Chapters and verses mentioning Hosama

  Genesis Fiandohana na Genesisy Fiandohana na Jenezy La Genèse
...............
Gen / Jen 36.34 And Jobab died, and Husham of the land of Temani reigned in his stead. Ary maty Jobaba, dia nanjaka nandimby azy Hosama avy tamin' ny tanin' ny Temanita. Maty Jobaba, dia Hosama, avy amin' ny tanin' ny Temanita, no nanjaka nandimby azy. Yobab mourut et à sa place régna Husham du pays des Témanites.
Gen / Jen 36.35 And Husham died, and Hadad the son of Bedad, who smote Midian in the field of Moab, reigned in his stead: and the name of his city was Avith. Ary maty Hosama, dia nanjaka nandimby azy Hadada, zanak' i Bedada, izay namely ny Midianita tany amin' ny tany Moaba; ary Avita no anaran' ny tanànany. Maty Hosama, ary nanjaka nandimby azy Hadada, zanak' i Nadada, ilay nandresy an' i Madiana, tany amin' ny tanin' i Moaba; ary Avita no anaran' ny tanànany. Husham mourut et à sa place régna Hadad, fils de Bedad, qui battit les Madianites dans les champs de Moab, et sa ville s' appelait Avvit.

  1st Book of Chronicles 1 Tantara Tantara I 1er Livre des Chroniques
...............
1Tt / 1Tan 1.45 And when Jobab was dead, Husham of the land of the Temanites reigned in his stead. Ary maty Jobaba, dia nanjaka nandimby azy Hosama, avy any amin' ny tanin' ny Temanita. Maty Jobaba, ka Hosama avy any amin' ny tanin' ny Temanita no nanjaka nandimby azy. Yobab mourut et à sa place régna Husham, du pays des Témanites.
1Tt / 1Tan 1.46 And when Husham was dead, Hadad the son of Bedad, which smote Midian in the field of Moab, reigned in his stead: and the name of his city was Avith. Ary maty Hosama, dia nanjaka nandimby azy Hadada, zanak' i Bedada, izay namely ny Midianita tany amin' ny tany Moaba; ary Avita no anaran' ny tanànany. Maty Hosama, ka Hadada zanak' i Badada no nanjaka nandimby azy; izy no nandresy an' i Madiana tany amin' ny tanin' i Moaba. Husham mourut et à sa place régna Hadad, fils de Bedad, qui battit les Madianites dans les Champs de Moab; sa ville s' appelait Avvit.
...............
1Tt / 1Tan 3.18 Malchiram also, and Pedaiah, and Shenazar, Jecamiah, Hoshama, and Nedabiah. ary Malkirama koa sy Pedaia sy Senazara sy Jekamia sy Hosama ary Nedabia. Melkirama, Fadaia, Senezera, Jesemiasa, Samà, ary Nadabiasa. puis Malkiram, Pedaya, Shéneaççar, Yeqamya, Hoshama, Nedabya.