple de Baal avec Yonadab fils de Rékab et dit aux fidèles de Baal : "Assurez-vous bien qu' il n' y a pas de serviteurs de Yahvé ici avec vous, mais rien que des fidèles de Baal",
2Mp 10.24 And when they went in to offer sacrifices and burnt offerings, Jehu appointed fourscore men without, and said, If any of the men whom I have brought into your hands escape, he that letteth him go, his life shall be for the life of him. Ary nony niditra hanatitra fanatitra dorana sy fanatitra hafa alatsa-drà izy, Jeho kosa dia nametraka valo-polo lahy teo ala-trano ka nanao hoe; Raha misy afa-mandositra ny olona izay nentiko ho eto an-tananareo, izay mamela azy handeha, dia ny ainy no hisolo ny ainy. Rahefa tafiditra izy ireo hanatitra sorona sy sorona dorana, dia nametraka valopolo lahy tao alatrano Jeho nanao hoe: Raha misy mitsoaka amin' ireo olona apetrako eo an-tànanareo ireo, dia hisolo aina azy izay nandefa azy. et il s' avança pour offrir des sacrifices et des holocaustes. Or Jéhu avait posté au-dehors 80 de ses gens et avait dit "Si l' un de vous laisse échapper un des hommes que je vais vous livrer, sa vie paiera pour la vie de l' autre."
2Mp 10.25 And it came to pass, as soon as he had made an end of offering the burnt offering, that Jehu said to the guard and to the captains, Go in, and slay them; let none come forth. And they smote them with the edge of the sword; and the guard and the captains cast them out, and went to the city of the house of Baal. Ary rehefa vita ny nanaterany ny fanatitra dorana, dia hoy Jeho tamin' ny mpiambina sy ny mpanafika malaza: Midira, ka vonoy, ary aza avela hisy ho tafavoaka. Dia namely azy tamin' ny lelan-tsabatra izy; ary ny mpiambina sy ny mpanafika malaza dia nanary ny faty ary niditra tao amin' ny tanàna nisy ny tranon' i Bala. Vao tapitra ny fanaterana ny sorona dorana, dia hoy Jeho tamin' ireo mpihazakazaka sy manamboninahitra: Midira, vonoy ireo, ka aza asiana iray tafavoaka! Dia nasiany tamin' ny lelan-tsabatra ireo; narian' ny mpihazakazaka sy ny manamboninahitra teo ireo; dia niditra tao amin' ny fitoerana masin' ny tranon' i Baala izy, Lorsque Jéhu eut achevé d' offrir l' holocauste, il ordonna aux gardes et aux écuyers : "Entrez, frappez-les! Que pas un ne sorte!" Les gardes et les écuyers entrèrent, les passèrent au fil de l'épée et arrivèrent jusqu' au sanctuaire du temple de Baal.
...............
2Mp 10.28 Thus Jehu destroyed Baal out of Israel. Toy izany no nandravan' i Jeho an' i Bala tsy ho amin' ny Isiraely. Nofongoran' i Jeho ao amin' Israely Baala. Ainsi Jéhu fit que Baal disparut d' Israël.
2Mp 10.29 Howbeit from the sins of Jeroboam the son of Nebat, who made Israel to sin, Jehu departed not from after them, to wit, the golden calves that were in Bethel, and that were in Dan. Nefa Jeho tsy dia niala tamin' ny fahotan' i Jeroboama, zanak' i Nebata, izay nampanotany ny Isiraely, dia tamin' ireo ombilahy kely volamena izay tao Betela sy Dana. Nefa tsy niviliany nialany ny fahotan' i Jeroboama zanak' i Nabata izay nampanota an' Israely, na ny zanak' omby volamena izay ao Betela sy ao Dana. Cependant Jéhu ne se détourna pas des péchés de Jéroboam fils de Nebat, où il avait entraîné Israël, les veaux d' or de Béthel et de Dan.
2Mp 10.30 And the Lord said unto Jehu, Because thou hast done well in executing that which is right in mine eyes, and hast done unto the house of Ahab according to all that was in mine heart, thy children of the fourth generation shall sit on the throne of Israel. Ary hoy Jehovah tamin' i Jeho: Satria efa nanao soa ianao tamin' ny nanaovanao izay mahitsy eo imasoko sady efa nataonao tamin' ny taranak' i Ahaba araka izay rehetra tao am-poko, koa dia hitoetra amin' ny seza fiandrianan' ny Isiraely ny taranakao hatramin' ny zafindohalika. Ary hoy Iaveh tamin' i Jeho: Noho hianao nanatanteraka tokoa izay mahitsy eo imasoko sy nanao tamin' ny tranon' i Akaba araka izay rehetra tao am-poko, ny zanakao hatramin' ny taranaka fahefatra kosa, dia hitoetra eo amin' ny seza fiandrianan' Israely. Yahvé dit à Jéhu : "Parce que tu as bien exécuté ce qui m'était agréable et que tu as accompli tout ce que j' avais dans le coeur contre la maison d' Achab, tes fils jusqu'à la quatrième génération s' assiéront sur le trône d' Israël.
2Mp 10.31 But Jehu took no heed to walk in the law of the Lord God of Israel with all his heart: for he departed not from the sins of Jeroboam, which made Israel to sin. Nefa Jeho tsy nitandrina handeha amin' ny lalàn' i Jehovah, Andriamanitry ny Isiraely, amin' ny fony rehetra; fa tsy niala tamin' ny fahotan' i Jeroboama izay nampanotany ny Isiraely izy. Tsy notandreman' i Jeho anefa ny handeha amin' ny fony rehetra araka ny lalan' ny Tompo Andriamanitr' Israely, fa tsy niala tamin' ny fahotan' i Jeroboama izay nampanota an' Israely izy. Mais Jéhu ne suivit pas fidèlement et de tout son coeur la loi de Yahvé, Dieu d' Israël : il ne se détourna pas des péchés de Jéroboam, où il avait entraîné Israël.
...............
2Mp 10.34 Now the rest of the acts of Jehu, and all that he did, and all his might, are they not written in the book of the chronicles of the kings of Israel? Ary ny tantaran' i Jeho sisa mbamin' izay rehetra nataony ary ny heriny rehetra, tsy efa voasoratra ao amin' ny bokin' ny tantaran' ny mpanjakan' ny Isiraely va izany? Ny sisa amin' ny asan' i Jeho mbamin' izay rehetra nataony sy ny herim-po nasehony, moa tsy dia efa voasoratra ao amin' ny bokin' ny Tantaran' ny mpanjakan' Israely va izany? Le reste de l' histoire de Jéhu, tout ce qu' il a fait, tous ses exploits, cela n' est-il pas écrit au livre des Annales des rois d' Israël?
2Mp 10.35 And Jehu slept with his fathers: and they buried him in Samaria. And Jehoahaz his son reigned in his stead. Ary Jeho lasa nodi-mandry any amin' ny razany, dia nalevina tao Samaria izy. Ary Joahaza zanany no nanjaka nandimby azy. Ary nodimandry any amin' ny razany Jeho ka nalevina tao Samaria. Il se coucha avec ses pères et on l' enterra à Samarie; son fils Joachaz devint roi à sa place.
2Mp 10.36 And the time that Jehu reigned over Israel in Samaria was twenty and eight years. Ary ny andro izay nanjakan' i Jeho tamin' ny Isiraely tao Samaria dia valo amby roa-polo taona. Joakaza zanany no nanjaka nandimby azy. Valo amby roapolo taona no andro nanjakan' i Jeho tamin' Israely tany Samaria. Jéhu avait régné sur Israël pendant 28 ans à Samarie.
...............
2Mp 12.2 And Jehoash did that which was right in the sight of the Lord all his days wherein Jehoiada the priest instructed him. Ary tamin' ny taona fahafito nanjakan' i Jeho no vao nanjaka izy; ary efa-polo taona no nanjakany tany Jerosalema. Ary ny anaran-dreniny dia Zibia, avy any Beri-sheba. Tamin' ny taona fahafiton' ny nanjakan' i Jeho no vao tonga mpanjaka Joasa ary efapolo taona no nanjakany tao Jerosalema. Ny anaran-dreniny dia Sebia, avy any Bersabea. En la septième année de Jéhu, Joas devint roi et il régna 40 ans à Jérusalem; sa mère s' appelait Cibya et était de Bersabée.
2Mp 13.1 In the three and twentieth year of Joash the son of Ahaziah king of Judah Jehoahaz the son of Jehu began to reign over Israel in Samaria, and reigned seventeen years. Tamin' ny taona fahatelo amby roa-polo nanjakan' i Joasy, zanak' i Ahazia, mpanjakan' ny Joda, no vao nanjakan' i Joahaza, zanak' i Jeho, tamin' ny Isiraely tany Samaria, ary nanjaka fito ambin' ny folo taona izy. Tamin' ny fahatelo amby roapolon' ny taona nanjakan' i Jodà no vao nanjaka tamin' Israely tao Samaria kosa Joakaza zanak' i Jeho. Ary fito ambin' ny folo taona no nanjakany. En la vingt-troisième année de Joas fils d' Ochozias, roi de Juda, Joachaz fils de Jéhu devint roi sur Israël à Samarie. Il régna dix-sept ans.
...............
2Mp 14.8 Then Amaziah sent messengers to Jehoash, the son of Jehoahaz son of Jehu, king of Israel, saying, Come, let us look one another in the face. Tamin' izany Amazia dia naniraka olona tany amin' i Joasy, zanak' i Joahaza, zanak' i Jeho, mpanjakan' ny Isiraely, nanao hoe: Avia, aoka isika hihaona. Tamin' izany Amasiasa nandefa iraka tany amin' i Joasa zanak' i Joakaza zanak' i Jeho mpanjakan' Israely nanao hoe: Avia, ary aoka hifankahita mifanatrika isika. Alors Amasias envoya des messagers à Joas fils de Joachaz fils de Jéhu, roi d' Israël, pour lui dire : "Viens et mesurons-nous!"
...............
2Mp 15.12 This was the word of the Lord which he spake unto Jehu, saying, Thy sons shall sit on the throne of Israel unto the fourth generation. And so it came to pass. Izany no ilay tenin' i Jehovah nolazainy tamin' i Jeho hoe: Ny taranakao hatramin' ny zafindohalika dia hipetraka amin' ny seza fiandrianan' ny Isiraely. Ka dia tanteraka izany. Izany no tenin' ny Tompo nolazainy tamin' i Jeho hoe: Hipetraka eo amin' ny seza fiandrianan' Israely ny zanakao hatramin' ny taranaka fahefatra. Ka tanteraka izany. C'était ce que Yahvé avait dit à Jéhu : "Tes fils jusqu'à la quatrième génération s' assiéront sur le trône d' Israël"; et il en fut ainsi.

  1st Book of Chronicles 1 Tantara Tantara I 1er Livre des Chroniques
...............
1Tt / 1Tan 2.38 And Obed begat Jehu, and Jehu begat Azariah, ary Obeda niteraka an' i Jeho; ary Jeho niteraka an' i Azaria; Obeda niteraka an' i Jehò. Jehò niteraka an' i Azariasa. Obed engendra Yéhu, Yéhu engendra Azarya,
...............
1Tt / 1Tan 4.35 And Joel, and Jehu the son of Josibiah, the son of Seraiah, the son of Asiel, ary Joela sy Jeho, zanak' i Josibia, zanak' i Seraia, zanak' i Asiela, Joela, Jehò, zanak' i Josabiasa, zanak' i Saraiasa, zanak' i Asiela, Yoèl, Yéhu fils de Yoshibya, fils de Seraya, fils d' Asiel,
...............
1Tt / 1Tan 12.3 The chief was Ahiezer, then Joash, the sons of Shemaah the Gibeathite; and Jeziel, and Pelet, the sons of Azmaveth; and Berachah, and Jehu the Antothite. Ny lohany dia Ahiezera sy Joasy, zanak' i Sema Gibeatita, sy Jeziela sy Peleta zanak' i Azmaveta, ary Beraka sy Jeho Anatotita Ahisera no lohany, dia Joasa, zanak' i Samaà, any Gabaà; Jaziela sy Faleta, zanak' i Azmota; Barakà, Jehò avy any Anatota; Ahiézer le chef, et Yoash, fils de Hashshemaa de Gibéa, Yeziel et Pélèt, fils d' Azmavèt, Beraka et Yéhu d' Anatot,

  2nd Book of Chronicles 2 Tantara Tantara II 2ème Livre des Chroniques
...............
2Tt / 2Tan 19.2 And Jehu the son of Hanani the seer went out to meet him, and said to king Jehoshaphat, Shouldest thou help the ungodly, and love them that hate the Lord? therefore is wrath upon thee from before the Lord. Ary nivoaka hitsena azy Jeho, zanak' i Hanany mpahita, ka nanao tamin' i Josafata mpanjaka hoe: Moa ny ratsy fanahy va no tokony hampiana, ary izay mankahala an' i Jehovah va no tokony ho tianao? Koa noho izany dia tezitra aminao Jehovah. dia nitsena azy Jehò, mpahita, zanak' i Hananì, ka hoy izy tamin' i Josafata mpanjaka: Tokony hampiana va ny ratsy fanahy? Ary ny mankahala an' ny Tompo va no tianao? Noho izany dia ao aminao ny fahatezerana avy amin' ny Tompo. Jéhu, fils de Hanani le voyant, sortit à sa rencontre et dit au roi Josaphat : " Porte-t-on secours au méchant ? Aimerais-tu ceux qui haïssent Yahvé, pour attirer ainsi sur toi sa colère ?
...............
2Tt / 2Tan 20.34 Now the rest of the acts of Jehoshaphat, first and last, behold, they are written in the book of Jehu the son of Hanani, who is mentioned in the book of the kings of Israel. Ary ny tantaran' i Josafata sisa, na ny voalohany na ny farany, indro, efa voasoratra ao amin' ny tenin' i Jeho, zanak' i Hanany, izay nakambana ao amin' ny bokin' ny mpanjakan' ny Isiraely, izany. Ny sisa tamin' ny asan' i Josafata, ny voalohany sy ny farany, dia indro fa efa voasoratra ao amin' ny Tenin' i Jehò, zanak' i Hananì, ka efa voatafiditra ao amin' ny bokin' ny mpanjakan' Israely. Le reste de l' histoire de Josaphat, du début à la fin, se trouve écrit dans les Actes de Jéhu, fils de Hanani, qui ont été portés sur le livre des Rois d' Israël.
...............
2Tt / 2Tan 22.7 And the destruction of Ahaziah was of God by coming to Joram: for when he was come, he went out with Jehoram against Jehu the son of Nimshi, whom the Lord had anointed to cut off the house of Ahab. Ary avy tamin' Andriamanitra ny loza nanjo an' i Ahazia tamin' ny nankanesany tany amin' i Jorama, fa nony tonga izy, dia niara-nivoaka tamin' i Jorama mba hitsena an' i Jeho, zanak' i Nimsy, izay nohosoran' i Jehovah handringana ny taranak' i Ahaba. Avy amin' Andriamanitra no nahitan' i Okoziasa loza, tamin' izy nankany amin' i Jorama. Fa nony tonga izy dia niara-nivoaka tamin' i Jorama ho any amin' i Jehò zanak' i Namsi, izay efa nohosoran' ny Tompo handringana ny taranak' i Akaba. Dieu fit de cette visite à Joram la perte d' Ochozias. A son arrivée, il sortit avec Joram à la rencontre de Jéhu, fils de Nimshi, oint par Yahvé pour en finir avec la maison d' Achab.
2Tt / 2Tan 22.8 And it came to pass, that, when Jehu was executing judgment upon the house of Ahab, and found the princes of Judah, and the sons of the brethren of Ahaziah, that ministered to Ahaziah, he slew them. Ary tamin' ny namalian' i Jeho ny taranak' i Ahaba dia hitany ireo mpanapaka ny Joda sy ny zana-drahalahin' i Ahazia, izay nanompo an' i Ahazia, ka novonoiny. Tamin' i Jehò nanefa ny fanamelohany ny taranak' i Akaba dia hitany ireo lehibe tamin' i Jodà mbamin' ireo zana-drahalahin' i Okoziasa izay nanao raharaha tao amin' i Okoziasa ka nefainy ireo. Alors qu' il s' employait à faire justice de la maison d' Achab, Jéhu rencontra les officiers de Juda et les neveux d' Ochozias, ses serviteurs; il les tua,
2Tt / 2Tan 22.9 And he sought Ahaziah: and they caught him, (for he was hid in Samaria,) and brought him to Jehu: and when they had slain him, they buried him: Because, said they, he is the son of Jehoshaphat, who sought the Lord with all his heart. So the house of Ahaziah had no power to keep still the kingdom. Ary nitady an' i Ahazia koa izy; koa nisy nahita azy, raha mbola niery tany Samaria izy, dia nitondra azy ho any amin' i Jeho, ary namono azy ny olona ka nandevina azy; fa hoy ireo: Zanak' i Josafata, ilay nitady an' i Jehovah tamin' ny fony rehetra, ity. Ka dia tsy nahatana ny fanjakana ny terak' i Ahazia. Notadiaviny Okoziasa ary nisy nisambotra azy tany Samaria izay niereny, dia nitondra azy ho eo amin' i Jehò, ka novonoiny izy. Rahefa izany dia nalevina izy, fa hoy izy ireo: Zanak' i Josafata izay nitady an' ny Tompo tamin' ny fony rehetra izy. Dia tsy nisy olona azo nampanjakaina intsony, tamin' ny terak' i Okoziasa. puis se mit à la recherche d' Ochozias. On se saisit de lui tandis qu' il essayait de se cacher dans Samarie et on l' amena à Jéhu, qui l' exécuta. Mais on l' ensevelit parce qu' on disait : " C' est le fils de Josaphat qui recherchait Yahvé de tout son coeur. " Il n' y avait personne dans la maison d' Ochozias qui fût en mesure de régner.
...............
2Tt / 2Tan 25.17 Then Amaziah king of Judah took advice, and sent to Joash, the son of Jehoahaz, the son of Jehu, king of Israel, saying, Come, let us see one another in the face. Ary Amazia. mpanjakan' ny Joda, naka hevitra, dia naniraka tany amin' i Joasy, zanak' i Joahaza, zanak' i Jeho, mpanjakan' ny Isiraely, izy hanao hoe: Avia, aoka isika hihaona. Naka hevitra Amasiasa mpanjakan' i Jodà, dia naniraka tany amin' i Joasa zanak' i Joakaza, zanak' i Jehò, mpanjakan' Israely, hilaza hoe: Avia hifankahita mifanatrika isika. Fa izao no teny nampitondrain' i Joasa mpanjakan' Israely an' i Amasiasa mpanjakan' i Jodà: Après avoir tenu conseil, Amasias, roi de Juda, envoya dire à Joas, fils de Joachaz, fils de Jéhu, roi d' Israël : " Viens et mesurons-nous! "

  Book of Hosea Hosea Osea Livre d'Osée
...............
Hos / Os 1.4 And the Lord said unto him, Call his name Jezreel; for yet a little while, and I will avenge the blood of Jezreel upon the house of Jehu, and will cause to cease the kingdom of the house of Israel. Ary hoy Jehovah taminy: Ataovy Jezirela no anarany; fa vetivety dia hovaliako ny taranak' i Jeho noho ny rà nalatsaka tao Jezirela, ary hatsahatro ny fanjakan' ny taranak' Isiraely. Ary hoy Iaveh taminy: Ataovy hoe Jezrahely ny anarany, fa andro vitsy sisa, dia hovaliako ny taranak' i Jeho noho ny ra nalatsaka tao Jezrahely, ary hotaperiko ny fanjakan' ny taranak' Israely. Yahvé lui dit : " Appelle-le du nom de Yizréel, car encore un peu de temps, et je châtierai la maison de Jéhu pour le sang versé à Yizréel, et je mettrai fin à la royauté de la maison d' Israël.