Chapters and verses mentioning Nahasona

      Tobia Livre de Tobie
Tb 1.1 Tobia dia avy amin' ny fokon' i Neftali, sy amin' ny tananan' i Neftali anankiray, izay any amin' i Galilea ambony, eo ambonin' i Naasona, ao ankoatran' ny làlana miankandrefana, ka eo an-kavanan' ny tanànan' i Sefeta. Histoire de Tobit, fils de Tobiel, fils de Ananiel, fils d' Adouel, fils de Gabaèl, de la lignée d' Asiel, de la tribu de Nephtali.

  The Gospel according to Matthew Matio Matio L'Évangile selon Saint Matthieu
...............
Mat / Mt 1.4 And Aram begat Aminadab; and Aminadab begat Naasson; and Naasson begat Salmon; ary Rama niteraka an' i Aminadaba; ary Aminadaba niteraka an' i Nasona; ary Nasona niteraka an' i Salmona; Arama niteraka an' i Aminadaba; Aminadaba niteraka an' i Naasona; Naasona niteraka an' i Salmona; Aram engendra Aminadab, Aminadab engendra Naasson, Naasson engendra Salmon,

  The Gospel according to Luke Lioka Lioka L'Évangile selon Saint Luc
...............
Lio / Lk 3.32 Which was the son of Jesse, which was the son of Obed, which was the son of Booz, which was the son of Salmon, which was the son of Naasson, zanak' i Jese, zanak' i Obeda, zanak' i Boaza, zanak' i Salmona, zanak' i Nahasona, zanak' i Jesè, zanak' i Obeda, zanak' i Booza, zanak' i Salmona, zanak' i Naasona, fils de Jessé, fils de Jobed, fils de Booz, fils de Sala, fils de Naasson,