Chapters and verses mentioning Gerara

  Genesis Fiandohana na Genesisy Fiandohana na Jenezy La Genèse
...............
Gen / Jen 10.19 And the border of the Canaanites was from Sidon, as thou comest to Gerar, unto Gaza; as thou goest, unto Sodom, and Gomorrah, and Admah, and Zeboim, even unto Lasha. Ary ny fari-tanin' ny Kananita dia hatrany Sidona ka hatrany Gaza ao akaikin' i Gerara, ka hatrany Lesa ao akaikin' i Sodoma sy Gomora sy Adma ary Zeboima. Ka ny faritanin' ny Kananeana tafapaka hatrany Sidòna amin' ny tandrifin' ny Jerara ka hatrany Gazà, ary hatramin' ny tandrifin' i Sodoma, Gomora, Adama ary Seoima, dia hatrany Lesà. La frontière des Cananéens allait de Sidon en direction de Gérar, jusqu'à Gaza, puis en direction de Sodome, Gomorrhe, Adma et Çeboyim, et jusqu'à Lésha.
Gen / Jen 20.1 And Abraham journeyed from thence toward the south country, and dwelled between Kadesh and Shur, and sojourned in Gerar. Dia nifindra niala teo Abrahama nankany amin' ny tany atsimo ka nitoetra teo anelanelan' i Kadesy sy Sora ary nivahiny tao Gerara izy. Nifindra niala teo Abrahama, dia nankany amin' ny faritany atsimo, ka nonina teo anelanelan' i Kadesa sy Sora, ary nitoetra kelikely tao Jerara izy. Abraham partit de là pour le pays du Négeb et demeura entre Cadès et Shur. Il vint séjourner à Gérar.
Gen / Jen 20.2 And Abraham said of Sarah his wife, She is my sister: and Abimelech king of Gerar sent, and took Sarah. Ary hoy ny filazan' i Abrahama an' i Saraha vadiny: Anabaviko izy; dia naniraka Abimeleka, mpanjakan' i Gerara, nampaka an' i Saraha. Sarà vadiny nolazain' i Abrahama hoe: anabaviko io. Naniraka olona haka an' i Sarà Abimeleka mpanjakan' i Jerara. Abraham dit de sa femme Sara : C' est ma soeur et Abimélek, le roi de Gérar, fit enlever Sara.
Gen / Jen 26.1 And there was a famine in the land, beside the first famine that was in the days of Abraham. And Isaac went unto Abimelech king of the Philistines unto Gerar. Ary nisy mosary indray teo amin' ny tany afa-tsy ilay mosary voalohany fony fahavelon' i Abrahama. Ary Isaka nankany amin' i Abimeleka mpanjakan' ny Filistina, tany Gerara. Nisy mosary indray tamin' ny tany; hafa fa tsy ilay mosary fony fahavelon' i Abrahama. Ka lasa Isaaka nankany Jerara amin' i Abimeleka, mpanjakan' ny Filistina. Il y eut une famine dans le pays - en plus de la première famine qui eut lieu du temps d' Abraham - et Isaac se rendit à Gérar chez Abimélek, roi des Philistins.
...............
Gen / Jen 26.6 And Isaac dwelt in Gerar: Ary Isaka dia nitoetra tany Gerara. Dia nitoetra tao Jerara Isaaka. Ainsi Isaac demeura à Gérar.
...............
Gen / Jen 26.8 And it came to pass, when he had been there a long time, that Abimelech king of the Philistines looked out at a window, and saw, and, behold, Isaac was sporting with Rebekah his wife. Ary rehefa nitoetra ela teo izy, dia nitsirika teo am-baravarankely Abimeleka, mpanjakan' ny Filistina, ka nahita fa, indro, Isaka nisangy tamin-dRebeka vadiny. Nony ela no nitoerany tao Jerara, sendra nitazana teo am-baravarankely kosa Abimeleka, mpanjakan' ny Filistina. Ka indro Isaaka hitany nisangy tamin-dRebekà vadiny. Il était là depuis longtemps quand Abimélek, le roi des Philistins, regardant une fois par la fenêtre, vit Isaac qui caressait Rébecca, sa femme.
...............
Gen / Jen 26.17 And Isaac departed thence, and pitched his tent in the valley of Gerar, and dwelt there. Ary lasa niala teo Isaka, dia nanorina ny lainy teo an-dohasahan' i Gerara ka nonina teo. Dia nandeha Isaaka ka niorin-day teo an-dohasahan' i Jerara sy nonina teo. Isaac partit donc de là et campa dans la vallée de Gérar, où il s'établit.
...............
Gen / Jen 26.20 And the herdmen of Gerar did strive with Isaac' s herdmen, saying, The water is ours: and he called the name of the well Esek; because they strove with him. Ary niady tamin' ny mpiandry ombin' Isaka ny mpiandry omby tao Gerara ka nanao hoe: Anay ny rano; ary ny anaran' ny lavaka fantsakana dia nataon' Isaka hoe Eseka, satria nifanditra taminy izy ireo. Fa niadin' ny mpiandry ondry tao Jerara ny mpiandry ondrin' Isaaka nataony hoe: Anay ny rano. Ka nataon' Isaaka hoe Esaka ny anaran' ny lavaka fantsakàna, satria niadin-dry zareo izy. Mais les bergers de Gérar entrèrent en dispute avec les bergers d' Isaac, disant : L' eau est à nous ! Isaac nomma ce puits Éseq, parce qu' ils s'étaient querellés avec lui.
...............
Gen / Jen 26.26 Then Abimelech went to him from Gerar, and Ahuzzath one of his friends, and Phichol the chief captain of his army. Ary Abimeleka mbamin' i Ahozata sakaizany sy Pikola, komandin' ny miaramilany, dia niala tao Gerara hankany amin' Isaka. Ary nanatona azy avy any Jerara Abimeleka, nomban' i Okozota sakaizany, sy Fikola, filohan' ny tafiny. Abimélek vint le voir de Gérar, avec Ahuzzat son familier et Pikol le chef de son armée.

  2nd Book of Chronicles 2 Tantara Tantara II 2ème Livre des Chroniques
...............
2Tt / 2Tan 14.12 So the Lord smote the Ethiopians before Asa, and before Judah; and the Ethiopians fled. Ary Asa sy ny vahoaka teo aminy nanenjika azy hatrany Gerara, ka dia nahafatesana be ny Etiopiana ka tsy naharina intsony; fa voaringana teo anoloan' i Jehovah sy ny miaramilany izy, ka nahazoan' ny Joda babo betsaka. Nenjehin' i Asà sy ny vahoaka nomba azy izy hatrany Gerara, ka be loatra ny Etiopiana lavo ka tsy azony nantenaina ny hiarina indray, fa voatorotoro eo anatrehan' ny Tompo sy eo anatrehan' ny tafiny. Babo tsy erany no azon' i Asà sy ny vahoakany. et Asa les poursuivit avec son armée jusqu'à Gérar. Il tomba tant de Kushites qu' ils ne purent subsister, car ils s'étaient brisés devant Yahvé et son camp. On ramassa une grande quantité de butin,
2Tt / 2Tan 14.13 And Asa and the people that were with him pursued them unto Gerar: and the Ethiopians were overthrown, that they could not recover themselves; for they were destroyed before the Lord, and before his host; and they carried away very much spoil. Ary namely ny tanàna rehetra manodidina an' i Gerara izy; fa ny fahatahorana an' i Jehovah nahazo ireo, ka nobaboiny ny tanana rehetra, fa be ny babo tao. Nasiany avokoa ny tanàna manodidina an' i Gerara, fa azon' ny fahatahorana an' ny Tompo ireo, ka nobaboiny ny tanàna rehetra, fa babo be dia be no tao. on conquit toutes les villes aux alentours de Gérar, car la Terreur de Yahvé s'était appesantie sur elles, et on les pilla toutes car il s' y trouvait beaucoup de butin.