<-
->

Jer / Jr 12:1 Righteous art thou, O Lord, when I plead with thee: yet let me talk with thee of thy judgments: Wherefore doth the way of the wicked prosper? wherefore are all they happy that deal very treacherously? Raha mifandahatra aminao aho, Jehovah ô dia Hianao no marina; Nefa kosa aoka ihany mba handahatra aminao aho: Nahoana ary no ambinina ny lalan' ny ratsy fanahy? Nahoana no miadana ny mpiodina rehetra? Marina hianao, ry Iaveh ô, ka tsy afaka hiady hevitra aminao aho; fa hany tiako horesahina aminao, dia ny amin' ny rariny: Nahoana no ambinina ny làlan' ny ratsy fanahy? Nahoana no velona amim-piadanana ny mpivadika rehetra? Tu es trop juste, Yahvé, pour que j' entre en contestation avec toi. Cependant je parlerai avec toi de questions de droit Pourquoi la voie des méchants est-elle prospère? Pourquoi tous les traîtres sont-ils en paix?
Jer / Jr 12:2 Thou hast planted them, yea, they have taken root: they grow, yea, they bring forth fruit: thou art near in their mouth, and far from their reins. Nambolenao izy, ka dia miorim-paka; Mitombo izy, ka dia mamoa; Manakaiky Anao amin' ny vavany izy, nefa manalavitra Anao amin' ny fony. Ambolenao izy, dia latsa-paka, mitombo, mamoa; akaiky ny vavany hianao, fa lavitra ny fony. Tu les plantes, ils s' enracinent, ils vont bien, ils portent du fruit. Tu es près de leur bouche, mais loin de leurs reins.
Jer / Jr 12:3 But thou, O Lord, knowest me: thou hast seen me, and tried mine heart toward thee: pull them out like sheep for the slaughter, and prepare them for the day of slaughter. Fa Hianao, Jehovah ô, mahalala ahy; Mahita ahy Hianao sady mizaha toetra ny foko ny aminao; Sariho toy ny ondry hovonoina ireny, ary atokàny ho amin' ny andro hamonoana. Ary hianao, ry Iaveh, mahalala ahy, mahita ahy, sady mizaha ny toetry ny foko ny aminao. Alao hoatra ny ondry entina ho vonoina ireny, ary atokany ho amin' ny andro famonoana. Mais toi, Yahvé, tu me connais, tu me vois, tu éprouves mon coeur qui est avec toi. Enlève-les comme des brebis pour l' abattoir, consacre-les pour le jour du massacre.
Jer / Jr 12:4 How long shall the land mourn, and the herbs of every field wither, for the wickedness of them that dwell therein? the beasts are consumed, and the birds; because they said, He shall not see our last end. Mandra-pahoviana no hisaonan' ny tany sy hahalazoan' ny ahitra any amin' ny saha rehetra? Noho ny faharatsian' ny mponina any dia lany ringana ny biby sy ny vorona; Fa hoy ireo: Tsy mba hahita izay hiafarantsika izy. Mandra-pahoviana no hisaonan' ny tany, sy hahalazo ny ahitra eo amin' ny saha rehetra? Noho ny haratsian' izay monina eo dia maty avokoa ny biby amam-borona, fa hoy izy ireo: Tsy hahita ny hiafarantsika izy! Jusques à quand le pays sera-t-il en deuil et l' herbe de toute la campagne desséchée? C' est par la perversité de ses habitants que périssent bêtes et oiseaux. Car ils disent Dieu ne voit pas notre destinée.
Jer / Jr 12:5 If thou hast run with the footmen, and they have wearied thee, then how canst thou contend with horses? and if in the land of peace, wherein thou trustedst, they wearied thee, then how wilt thou do in the swelling of Jordan? Raha niara-nihazakazaka tamin' ny mandeha an-tongotra ianao ka voany, dia hataonao ahoana no fihaika ny soavaly? Ary raha eny amin' ny tany miadana no anananao toky, hanao ahoana kosa ianao, raha mby any amin' ny kirihitrala eny amoron' i Jordana? Raha ny mandeha an-tongotra, iarahanao mihazakazaka aza, mahavoa anao; hataonao ahoana no fifaninanana amin' ny an-tsoavaly? Raha ny tany nandry fahizay no hany anananao toky, hanao ahoana hianao, raha sendra ny liona eny amoron' i Jordany? Si la course avec des piétons t'épuise, comment lutteras-tu avec des chevaux? Dans un pays en paix tu te sens en sécurité, mais que feras-tu dans les halliers du Jourdain?
Jer / Jr 12:6 For even thy brethren, and the house of thy father, even they have dealt treacherously with thee; yea, they have called a multitude after thee: believe them not, though they speak fair words unto thee. Fa na dia ny rahalahinao sy ny mpianakavin' ny rainao aza dia samy namitaka anao; Eny, niantso mafy teo aorianao ireo; Aza mino azy, na dia tsara fiteny aminao aza izy. Fa na ny rahalahinao amam-pianakavian-drainao aza, mamadika anao; ireny aza miantsoantso mafy avy eo aorianao; aza mino azy, na manao teny malefaka aminao aza izy. Car même tes frères et la maison de ton père, même eux te trahiront! Même eux crieront après toi à pleine voix. N' aie pas confiance en eux quand ils te diront de bonnes paroles!
Jer / Jr 12:7 I have forsaken mine house, I have left mine heritage; I have given the dearly beloved of my soul into the hand of her enemies. Nilaozako ny tranoko, nafoiko ny lovako; Ny sombin' aiko dia natolotro ho eo an-tànan' ny fahavalony. Nilaozako ny tranoko, nafoiko ny lovako; izay tiako dia natolotro ho eo an-tànan' ny fahavaloko. J' ai abandonné ma maison, quitté mon héritage; ce que je chérissais, je l' ai livré aux mains de ses ennemis.
Jer / Jr 12:8 Mine heritage is unto me as a lion in the forest; it crieth out against me: therefore have I hated it. Raha amiko, ny lovako dia efa toy ny liona any an' ala; Mierona amiko izy, ka dia halako. Zary toa liona an' ala ho ahy ny lovako, nanandra-peo manerona ahy izy, ka tonga halako. Mon héritage s' est comporté envers moi comme un lion de la brousse, il a poussé contre moi ses rugissements, aussi l' ai-je pris en aversion.
Jer / Jr 12:9 Mine heritage is unto me as a speckled bird, the birds round about are against her; come ye, assemble all the beasts of the field, come to devour. Moa tahaka ny vorona mpihaza hafahafa volo amiko va ny lovako, no mivory manodidina azy ny vorona mpihaza? Avia, ka angòny ny bibi-dia rehetra, ampanatony ireny hihinana. Papango sadasada va ity lovako, ka ifandafaran' ny papango avy hatraiza hatraiza? Avia hianareo, angony ny biby rehetra eny an-tsaha, ka ento ireny hihinana! Mon héritage serait-il un rapace bigarré, que les rapaces l' encerclent de toutes parts? Allez! Rassemblez toutes les bêtes sauvages, faites-les venir à la curée!
Jer / Jr 12:10 Many pastors have destroyed my vineyard, they have trodden my portion under foot, they have made my pleasant portion a desolate wilderness. Mpitondra maro no nanimba ny tanim-boaloboko, nohitsakitsahiny ny anjarako; Nataony tany efitra lao ny anjarako mahafinaritra; Mpiandry ondry maro no nanimba ny tanim-boaloboko, nanosihosy ny taniko; nanova ny anjara mamiko ho efitra, ho tany lao. Des pasteurs en grand nombre ont saccagé ma vigne, piétiné mon domaine, réduit mon domaine préféré en solitude désertique.
Jer / Jr 12:11 They have made it desolate, and being desolate it mourneth unto me; the whole land is made desolate, because no man layeth it to heart. Nataony lao izany, eny, lao izy ka mitomany amiko; Nataony lao avokoa ny tany rehetra, satria tsy nisy nandatsaka am-po. Nataony rava izany, ka indro fa lao dia misaona eo anatrehako; simba avokoa ny tany, satria tsy misy mandatsaka izany am-po. Ils en ont fait une région désolée, en deuil, désolée devant moi. Tout le pays est désolé et personne ne prend cela à coeur!
Jer / Jr 12:12 The spoilers are come upon all high places through the wilderness: for the sword of the Lord shall devour from the one end of the land even to the other end of the land: no flesh shall have peace. Ny mpandrava dia tonga any amin' ny tendrombohitra mangadihady rehetra any an-efitra; Fa misy sabatr' i Jehovah mandringana amin' ny faran' ny tany ka hatramin' ny farany koa, ka dia tsy misy fiadanana ho an' ny nofo rehetra. Ny havoana rehetra any an' efitra dia ahatongavan' ny mpandrava avokoa, fa Iaveh manan-tsabatra mandevona amin' ny tany rehetra hatraiza hatraiza; tsy misy famonjena ho an' ny nofo rehetra na iza na iza. Sur tous les monts chauves du désert sont arrivés des dévastateurs car Yahvé tient une épée dévorante d' un bout du pays jusqu'à l' autre il n' y a de paix pour aucune chair.
Jer / Jr 12:13 They have sown wheat, but shall reap thorns: they have put themselves to pain, but shall not profit: and they shall be ashamed of your revenues because of the fierce anger of the Lord. Vary no nafafiny, fa tsilo no nojinjany; Nanasatra ny tenany izy, kanjo herim-po very foana izany; Dia hangaihay ny amin' ny zavatra azonareo ianareo noho ny firehetan' ny fahatezeran' i Jehovah. Vary no nafafiny, fa tsilo no jinjainy; nandany ny herim-pony, fa aim-bery foana izany. Menara amin' ny vokatra azonareo; avy amin' ny firehetan' ny hatezeran' ny Tompo izany. Ils ont semé du blé, ils moissonnent des épines ils se sont épuisés sans profit. Ils ont honte de leurs récoltes, à cause de l' ardente colère de Yahvé.
Jer / Jr 12:14 Thus saith the Lord against all mine evil neighbours, that touch the inheritance which I have caused my people Israel to inherit; Behold, I will pluck them out of their land, and pluck out the house of Judah from among them. Izao no lazain' i Jehovah ny amin' ireo ratsy fanahy rehetra mifanakaiky fonenena amiko ireo, dia izay mikasikasika ny tany nomeko ho lovan' ny Isiraely oloko: Indro, hongotako tsy ho amin' ny taniny ireo, ary ny taranak' i Joda koa dia hongotako tsy ho eo aminy. Izao no lazain' ny Tompo amin' ireo ratsy fanahy rehetra mifanolotra amiko, izay mandramatra ny lova nomeko an' Israely vahoakako: Indro hongotako hiala amin' ny taniny izy ireo; ary hongotako hiala amin' izy ireo koa ny taranak' i Jodà. Ainsi parle Yahvé : C' est au sujet de tous mes mauvais voisins, qui ont touché à l' héritage que j' avais donné à mon peuple Israël; voici, je vais les arracher de leur sol. Mais la maison de Juda, je l' arracherai du milieu d' eux.
Jer / Jr 12:15 And it shall come to pass, after that I have plucked them out I will return, and have compassion on them, and will bring them again, every man to his heritage, and every man to his land. Nefa nony efa voaongotra izy, dia hamindra fo aminy indray Aho, ka samy ho entiko mody any amin' ny lovany sy ny taniny avy indray izy. Saingy rahefa voaongotro, dia hiantrako indray izy ireo. Ka samy ho entiko ho any amin' ny lovany, samy ho any amin' ny taniny avy. Mais, après les avoir arrachés, à nouveau j' en aurai pitié et je les ramènerai chacun en son héritage, chacun en son pays.
Jer / Jr 12:16 And it shall come to pass, if they will diligently learn the ways of my people, to swear by my name, The Lord liveth; as they taught my people to swear by Baal; then shall they be built in the midst of my people. Koa raha mba hianatra ny fanaon' ny oloko tokoa ireo ka hianiana amin' ny anarako hoe: Raha velona koa Jehovah, tahaka ny nampianaran' ireo ny oloko hianiana amin' i Bala, dia haorina ao amin' ny oloko izy; Ary raha mianatra ny lalan' ny vahoakako izy, ka amin' ny anarako no hianianany hoe: Velona Iaveh! toy ny nampianarany ny vahoakako hianiana amin' ny anaran' i Baala, dia ho voaorina eo amin' ny vahoakako izy. Et s' ils apprennent avec soin les voies de mon peuple, de façon à jurer par mon nom : "Par Yahvé Vivant", comme ils ont appris à mon peuple à jurer par Baal, alors ils seront établis au milieu de mon peuple.
Jer / Jr 12:17 But if they will not obey, I will utterly pluck up and destroy that nation, saith the Lord. Fa raha tsy hankatò kosa izy, dia hongotako izany firenena izany, eny, hongotako sy haringako izy, hoy Jehovah. Fa raha tsy mihaino kosa, dia hongotako izany firenena izany, hongotako sy haringako izy, - teny marin' ny Tompo. Mais s' ils ne veulent pas écouter, j' arracherai une telle nation et je l' exterminerai, oracle de Yahvé.

<-
->