Chapters and verses mentioning Akoba

  1st Book of Chronicles 1 Tantara Tantara I 1er Livre des Chroniques
...............
1Tt / 1Tan 3.24 And the sons of Elioenai were, Hodaiah, and Eliashib, and Pelaiah, and Akkub, and Johanan, and Dalaiah, and Anani, seven. Ary ny zanakalahin' i Elioenay dia Hodaia sy Eliasiba sy Pelaia sy Akoba sy Johanana sy Delaia ary Anany; fito izy. Zanakalahin' i Elioenaia: Odoià, Eliasoba, Feleià, Akoba, Johanàna, Dalaià, ary Ananì: fito izy. Fils d'Élyonéaï : Hodaïvahu, Élyashib, Pelaya, Aqqub, Yohanân, Delaya, Anani : sept.
...............
1Tt / 1Tan 9.17 And the porters were, Shallum, and Akkub, and Talmon, and Ahiman, and their brethren: Shallum was the chief; Ary ny mpiandry varavarana dia Saloma sy Akoba sy Talmona sy Ahimana ary ny rahalahiny; fa Saloma no lohany; Ary ny mpiandry varavarana: Seloma, Akoba, Telmona, Ahimàna, mbamin' ny rahalahin' ireo; Seloma no lehibe, Les portiers : Shallum, Aqqub, Talmôn, Ahimân et leurs frères. Shallum, le chef,

  Book of Ezra Ezra Esdrasa Livre d'Esdras
...............
Ezr / Esd 2.42 The children of the porters: the children of Shallum, the children of Ater, the children of Talmon, the children of Akkub, the children of Hatita, the children of Shobai, in all an hundred thirty and nine. Ary ny taranaky ny mpiandry varavarana koa dia izao: Ny taranak' i Saloma, ny taranak' i Atera, ny taranak' i Talmona, ny taranak' i Akoba, ny taranak' i Hatita, ny taranak' i Sobay, dia sivy amby telo-polo amby zato izy rehetra. Taranaky ny mpiandry varavarana: sivy amby telopolo amby zato no tontalin' ny taranak' i Seloma, ny taranak' i Atera, ny taranak' i Telmona, ny taranak' i Akoba, ny taranak' i Hatita, ny taranak' i Sobaì. Les fils des portiers : les fils de Shallum, les fils d' Ater, les fils de Talmôn, les fils de Aqqub, les fils de Hatita, les fils de Shobaï : en tout 139.
...............
Ezr / Esd 2.45 The children of Lebanah, the children of Hagabah, the children of Akkub, ny taranak' i Lebana, ny taranak' i Hagabaha, ny taranak' i Akoba, ny taranak' i Lebanà, ny taranak' i Hagabà, les fils de Lebana, les fils de Hagaba, les fils de Aqqub,
Ezr / Esd 2.46 The children of Hagab, the children of Shalmai, the children of Hanan, ny taranak' i Hagaba, ny taranak' i Salmay, ny taranak' i Hanana, ny taranak' i Akoba, ny taranak' i Hagaba, ny taranak' i Selmaì, les fils de Hagab, les fils de Shamlaï, les fils de Hanân,

  Book of Nehemiah Nehemia Nehemia Livre de Néhémie
...............
Neh / Ne 7.45 The porters: the children of Shallum, the children of Ater, the children of Talmon, the children of Akkub, the children of Hatita, the children of Shobai, an hundred thirty and eight. Ary ny mpiandry varavarana koa dia izao: Ny taranak' i Saloma, ny taranak' i Atera, ny taranak' i Talmona, ny taranak' i Akoba, ny taranak' i Hatita, ny taranak' i Sobay, dia valo amby telo-polo amby zato. Mpiandry varavarana: valo amby telopolo amby zato, ny taranak' i Seloma, ny taranak' i Atera, ny taranak' i Telmona, ny taranak' i Akoba, ny taranak' i Hatita, ny taranak' i Sobaì. Les portiers : les fils de Shallum, les fils d' Ater, les fils de Talmôn, les fils de Aqqub, les fils de Hatita, les fils de Shobaï : 138.
...............
Neh / Ne 8.7 Also Jeshua, and Bani, and Sherebiah, Jamin, Akkub, Shabbethai, Hodijah, Maaseiah, Kelita, Azariah, Jozabad, Hanan, Pelaiah, and the Levites, caused the people to understand the law: and the people stood in their place. Ary Jesoa sy Bany sy Serebia sy Jamina sy Akoba sy Sabetahy sy Hodia sy Mahaseia sy Kelita sy Azaria sy Jozabada sy Hanana sy Pelaia ary ny Levita dia nampianatra ny olona ny lalàna; ary ny olona dia teo amin' izay nitoerany ihany. Ary nampianatra ny vahoaka ny lalàna, Josoe, Banì, Sarabiasa, Jamina, Akoba, Septaì, Odiasa, Maasiasa, Kelità, Azariasa, Jozabeda, Hanàna, Falaiasa, mbamin' ny levita; ka samy nijanona teo amin' ny fitoerany ny olona. Josué, Bani, Shérébya, Yamîn, Aqqub, Shabtaï, Hodiyya, Maaséya, Qelita, Azarya, Yozabad, Hanân, Pelaya, qui étaient lévites, expliquaient la Loi au peuple, pendant que le peuple demeurait debout.
...............
Neh / Ne 11.19 Moreover the porters, Akkub, Talmon, and their brethren that kept the gates, were an hundred seventy and two. Ary ny mpiandry varavarana dia Akoba sy Talmona mbamin' ny rahalahiny izay niambina ny vavahady, dia roa amby fito-polo amby zato. Ary ny mpiandry varavarana dia Akoba, Telmona, mbamin' ireo rahalahiiny, mpiambina ny vavahady: roa amby fitopolo amby zato. Les portiers : Aqqub, Talmôn et leurs frères, qui montaient la garde aux portes : 172.
...............
Neh / Ne 12.25 Mattaniah, and Bakbukiah, Obadiah, Meshullam, Talmon, Akkub, were porters keeping the ward at the thresholds of the gates. Matania, Bakbokia, Obadia, Mesolama, Talmona sy Akoba no mpiandry varavarana ka nitandrina ny fiambenana amin' ny trano firaketana. Ny mpiandry varavarana, niambina teo amin' ny tokonam-bavahady kosa, dia Mataniasa, Bekbekiasa, Abdiasa, Mosolama, Telmona, ary Akoba. étaient : Mattanya, Baqbuqya et Obadya. Quant à Meshullam, Talmôn et Aqqub, portiers, ils montaient la garde aux magasins près des portes.