Chapters and verses mentioning Jegaala

  Numbers Fanisana na Nomery Fanisana Les Nombres
...............
Nom / Fan 13.7 Of the tribe of Issachar, Igal the son of Joseph. avy tamin' ny firenen' Isakara dia Jigala, zanak' i Josefa; Igala zanak' i Josefa, avy amin' ny fokon' Isakara; pour la tribu d' Issachar, Yigéal, fils de Yoseph ;

  2nd Samuel 2 Samoela Samoela II 2ème Livre de Samuel
...............
2Sm / 2Sam 23.36 Igal the son of Nathan of Zobah, Bani the Gadite, Jigala, zanak' i Natana, avy any Zoba, Bany Gadita, Igala zanak' i Natàna, avy any Sobà; Bonì, avy any Gada. Yigéal fils de Natân, de Çoba. Bani, le Gadite.

  1st Book of Chronicles 1 Tantara Tantara I 1er Livre des Chroniques
...............
1Tt / 1Tan 3.22 And the sons of Shechaniah; Shemaiah: and the sons of Shemaiah; Hattush, and Igeal, and Bariah, and Neariah, and Shaphat, six. Ary ny zanakalahin' i Sekania dia Semaia. Ary ny zanakalahin' i Semaia dia Hatosy sy Jigala sy Baria sy Nearia ary Safata; enina izy. Zanakalahin' i Sekeniasa: Semeia. Zanakalahin' i Semeia: Hatosa, Jegaala, Barià, Naarià, Safata, enina izy. Fils de Shekanya : Shemaya, Hattush, Yigéal, Bariah, Néarya, Shaphat : six.