<-
->

Jer / Jr 8:1 At that time, saith the Lord, they shall bring out the bones of the kings of Judah, and the bones of his princes, and the bones of the priests, and the bones of the prophets, and the bones of the inhabitants of Jerusalem, out of their graves: Amin' izany andro izany, hoy Jehovah, dia hofongarina avy ao am-pasana ny taolan' ny mpanjakan' ny Joda sy ny taolan' ny lehibeny sy ny taolan' ny mpisorona sy ny taolan' ny mpaminany ary ny taolan' ny mponina any Jerosalema, Amin' izany andro izany, - teny marin' ny Tompo, hofongarina avy ao am-pasany, ny taolan' ny mpanjakan' i Jodà, ny taolan' ny mpanapaka ao aminy, ny taolan' ny mpisorona, ny taolan' ny mpaminany, ary ny taolan' ny mponina ao Jerosalema. En ce temps-là oracle de Yahvé on tirera de leurs tombes les ossements des rois de Juda, les ossements de ses princes, les ossements des prêtres, les ossements des prophètes et les ossements des habitants de Jérusalem.
Jer / Jr 8:2 And they shall spread them before the sun, and the moon, and all the host of heaven, whom they have loved, and whom they have served, and after whom they have walked, and whom they have sought, and whom they have worshipped: they shall not be gathered, nor be buried; they shall be for dung upon the face of the earth. ka haeliny eo anatrehan' ny masoandro sy ny volana ary ny kintana rehetra eny amin' ny lanitra, izay efa tiany sy notompoiny sy efa narahiny sy efa notadiaviny ary efa niankohofany teo anatrehany: tsy hangonina na halevina intsony ireny, fa hatao zezika eny ambonin' ny tany. Fa hahahy eo anatrehan' ny masoandro amam-bolana, mbamin' ny tafiky ny lanitra rehetra, izay efa tiany, notompoiny, narahiny, nilany hevitra ary niankohofany teo anatrehany; ka tsy hangonina na halevina ireo taolana ireo, fa hanjary zezika eo ambonin' ny tany. Ary ny ho faty fa tsy ho velona, no ho aleon' On les étalera devant le soleil, la lune et toute l' armée du ciel, qu' ils ont aimés et servis, suivis et consultés, devant lesquels ils se sont prosternés. Ils ne seront ni recueillis ni enterrés; ils resteront sur le sol en guise de fumier.
Jer / Jr 8:3 And death shall be chosen rather than life by all the residue of them that remain of this evil family, which remain in all the places whither I have driven them, saith the Lord of hosts. Ary ny sisa rehetra amin' ity taranaka ratsy ity, izay mbola sisa any amin' ny tany rehetra nandroahako azy, dia haniry ny ho faty noho ny ho velona, hoy Jehovah, Tompon' ny maro. izay sisa tavela rehetra amin' ity taranaka ratsy ity, any amin' ny tany handroahako azy any, - teny marin' ny Tompon' ny tafika. Et la mort vaudra mieux que la vie pour tous ceux qui resteront de cette race perverse, en tous lieux où je les aurai chassés, oracle de Yahvé Sabaot.
Jer / Jr 8:4 Moreover thou shalt say unto them, Thus saith the Lord; Shall they fall, and not arise? shall he turn away, and not return? Ary koa, lazao aminy hoe: Izao no lazain' i Jehovah: Ho lavo va ny olona ka tsy hiarina? Hihodina hivily va ny olona ka tsy hitodika hiverina? Lazao azy ireo hoe: Izao no lazain' ny Tompo: Moa ny lavo, tsy miarina va? ary moa ny diso làlana, tsy miverina va? Tu leur diras : Ainsi parle Yahvé. Fait-on une chute sans se relever? Se détourne-t-on sans retour?
Jer / Jr 8:5 Why then is this people of Jerusalem slidden back by a perpetual backsliding? they hold fast deceit, they refuse to return. Nahoana ity firenena eto Jerosalema ity no miodina amin' ny fiodinana tsy mety mitsahatra? Mikikitra mafy amin' ny fitaka izy ka tsy mety miverina. Ka nahoana ary ity vahoaka eto Jerosalema no efa diso làlana, ka no dia mbola mizotra amin' ny hadisoana ihany? Fa mifikitra mafy amin' ny fitaka izy ireo, ka tsy mety miverina akory. Pourquoi ce peuple-là est-il rebelle, pourquoi Jérusalem est-elle continuellement rebelle? Ils tiennent fermement à la tromperie, ils refusent de se convertir.
Jer / Jr 8:6 I hearkened and heard, but they spake not aright: no man repented him of his wickedness, saying, What have I done? every one turned to his course, as the horse rusheth into the battle. Nihaino Aho, ka nandre, fa manao teny tsy marina izy: Ary tsy misy manenina ny amin' ny haratsiany hoe: Endrey izany nataoko izany! Izy rehetra dia samy mivily mankamin' ny alehany avy tahaka ny soavaly miriotra ho amin' ny ady. Nitandrina tsara aho ary nihaino: Tsy miteny araka ny mety izy ireo; tsy misy manenina amin' ny haratsiany, na manao hoe: Inona re ity nataoko e? Fa dia samy rafitra mihazakazaka indray avokoa, hoatra ny soavaly miezaka ho amin' ny ady! J' ai écouté attentivement ils ne parlent pas dans ce sens-là. Nul ne déplore sa méchanceté en disant : "Qu' ai-je fait?" Tous retournent à leur course, tel un cheval qui fonce au combat.
Jer / Jr 8:7 Yea, the stork in the heaven knoweth her appointed times; and the turtle and the crane and the swallow observe the time of their coming; but my people know not the judgment of the Lord. Na dia ny vano eny amin' ny lanitra aza dia mahalala ny fotoan' androny, ary ny domohina sy ny sidintsidina ary ny vanobe koa samy mitandrina ny fotoana fihaviany; Fa ny oloko kosa tsy mba mahalala ny fitsipik' i Jehovah. Ny vano eny amin' ny amin' ny habakabaka aza mahalala ny fotoan' androny, ny domohina aman-tsidintsidina mbamin' ny vanobe, samy mitandrina ny fotoam-piverenany koa; fa ny vahoakako kosa, tsy mahalala ny lalan' ny Tompo. Même la cigogne dans le ciel connaît sa saison, la tourterelle, l' hirondelle et la grue observent le temps de leur migration. Mais mon peuple ne connaît pas le droit de Yahvé!
Jer / Jr 8:8 How do ye say, We are wise, and the law of the Lord is with us? Lo, certainly in vain made he it; the pen of the scribes is in vain. Ahoana no anaovanareo hoe: Hendry izahay, ary ato aminay ny lalàn' i Jehovah? Nefa ny fanoratan-daingan' ny mpanoratra mahatonga azy ho lainga. Ahoana no ahalazanareo hoe: Hendry izahay, ary mbý ato aminay ny làlan' ny Tompo? Indro fa ny fandaharan-dainga nataon' ny mpampiana-dalàna mahatonga izany ho lainga! Comment pouvez-vous dire : "Nous sommes sages et la Loi de Yahvé est avec nous!" Vraiment c' est en mensonge que l' a changée le calame mensonger des scribes!
Jer / Jr 8:9 The wise men are ashamed, they are dismayed and taken: lo, they have rejected the word of the Lord; and what wisdom is in them? Mahazo henatra ny hendry, raiki-tahotra sy voasambotra izy; Indro, ny tenin' i Jehovah dia nolaviny, ka inona intsony no fahendrena ananany? Ny hendry dia efa mahazo henatra, miraviravy tànana, ary voasambotra, indro fa nanary ny tenin' ny Tompo izy ireo! Ka inona intsony no ho fahendreny eo...? Les sages seront honteux, consternés et pris au piège. Voilà qu' ils ont méprisé la parole de Yahvé! Qu' est donc la sagesse pour eux?
Jer / Jr 8:10 Therefore will I give their wives unto others, and their fields to them that shall inherit them: for every one from the least even unto the greatest is given to covetousness, from the prophet even unto the priest every one dealeth falsely. Ary noho izany dia homeko ho an' ny sasany ny vadiny, ary ny sahany ho an' izay maka azy, satria izy rehetra, na ny kely na ny lehibe, dia samy fatra-pila harena, na mpaminany na mpisorona dia samy mamitaka avokoa. Noho izany, dia homeko ny hafa ny vadiny, ary ny sahany homeko ny tompo hafa; satria hatramin' ny kely indrindra ka hatramin' ny lehibe indrindra, samy manao filàna tsy marina avokoa; ary hatramin' ny mpaminany ka hatramin' ny mpisorona, samy mpamitaka avokoa. Aussi donnerai-je leurs femmes à d' autres, leurs champs à de nouveaux maîtres. Car du plus petit au plus grand, tous sont avides de rapines; prophète comme prêtre, tous ils pratiquent le mensonge.
Jer / Jr 8:11 For they have healed the hurt of the daughter of my people slightly, saying, Peace, peace; when there is no peace. Fa nataotaony foana ny fanasitranany ny faharatran' ny oloko zanakavavy tamin' ny nanaovany hoe: Fiadanana, fiadanana; Kanjo tsy misy fiadanana tsinona! Ataotaony foana ny fitsaboana ny ferin' ny zanakavavin' ny vahoakako, lazainy hoe: Fiadanana! Fiadanana! Nefa tsy misy fiadanana tsinona. Ils pansent à la légère la blessure de la fille de mon peuple, en disant : "Paix! Paix!" alors qu' il n' y a point de paix.
Jer / Jr 8:12 Were they ashamed when they had committed abomination? nay, they were not at all ashamed, neither could they blush: therefore shall they fall among them that fall: in the time of their visitation they shall be cast down, saith the Lord. Nomenarina izy noho ny nanaovany fahavetavetana, nefa tsy mba menatra akory izy, ary tsy mba valahara; Koa ho lavo ao amin' izay lavo izy, amin' ny andro hamaliana azy dia ho tafintohina izy, ho Jehovah. Homenarina izy, fa nanao fahavetavetana, nefa tsy mba mahalala menatra intsony izy, ary tsy mba valahara! koa dia hiara-davo amin' izay lavo izy ireo; ary hiretaka amin' ny andro hamangiako azy izy, hoy Iaveh. Les voilà dans la honte par leurs actes abominables, mais déjà ils ne sentent plus la honte, ils ne savent plus rougir. Aussi tomberont-ils parmi ceux qui tombent, ils trébucheront quand je les visiterai, dit Yahvé.
Jer / Jr 8:13 I will surely consume them, saith the Lord: there shall be no grapes on the vine, nor figs on the fig tree, and the leaf shall fade; and the things that I have given them shall pass away from them. Hakifako tokoa izy, hoy Jehovah; Tsy mamoa ny voaloboka, ary tsy misy voany ny aviavy, malazo ny raviny; Ary nanendry izay hanafika azy Aho. Indro horaofiko izy ireo, dia hongoahako, - teny marin' ny Tompo. Ny voaloboka tsy misy voam-boaloboka intsony; ny aviavy tsy misy voan' aviavy intsony, ary ny raviny aza malazo! Ary izy ireo, nanendreko olona hanafika ny taniny. Je vais les supprimer oracle de Yahvé plus de raisins à la vigne, plus de figues au figuier, même le feuillage se flétrit je leur ai fourni des gens qui les piétinent!
Jer / Jr 8:14 Why do we sit still? assemble yourselves, and let us enter into the defenced cities, and let us be silent there: for the Lord our God hath put us to silence, and given us water of gall to drink, because we have sinned against the Lord. Nahoana isika no mbola mipetra-poana? Mivoria ianareo, ka andeha isika hiditra any an-tanàna mimanda, ka dia ho faty ao; fa Jehovah Andriamanitra efa nanendry antsika ho faty ka nanome rano mangidy hosotrointsika Noho ny nanotantsika tamin' i Jehovah. Nahoana isika no mitomoe-poana? Mivoria hianareo, andeha isika ho ao an-tànana mimanda, dia aoka ho faty ao; satria Iaveh Andriamanitsika mandevona antsika, sy mampisotro antsika rano misy poizina, noho ny nanotantsika tamin' ny Tompo!... "Pourquoi restons-nous tranquilles? Rassemblement! Gagnons nos villes fortifiées pour y être réduits au silence, puisque Yahvé notre Dieu nous réduit au silence et nous abreuve d' eau empoisonnée, parce que nous avons péché contre lui.
Jer / Jr 8:15 We looked for peace, but no good came; and for a time of health, and behold trouble! Nanantena fiadanana isika, kanjo tsy nahita soa; Ary andro fanasitranana, fa indro fampitahorana. Nanantena fiadanana isika, nefa tsy mahita soa kely akory, sy andro fanaretana, kanjo fampitahorana no mitranga! Nous espérions la paix : rien de bon! le temps de la guérison : voici l'épouvante!
Jer / Jr 8:16 The snorting of his horses was heard from Dan: the whole land trembled at the sound of the neighing of his strong ones; for they are come, and have devoured the land, and all that is in it; the city, and those that dwell therein. Ny fiefonefon' ny soavaly dia re hatrany Dana: Mihorohoro ny tany rehetra noho ny fanenon' ny soavaly matanjaka; Fa avy izy ka mandany ny tany mbamin' ny izay rehetra ao aminy, dia ny tanàna sy izay monina ao. Re hatrany Dana ny fiefonefon' ny soavaliny. Raha mahare ny fanenon' ny soavaliny dia mihorohoro avokoa ny tany. Tonga izy, dia levoniny ny tany mbamin' izay ao aminy, ny tanàna mbamin' ny mponina ao aminy. Depuis Dan on perçoit le hennissement de ses chevaux; au cri retentissant de ses étalons toute la terre est ébranlée ils viennent dévorer le pays et ses biens, la ville et ses habitants"
Jer / Jr 8:17 For, behold, I will send serpents, cockatrices, among you, which will not be charmed, and they shall bite you, saith the Lord. Fa indro Aho handefa bibilava hamely anareo, dia menarana izay tsy azon' ody, ka hanaikitra anareo ireny, hoy Jehovah. Fa indro alefako hamely anareo ny bibilava sy ny aspika, izay tsy leon' ny ody fankatoavana; dia hanaikitra anareo ireny, - teny marin' ny Tompo. Oui, voici que j' envoie contre vous des serpents venimeux, contre lesquels il n' existe pas de charme, et ils vous mordront, oracle de Yahvé.
Jer / Jr 8:18 When I would comfort myself against sorrow, my heart is faint in me. Indrisy! enga anie ka hisy fahamiramiranana ho ahy eto amin' ny alaheloko, fa reraka ny foko ato anatiko. Indrisy, ry fampiononana ahy amin' ny fahoriako ô! Reraka ny foko ato anatiko! Sans remède, la peine m' envahit, le coeur me manque.
Jer / Jr 8:19 Behold the voice of the cry of the daughter of my people because of them that dwell in a far country: Is not the Lord in Zion? is not her king in her? Why have they provoked me to anger with their graven images, and with strange vanities? Injany! misy feo fitarainan' ny oloko zanakavavy hatrany amin' ny tany lavitra hoe: Moa Jehovah tsy ao Ziona va? Ary tsy ao aminy va ny Mpanjakany? Nahoana no nahatezitra Ahy ireny tamin' ny sarin-javatra voasokitra ao aminy sy tamin' ny zava-poana avy amin' ny firenena hafa? Injany tonga amiko avy any an-tany lavitra, ny fitarainan' ny zanakavavin' ny oloko manao hoe: Tsy ao Siona intsony va Iaveh? Tsy ao afovoany intsony va ny mpanjakany? Nahoana izy ireo no nampahatezitra ahy tamin' ny sampiny, sy tamin' ny zava-poana avy any amin' ny firenen-kafa? Voici l' appel au secours de la fille de mon peuple, depuis une terre aux vastes étendues. "Yahvé n' est donc plus en Sion? Son Roi n' y est-il plus? Pourquoi m' ont-ils irrité par leurs idoles, par ces vanités venues de l'étranger?
Jer / Jr 8:20 The harvest is past, the summer is ended, and we are not saved. Lasa ny fararano, tapitra ny taom-piotazana, nefa tsy voavonjy isika. Lasa ny fararano, tapitra ny fampakaram-bokatra nefa isika ity tsy mbola voavonjy! La moisson est passée, l'été est fini, et nous ne sommes pas sauvés!"
Jer / Jr 8:21 For the hurt of the daughter of my people am I hurt; I am black; astonishment hath taken hold on me. Torotoro aho noho ny fahatorotoroan' ny oloko zanakavavy; Misaona aho, ary horohoro no mahazo ahy. Mangana aho amin' ny hamanganan' ny zanakavavin' ny oloko; misaona aho ary raiki-tahotra aho. De la blessure de la fille de mon peuple je suis blessé, je reste accablé, l'épouvante me tient.
Jer / Jr 8:22 Is there no balm in Gilead; is there no physician there? why then is not the health of the daughter of my people recovered? Moa tsy misy balsama va any Gileada? Moa tsy misy dokotera va any? Koa nahoana no tsy tanteraka ny fanasitranana ny oloko zanakavavy? Enga anie ka ho rano ny lohako, ary ho loharanon-dranomaso ny masoko, mba hitomaniako andro aman' alina noho ny voavono amin' ny oloko zanakavavy! Tsy misy baoma intsony any Galaada, tsy misy dokotera intsony va any? Sa nahaoana no tsy nasiana bandy ny zanakavavin' ny oloko? N' y a-t-il plus de baume en Galaad? N' y a-t-il là aucun médecin? Oui, pourquoi ne fait-elle aucun progrès, la guérison de la fille de mon peuple?
Jer / Jr 8:23 Iza no hanova ny lohako ho rano, sy ny masoko ho loharanon-dranomaso, mba hitomaniako andro aman' alina, ireo maty tamin' ny zanakavavin' ny oloko? Qui changera ma tête en fontaine et mes yeux en source de larmes, que je pleure jour et nuit les tués de la fille de mon peuple!

<-
->