Chapters and verses mentioning Eliasiba

  1st Book of Chronicles 1 Tantara Tantara I 1er Livre des Chroniques
...............
1Tt / 1Tan 3.24 And the sons of Elioenai were, Hodaiah, and Eliashib, and Pelaiah, and Akkub, and Johanan, and Dalaiah, and Anani, seven. Ary ny zanakalahin' i Elioenay dia Hodaia sy Eliasiba sy Pelaia sy Akoba sy Johanana sy Delaia ary Anany; fito izy. Zanakalahin' i Elioenaia: Odoià, Eliasoba, Feleià, Akoba, Johanàna, Dalaià, ary Ananì: fito izy. Fils d'Élyonéaï : Hodaïvahu, Élyashib, Pelaya, Aqqub, Yohanân, Delaya, Anani : sept.
...............
1Tt / 1Tan 24.12 The eleventh to Eliashib, the twelfth to Jakim, ny fahiraika ambin' ny folo an' i Eliasiba, ny faharoa ambin' ny folo an' i Jakima, an' i Elasiba ny faharaika ambin' ny folo, an' i Jakima ny faharoa ambin' ny folo, Élyashib le onzième, Yaqim le douzième,

  Book of Ezra Ezra Esdrasa Livre d'Esdras
...............
Ezr / Esd 10.6 Then Ezra rose up from before the house of God, and went into the chamber of Johanan the son of Eliashib: and when he came thither, he did eat no bread, nor drink water: for he mourned because of the transgression of them that had been carried away. Dia nitsangana niala teo anoloan' ny tranon' Andriamanitra Ezra ka nankany amin' ny efi-trano nitoeran' i Johanana, zanak' i Eliasiba; ary nony tafiditra tao izy, dia tsy mba nihinan-kanina na nisotro rano, fa nalahelo izy noho ny fahadisoan' ny olona izay efa niverina avy tamin' ny fahababoana. Rahefa izany, niala teo anoloan' ny tranon' Andriamanitra Esdrasa dia nankao amin' ny efi-tranon' i Johanana, zanak' i Eliasiba; nony tafiditra tao izy, dia tsy nihinan-kanina na nisotro fa nisaona noho ny fahotan' ny zanaky ny fahababoana. Esdras quitta le devant du Temple de Dieu et se rendit à la salle de Yohanân, fils d' Elyashib, où il passa la nuit sans manger de pain ni boire d' eau, car il était dans le deuil à cause de l' infidélité des exilés.
...............
Ezr / Esd 10.23 Also of the Levites; Jozabad, and Shimei, and Kelaiah, (the same is Kelita,) Pethahiah, Judah, and Eliezer. Ary ny avy tamin' ny Levita dia Jozabada sy Simey sy Kelaia (Kelita izany) sy Petahia sy Joda ary Eliezera: Tamin' ny levita: Jozabeda, Semei, Kelaiasa, Kelità ihany io, Fataiasa, Jodà ary Eliezara. Tamin' ny mpihira: Eliasiba. Parmi les lévites : Yozabad, Shiméï, Qélaya le même que Qelita , Petahya, Yehuda et Eliézer.
Ezr / Esd 10.24 Of the singers also; Eliashib: and of the porters; Shallum, and Telem, and Uri. ary ny avy tamin' ny mpihira dia Eliasiba; ary ny avy tamin' ny mpiandry varavarana dia Saloma sy Talema ary Ory. Tamin' ny mpiandry varavarana: Seloma, Telema ary Orì. Parmi les chantres : Elyashib et Zakkur. Parmi les portiers : Shallum, Télem et Uri.
...............
Ezr / Esd 10.27 And of the sons of Zattu; Elioenai, Eliashib, Mattaniah, and Jeremoth, and Zabad, and Aziza. ary ny avy tamin' ny taranak' i Zato dia Elioenay sy Eliasiba sy Matania sy Jeremota sy Zabada ary Aziza; tamin' ny taranak' i Zetoà: Elioenai, Eliasiba, Mataniasa, Jerimota, Zabada, ary Azizà; des fils de Zattu : Elyoénaï, Elyashib, Mattanya, Yerémot, Zabad et Aziza;
...............
Ezr / Esd 10.36 Vaniah, Meremoth, Eliashib, sy Vania sy Meremota sy Eliasiba Vaniasa, Merimota, Eliasiba, Vanya, Merémot, Elyashib,

  Book of Nehemiah Nehemia Nehemia Livre de Néhémie
Neh / Ne 3.1 Then Eliashib the high priest rose up with his brethren the priests, and they builded the sheep gate; they sanctified it, and set up the doors of it; even unto the tower of Meah they sanctified it, unto the tower of Hananeel. Dia nitsangana Eliasiba mpisoronabe sy ny mpisorona rahalahiny ka nandrafitra ny vavahadin' ondry; dia nanamasina azy izy ka nandatsaka ny lela-vavahadiny; hatramin' ny tilikambo Hamea ka hatramin' ny tilikambo Hananela no nohamasininy. Eliasiba mpisorona lehibe, mbamin' ireo mpisorona rahalahiny dia nanomboka nanorina ny vavahadin' ny Ondy, nanamasina azy izy, dia nandatsaka ny lela-vavahady; namboariny ny manda dia nohamasininy hatramin' ny tilikambon' i Meà, ka hatramin' ny tilikambon' i Hananeela. Elyashib, le grand prêtre, et ses frères les prêtres se levèrent et construisirent la porte des Brebis; ils en firent la charpente, fixèrent ses battants, verrous et barres, et continuèrent jusqu'à la tour des Cent et jusqu'à la tour de Hananéel.
...............
Neh / Ne 3.20 After him Baruch the son of Zabbai earnestly repaired the other piece, from the turning of the wall unto the door of the house of Eliashib the high priest. Manarakaraka io koa dia Baroka, zanak' i Zabay, no nazoto namboatra ny sasany hatramin' ny fiolahana ka hatramin' ny varavaran' ny tranon' i Eliasiba mpisoronabe. Nanarakaraka azy dia Barota zanak' i Zakaì, no nanamboatra tamin-kavitrihana ny ilany anankiray, hatreo amin' ny zoro ka hatreo amin' ny varavaran' ny tranon' i Eliasiba, mpisorona lehibe. Après lui Baruk, fils de Zabbaï, répara un autre secteur, depuis l' Encoignure jusqu'à la porte de la maison d' Elyashib, le grand prêtre.
Neh / Ne 3.21 After him repaired Meremoth the son of Urijah the son of Koz another piece, from the door of the house of Eliashib even to the end of the house of Eliashib. Manarakaraka io koa dia nisy namboarin' i Meremota, zanak' i Oria, zanak' i Hakoza, hatramin' ny varavaran' ny tranon' i Eliasiba ka hatramin' ny faran' ny tranon' i Eliasiba. Nanarakaraka azy dia Merimota zanak' i Oria, zanak' i Akosa no nanamboatra ny ilany anankiray hatreo amin' ny varavaran' ny tranon' i Eliasiba, ka hatrarý amin' ny faran' ny tranon' i Eliasiba. Après lui Merémot, fils d' Uriyya, fils d' Haqqoç, répara un autre secteur, depuis l' entrée de la maison d' Elyashib jusqu'à son extrémité.
...............
Neh / Ne 12.10 And Jeshua begat Joiakim, Joiakim also begat Eliashib, and Eliashib begat Joiada, Ary Jesoa niteraka an' i Joiakima; ary Joiakima niteraka an' i Eliasiba; ary Eliasiba niteraka an' i Joiada; Josoe niteraka an' i Joakima, Joakima niteraka an' i Eliasiba, Eliasiba niteraka an' i Joiadà, Josué engendra Yoyaqim; Yoyaqim engendra Elyashib; Elyashib Yoyada;
...............
Neh / Ne 12.22 The Levites in the days of Eliashib, Joiada, and Johanan, and Jaddua, were recorded chief of the fathers: also the priests, to the reign of Darius the Persian. Tamin' ny andron' i Eliasiba sy Joiada sy Johanana ary Jadoa ny Levita dia voasoratra ho lohan' ny fianakaviany; ary toy izany koa ny mpisorona, hatramin' ny nanjakan' i Dariosy Persiana. Tamin' ny andron' i Eliasiba, Joiadà, Johanàna, ary Jedoà, dia voasoratra avokoa ny levita loham-pianakaviana sy ny mpisorona, tamin' ny nanjakan' i Dariosa ilay Persa. Au temps d' Elyashib, de Yoyada, de Yohanân et de Yaddua, les chefs des familles des prêtres furent enregistrés sur le livre des Chroniques jusqu' au règne de Darius le Perse.
Neh / Ne 12.23 The sons of Levi, the chief of the fathers, were written in the book of the chronicles, even until the days of Johanan the son of Eliashib. Ny taranak' i Levy, lohan' ny fianakaviana, dia voasoratra ao amin' ny bokin' ny tantara hatramin' ny andron' i Johanana, zanak' i Eliasiba. Voasoratra ao amin' ny boky tantara, ny taranak' i Levì, loham-pianakaviana, hatramin' ny andron' i Johanàna, zanak' i Eliasiba. Les fils de Lévi. Les chefs des familles furent enregistrés sur le livre des Chroniques, mais seulement jusqu' au temps de Yohanân, petit-fils d' Elyashib.
...............
Neh / Ne 13.4 And before this, Eliashib the priest, having the oversight of the chamber of the house of our God, was allied unto Tobiah: Ary talohan' izany Eliasiba mpisorona, izay voatendry ho ao anatin' ny efi-trano ao an-tranon' Andriamanitsika sady havan' i Tobia akaikiny, Talohan' izany, Eliasiba mpisorona, izay mpitandrina ny efi-tranon' Andriamanitsika, sy tonga havan' i Tobia, Mais auparavant, le prêtre Elyashib avait été préposé aux salles du Temple de notre Dieu. Lié à Tobiyya,
...............
Neh / Ne 13.7 And I came to Jerusalem, and understood of the evil that Eliashib did for Tobiah, in preparing him a chamber in the courts of the house of God. ary nankany Jerosalema aho ka nahita ny ratsy nataon' i Eliasiba ho an' i Tobia tamin' ny nanamboarany efi-trano ho azy teo anatin' ny kianjan' ny tranon' Andriamanitra. nahazo làlana tamin' ny mpanjaka hiverina ho any Jerosalema aho, ka izay vao nahita ity ratsy nataon' i Eliasiba, ho fankasitrahana an' i Tobia, fa nanamboatra efitrano ho azy, tao anatin' ny kianjan' ny tranon' Andriamanitra. et revins à Jérusalem. J' appris alors la mauvaise action qu' avait faite Elyashib en faveur de Tobiyya, en lui aménageant une salle dans le parvis du Temple de Dieu.
...............
Neh / Ne 13.28 And one of the sons of Joiada, the son of Eliashib the high priest, was son in law to Sanballat the Horonite: therefore I chased him from me. Ary vinanton' i Sanbala Horonita ny anankiray amin' ny zanak' i Joiada, zanak' i Eliasiba, mpisoronabe, ka dia noroahiko niala teo amiko izy. Ny iray amin' ny zanak' i Joiadà, zanak' i Eliasiba mpisorona lehibe, dia vinantolahin' i Sanabalata, ka noroahiko hiala teo amiko. L' un des fils de Yoyada, fils d' Elyashib, le grand prêtre, était le gendre de Sânballat, le Horonite. Je le chassai loin de moi.