Chapters and verses mentioning Gosena

  Genesis Fiandohana na Genesisy Fiandohana na Jenezy La Genèse
...............
Gen / Jen 45.10 And thou shalt dwell in the land of Goshen, and thou shalt be near unto me, thou, and thy children, and thy children' s children, and thy flocks, and thy herds, and all that thou hast: dia honina eo amin' ny tany Gosena ianao, ka ho eo akaikiko ianao sy ny zanakao sy ny zafinao ary ny ondry aman' osinao sy ny ombinao mbamin' izay rehetra anananao. Fa honina eo amin' ny tany Gesena hianao, dia samy ho eo akaikiko avokoa hianao sy ny zanakao ary ny zanaky ny zanakao, ny ondrinao sy ny ombinao ary ny fanananao rehetra. Tu habiteras dans le pays de Goshèn et tu seras près de moi, toi-même, tes enfants, tes petits-enfants, ton petit et ton gros bétail, et tout ce qui t' appartient.
...............
Gen / Jen 46.28 And he sent Judah before him unto Joseph, to direct his face unto Goshen; and they came into the land of Goshen. Ary Joda nirahiny nialoha azy hankany amin' i Josefa mba hanoro lalana azy ho any Gosena; dia tonga tany amin' ny tany Gosena izy. Dia nalefan' i Jakoba Jodà, hialoha azy ho any amin' i Josefa, hanomana ny hahatongavany any Gesena. Rahefa tonga tany Gesena Jakoba sy ny ankohonany, Israël envoya Juda en avant vers Joseph pour que celui-ci parût devant lui en Goshèn, et ils arrivèrent à la terre de Goshèn.
Gen / Jen 46.29 And Joseph made ready his chariot, and went up to meet Israel his father, to Goshen, and presented himself unto him; and he fell on his neck, and wept on his neck a good while. Ary Josefa nampanamboatra ny kalesiny, dia niakatra hitsena an' Isiraely rainy tany Gosena izy; ary raha niseho taminy izy, dia namihina ny vozony ka nitomany ela teo amin' ny vozony. dia nampamboatra ny kalesiny Josefa ka nitaingina teo hitsena an' Israely rainy any Gesena. Niseho taminy izy, dia niantoraka ka namihina ny vozony, sy nitomany ela teo amin' ny vozony. Joseph fit atteler son char et monta à la rencontre de son père Israël en Goshèn. Dès qu' il parut devant lui, il se jeta à son cou et pleura longtemps en le tenant embrassé.
...............
Gen / Jen 46.34 That ye shall say, Thy servants' trade hath been about cattle from our youth even until now, both we, and also our fathers: that ye may dwell in the land of Goshen; for every shepherd is an abomination unto the Egyptians. dia izao no havalinareo: Miompy omby aman' ondry no raharaha fanaon' ny mpanomponao, hatry ny fony vao zaza ka ambaraka ankehitriny, dia izahay sy ny razanay koa mba hahazoanareo monina ao amin' ny tany Gosena, satria fahavetavetana amin' ny Egyptiana ny mpiandry ondry rehetra. Dia valio hoe: Biby fiompy no fanananay, izahay mpanomponao, hatramin' ny fahazazanay ka mandrak' ankehitriny; tahaka ny razanay koa. Fa izany no hahazoanareo monina amin' ny tany Gesena, satria fahavetavetana amin' ny Ejipsiana ny mpiandry ondry rehetra. vous répondrez : Tes serviteurs se sont occupés de troupeaux depuis leur plus jeune âge jusqu'à maintenant, nous-mêmes comme déjà nos pères. Ainsi vous pourrez demeurer dans la terre de Goshèn. En effet, les Égyptiens ont tous les bergers en horreur.
Gen / Jen 47.1 Then Joseph came and told Pharaoh, and said, My father and my brethren, and their flocks, and their herds, and all that they have, are come out of the land of Canaan; and, behold, they are in the land of Goshen. Ary Josefa nankao amin' i Farao ka nilaza taminy hoe: Ny raiko sy ny rahalahiko ary ny ondry aman' osiny sy ny ombiny mbamin' izay rehetra ananany dia efa tonga avy tany amin' ny tany Kanana; ka, indreo, ao amin' ny tany Gosena izy. Dia nankany amin' i Faraona Josefa hilaza izany vaovao izany, ka hoy izy: Tonga avy any amin' ny tany Kanaana ny raiko sy ny rahalahiko mbamin' ny ondriny sy ny ombiny sy izay rehetra ananany; ka indreo izy ao amin' ny tany Gesena. Donc Joseph alla avertir Pharaon : Mon père et mes frères, dit-il, sont arrivés du pays de Canaan avec leur petit et leur gros bétail et tout ce qui leur appartient; les voici dans la terre de Goshèn.
...............
Gen / Jen 47.4 They said morever unto Pharaoh, For to sojourn in the land are we come; for thy servants have no pasture for their flocks; for the famine is sore in the land of Canaan: now therefore, we pray thee, let thy servants dwell in the land of Goshen. Ary hoy koa izy tamin' i Farao: Mba hivahiny eto amin' ity tany ity no nihavianay; fa tsy misy ahitra ho an' ny ondry aman' osin' ny mpanomponao, fa mafy ny mosary any amin' ny tany Kanana; koa ankehitriny, trarantitra ianao, aoka mba honina ao amin' ny tany Gosena ny mpanomponao. Dia hoy koa izy tamin' i Faraona: Tonga aty izahay mpanomponao mba hitoetra amin' ity tany ity, fa tsy misy hanina intsony horaotin' ny ondrin' ny mpanomponao, fa mamely mafy ny mosary any amin' ny tany Kanaana. Koa aoka re mba havelanao honina eto amin' ny tany Gesena ny mpanomponao. Ils dirent aussi à Pharaon : Nous sommes venus séjourner dans le pays, car il n' y a plus de pâture pour les troupeaux de tes serviteurs : la famine, en effet, accable le pays de Canaan. Permets maintenant que tes serviteurs demeurent dans la terre de Goshèn
...............
Gen / Jen 47.6 The land of Egypt is before thee; in the best of the land make thy father and brethren to dwell; in the land of Goshen let them dwell: and if thou knowest any men of activity among them, then make them rulers over my cattle. ny tany Egypta dia eo anoloanao; koa amin' izay tany tsara indrindra no amponeno ny rainao sy ny rahalahinao; aoka honina ao amin' ny tany Gosena izy ary raha fantatrao fa misy lehilahy mahay eo aminy, tendreo izy ho lehiben' ny mpiandry ny omby aman' ondriko. Aoka honina amin' ny tany Gesena izy. Ary raha mahita lehilahy mahay amin' izy ireo hianao, tendreo izy ho mpitandrina ny biby fiompiko. Qu' ils habitent la terre de Goshèn et, si tu sais qu' il y a parmi eux des hommes capables, place-les comme régisseurs de mes propres troupeaux.
...............
Gen / Jen 47.27 And Israel dwelt in the land of Egypt, in the country of Goshen; and they had possessions therein, and grew, and multiplied exceedingly. Ary nonina tao amin' ny tany Egypta ny Isiraely, dia tao amin' ny tany Gosena; ary nahazo zara-tany tao izy, dia nihamaro anaka ka nihabetsaka indrindra. Nonina tany Ejipta amin' ny tany Gesena Israely ka nahazo fananana tany izy ireo, ary nihamaro anaka sy nihabetsaka indrindra. Ainsi Israël s'établit au pays d'Égypte dans la terre de Goshèn. Ils y acquirent des propriétés, furent féconds et devinrent très nombreux.
...............
Gen / Jen 50.8 And all the house of Joseph, and his brethren, and his father' s house: only their little ones, and their flocks, and their herds, they left in the land of Goshen. ary ny ankohonan' i Josefa rehetra sy ny rahalahiny ary ny ankohonan-drainy; ny ankizy madinika sy ny ondriny aman' osiny sy ny ombiny ihany no navelany tao amin' ny tany Gosena. ny ankohonan' i Josefa rehetra, ny rahalahiny ary ny ankohonan-drainy. Ny ankizy madinika sy ny ondry ary ny omby ihany no sisa najanony teo amin' ny tany Gesena. ainsi que toute la famille de Joseph, ses frères et la famille de son père. Ils ne laissèrent en terre de Goshèn que les invalides, le petit et le gros bétail.

  Exodus Fanafahana na Eksodosy Fanafahana na Eksaody L'Exode
...............
Eks 8.18 And the magicians did so with their enchantments to bring forth lice, but they could not: so there were lice upon man, and upon beast. Fa havahako amin' izany andro izany ny tany Gosena, izay itoeran' ny oloko, ka tsy mba hisy lalitra ao, mba hahafantaranao fa Izaho no Jehovah afovoan' ny tany. Amin' io andro io anefa havahako ny tany Gesena onenan' ny vahoakako, fa tsy mba hisy lalibe ny ao, mba hahafantaranao fa ao afovoan' io tany io izaho Iaveh. Et ce jour-là, je mettrai à part la terre de Goshèn où réside mon peuple pour que là il n' y ait pas de taons, afin que tu saches que je suis Yahvé, au milieu du pays.
...............
Eks 9.26 Only in the land of Goshen, where the children of Israel were, was there no hail. Fa tao amin' ny tany Gosena izay nitoeran' ny Zanak' Isiraely ihany no tsy mba nisy havandra. Tsy nisy afa-tsy ny tany Gesena, izay nisy ny zanak' Israely ihany, no tsy nilatsahan' ny havandra. Ce n' est qu' au pays de Goshèn, où se trouvaient les Israélites, qu' il n' y eut pas de grêle.

  Joshua Josoa Josoe Livre de Josué
...............
Jos 10.41 And Joshua smote them from Kadeshbarnea even unto Gaza, and all the country of Goshen, even unto Gibeon. Dia nasian' i Josoa izy hatrany Kadesi-barnea ka hatrany Gaza, ary ny tany Gosena rehetra hatrany Gibeona. Nasian' i Josoe ireny, hatrany Kadesa-Barne ka hatrany Gaza ary ny tany Gosena rehetra hatrany Gabaona. Josué les battit depuis Cadès Barné jusqu'à Gaza, et toute la région de Goshèn jusqu'à Gabaôn.
...............
Jos 11.16 So Joshua took all that land, the hills, and all the south country, and all the land of Goshen, and the valley, and the plain, and the mountain of Israel, and the valley of the same; Dia lasan' i Josoa avokoa izany tany rehetra izany na ny tany havoana, na ny tany atsimo rehetra, na ny tany Gosena rehetra, na ny tany lemaka amoron-tsiraka, na ny tani-hay na ny tany havoan' ny Isiraely sy ny tany lemaka aminy koa, Toy izany no nahazoan' i Josoe izany tany rehetra izany, dia ny Tendrombohitra, ny Negeba manontolo, ny faritanin' i Gosena rehetra, ny tany lemaka, ny Arabaha, ny tany havoana sy ny tany lemak' Israely, C' est ainsi que Josué s' empara de tout ce pays : la Montagne, tout le Négeb et tout le pays de Goshèn, le Bas-Pays, la Araba, la montagne d' Israël et son bas-pays.
...............
Jos 15.51 And Goshen, and Holon, and Giloh; eleven cities with their villages: sy Gosena sy Holona sy Gilo: tanàna iraika ambin' ny folo sy ny zana-bohiny; Gosena, Olòna ary Gilao: tanàna iraika ambin' ny folo ary ny zanabohiny. Goshèn, Holôn et Gilo : onze villes avec leurs villages.