Chapters and verses mentioning Mesolama

  2nd Book of Kings 2 Mpanjaka Mpanjaka II 2ème Livre des Rois
...............
2Mp 22.3 And it came to pass in the eighteenth year of king Josiah, that the king sent Shaphan the son of Azaliah, the son of Meshullam, the scribe, to the house of the Lord, saying, Ary tamin' ny taona fahavalo ambin' ny folo nanjakan' i Josia mpanjaka, dia naniraka an' i Safana mpanoratra, zanak' i Azalia, zanak' i Mesolama, izy ho any an-tranon' i Jehovah ka nanao hoe: Tamin' ny taona fahavalo ambin' ny folo nanjakan' i Josiasa mpanjaka, dia naniraka an' i Safàna, mpanoratra, zanak' i Aslia zanak' i Mesolama, ny mpanjaka ho any amin' ny tranon' ny Tompo, nanao hoe: En la dix-huitième année du roi Josias, le roi envoya le secrétaire Shaphân, fils d' Açalyahu fils de Meshullam, au Temple de Yahvé

  1st Book of Chronicles 1 Tantara Tantara I 1er Livre des Chroniques
...............
1Tt / 1Tan 3.19 And the sons of Pedaiah were, Zerubbabel, and Shimei: and the sons of Zerubbabel; Meshullam, and Hananiah, and Shelomith their sister: Ary ny zanakalahin' i Pedaia dia Zerobabela sy simey. Ary ny zanakalahin' i Zerobabela dia Mesolama sy Hanania ary Selomita, anabaviny, Zanakalahin' i Fadaiasa: Zorobabela sy Semeia. Zanakalahin' i Zorobabela: Mosolama, Hananiasa ary Salomita, anabavin' ireo; Fils de Pedaya : Zorobabel et Shiméï. Fils de Zorobabel : Meshullam et Hananya; Shelomit était leur soeur.
...............
1Tt / 1Tan 5.13 And their brethren of the house of their fathers were, Michael, and Meshullam, and Sheba, and Jorai, and Jachan, and Zia, and Heber, seven. Ary ny rahalahiny araka ny fianakaviany avy dia Mikaela sy Mesolama sy Seba sy Joray sy Jakana sy Zia ary Ebera; fito izy. Ny rahalahin' ireo araka ny fokom-pianakaviany avy dia Mikaela, Mosolama, Sebe, Joraì, Jakàna, Zie ary Hebera, fito izy. Leurs frères, par familles : Mikaèl, Meshullam, Sheba, Yoraï, Yakân, Zia, Éber : sept.
...............
1Tt / 1Tan 8.17 And Zebadiah, and Meshullam, and Hezeki, and Heber, ary Zebadia sy Mesolama sy Hizky sy Hebera Zabadia, Mosoliama, Hezesì, Hebera, Zebadya, Meshullam, Hizqi, Haber,
...............
1Tt / 1Tan 9.7 And of the sons of Benjamin; Sallu the son of Meshullam, the son of Hodaviah, the son of Hasenuah, Ary tamin' ny taranak' i Benjamina dia Salo, zanak' i Mesolama, zanak' i Hodavia, zanak' i Hasenoa, Ny tamin' ny taranak' i Benjamina: Salao, zanak' i Mosolama, zanak' i Odoià, zanak' i Asàna; Parmi les fils de Benjamin : Sallu fils de Meshullam, fils de Hodavya, fils de Hassenua;
1Tt / 1Tan 9.8 And Ibneiah the son of Jeroham, and Elah the son of Uzzi, the son of Michri, and Meshullam the son of Shephathiah, the son of Reuel, the son of Ibnijah; sy Jibnia, zanak' i Jerohama, sy Elaha, zanak' i Ozy, zanak' i Mikry, sy Mesolama, zanak' i Sefatia, zanak' i Regoela, zanak' i Jibnia; Jobanià, zanak' i Jerohama; Elà, zanak' i Ozi, zanak' i Mokori; Mosolama, zanak' i Safatià, zanak' i Rahoela, zanak' i Jebanià, Yibneya fils de Yeroham; Éla fils de Uzzi, fils de Mikri; Meshullam fils de Shephatya, fils de Réuel, fils de Yibniyya.
...............
1Tt / 1Tan 9.11 And Azariah the son of Hilkiah, the son of Meshullam, the son of Zadok, the son of Meraioth, the son of Ahitub, the ruler of the house of God; sy Azaria, zanak' i Hilkia, zanak' i Mesolama, zanak' i Zadoka, zanak' i Meraiota, zanak' i Ahitoba, mpanapaka ny tranon' Andriamanitra, Azariasa, zanak' i Helkiasa, zanak' i Mosalama, zanak' i Sadaoka, zanak' i Maraiota, zanak' i Akitoba, mpanapaka ny tranon' Andriamanitra; Azarya fils de Hilqiyya, fils de Meshullam, fils de Sadoq, fils de Merayot, fils d' Ahitub, chef du Temple de Dieu.
1Tt / 1Tan 9.12 And Adaiah the son of Jeroham, the son of Pashur, the son of Malchijah, and Maasiai the son of Adiel, the son of Jahzerah, the son of Meshullam, the son of Meshillemith, the son of Immer; ary Adaia, zanak' i Jerohama, zanak' i Pasora, zanak' i Malkia, ary Masay, zanak' i Adiela, zanak' i Jazera, zanak' i Mesolama, zanak' i Mesilemita, zanak' Imera. Adaiasa, zanak' i Jerohama, zanak' i Fasora, zanak' i Melkiasa; Maasaì zanak' i Adiela, zanak' i Jezrà, zanak' i Mosolama, zanak' i Mosolamita, zanak' i Emmera; Adaya, fils de Yeroham, fils de Pashehur, fils de Malkiyya, Maasaï fils de Adiel, fils de Yahzéra, fils de Meshullam, fils de Meshillémit, fils d' Immer.

  2nd Book of Chronicles 2 Tantara Tantara II 2ème Livre des Chroniques
...............
2Tt / 2Tan 34.12 And the men did the work faithfully: and the overseers of them were Jahath and Obadiah, the Levites, of the sons of Merari; and Zechariah and Meshullam, of the sons of the Kohathites, to set it forward; and other of the Levites, all that could skill of instruments of musick. Ary ny olona dia nanao ny asa araka izay mety hatao; ary ny voatendry hifehy azy dia lahata sy Obadia Levita, avy tamin' ny taranak' i Merary, ary Zakaria sy Mesolama, avy tamin' ny taranaky ny Kehatita, ary ny Levita rehetra izay nahay ny zava-maneno isan-karazany, Nefain' ireo lehilahy ireo tamim-pahamarinana ny anjara asany. Ny voatendry hitandrina azy ireo, dia Jahata sy Abdiasa Levita tamin' ny taranak' i Merarì, Zakariasa sy Mosolama tamin' ny taranaky ny Kaatita; izy ireo no nitarika azy mbamin' ny Levita hafa koa izay samy mahay zava-maneno. Ces hommes travaillèrent avec fidélité à cette oeuvre; ils étaient sous la surveillance de Yahat et de Obadyahu, lévites des fils de Merari, de Zekarya et de Meshullam, Qehatites contremaîtres, des lévites experts dans les instruments d' accompagnement du chant,

  Book of Ezra Ezra Esdrasa Livre d'Esdras
...............
Ezr / Esd 8.16 Then sent I for Eliezer, for Ariel, for Shemaiah, and for Elnathan, and for Jarib, and for Elnathan, and for Nathan, and for Zechariah, and for Meshullam, chief men; also for Joiarib, and for Elnathan, men of understanding. Ka dia nirahiko Eliezera sy Ariela sy Semaia sy Elnatana sy Jariba sy Elnatana sy Natana sy Zakaria sy Mesolama (samy loholona ireo) ary Joariba sy Elnatana (samy mpampianatra ireo). Dia nasaiko nantsoina ny loholona, Eliezera, Ariela, Semeiasa, Elnatàna, Jariba; Elnatàna anankiray, Natàna, Zakaria ary Mosolama, mbamin' ireo mpampianatra: Joiariba sy Elnatàna. Alors je dépêchai Eliézer, Ariel, Shemaya, Elnatân, Yarib, Elnatân, Natân, Zekarya et Meshullam, hommes judicieux,
...............
Ezr / Esd 10.15 Only Jonathan the son of Asahel and Jahaziah the son of Tikvah were employed about this matter: and Meshullam and Shabbethai the Levite helped them. Jonatana, zanak' i Asahela, sy Jahaza, zanak' i Tikva, ihany no nanohitra izany; ary Mesolama sy Sabetahy Levita niandany taminy koa. Tsy nisy afa-tsy Jonatàna, zanak' i Azahela, sy Jaasiasa zanak' i Tekoa no hany nanohitra izany hevitra izany; ary Mosolama sy Sebetaì levita koa no niandany taminy. Seuls Yonatân, fils d' Asahel, et Yahzeya, fils de Tiqva, firent opposition à cette procédure, soutenus par Meshullam et le lévite Shabtaï.
...............
Ezr / Esd 10.29 And of the sons of Bani; Meshullam, Malluch, and Adaiah, Jashub, and Sheal, and Ramoth. ary ny avy tamin' ny taranak' i Bany dia Mesolama sy Maloka sy Adaia sy Jasoba sy Seala ary Ramota; tamin' ny taranak' i Banì: Mosolama, Melòka, Adaiasa, Jasoba, Saala, ary Ramota; des fils de Bigvaï : Meshullam, Malluk, Yedaya, Yashub, Yishal, Yerémot;

  Book of Nehemiah Nehemia Nehemia Livre de Néhémie
...............
Neh / Ne 3.4 And next unto them repaired Meremoth the son of Urijah, the son of Koz. And next unto them repaired Meshullam the son of Berechiah, the son of Meshezabeel. And next unto them repaired Zadok the son of Baana. Ary manarakaraka ireo dia namboatra koa Meremota.zanak' i Oria, zanak' i Hakoza. Ary manarakaraka io dia namboatra koa Mesolama, zanak' i Berekia, zanak' i Mesezabela. Ary manarakaraka io dia namboatra koa Zadoka, zanak' i Bana. ary teo anilany dia Merimota zanak' i Oria, zanak' i Akosa no nanamboatra; ary teo anilany dia Mosolama zanak' i Barakia, zanak' i Mesezebela, no nanamboatra; ary teo anilany dia Sadaoka zanak' i Baanà no nanamboatra; A leur suite répara Merémot, fils d' Uriyya, fils d' Haqqoç; à sa suite répara Meshullam, fils de Bérékya, fils de Meshèzabéel; à sa suite répara Sadoq, fils de Baana.
...............
Neh / Ne 3.6 Moreover the old gate repaired Jehoiada the son of Paseah, and Meshullam the son of Besodeiah; they laid the beams thereof, and set up the doors thereof, and the locks thereof, and the bars thereof. Ary ny vavahady taloha dia namboarin' i Joiada, zanak' i Pasea, sy Mesolama, zanak' i Besodia; izy roa lahy no nandatsaka ny rairainy sy ny lela-vavahadiny mbamin' ny hidiny sy ny vavombiny. Joiadà zanak' i Faseà, sy Mosolama zanak' i Besodiasa, no nanamboatra ny Vavahady Goga, nataony teo ny sakamandimby dia nalatsany ny lela vavahady, mbamin' ny karetsaka sy ny barany. Quant à la porte du Quartier neuf, Yoyada, fils de Paséah, et Meshullam, fils de Besodya, la réparèrent; ils en firent la charpente, fixèrent ses battants, verrous et barres.
...............
Neh / Ne 3.30 After him repaired Hananiah the son of Shelemiah, and Hanun the sixth son of Zalaph, another piece. After him repaired Meshullam the son of Berechiah over against his chamber. Manarakaraka io koa dia nisy namboarin' i Hanania, zanak' i Setemia, sy Hanona, fahenin' ny zanak' i Zalafa. Manarakaraka ireo dia namboatra koa Mesolama, zanak' i Berekia, dia ny teo amin' ny tandrifin' ny efi-tranony ihany. Manarakaraka azy, Hananìasa zanak' i Selemiasa sy Hanona fahenin' ny zanak' i Selefa, nanamboatra ny laniny iray hafa. Manarakaraka azy Mosolama, zanak' i Barakia, nanamboatra ny teo anoloan' ny tranony. Après lui Hananya, fils de Shélémya, et Hanûn, sixième fils de Calaph, réparèrent un autre secteur. Après lui Meshullam, fils de Bérékya, répara vis-à-vis de son habitation.
...............
Neh / Ne 6.18 For there were many in Judah sworn unto him, because he was the son in law of Shechaniah the son of Arah; and his son Johanan had taken the daughter of Meshullam the son of Berechiah. Fa nisy maro tany Joda efa nianiana niray tetika taminy, satria vinanton' i Sekania, zanak' i Ara, izy; ary Johanana zananilahy efa nanambady ny zanakavavin' i Mesolama, zanak' i Berekia. satria maro tamin' ny lehiben' i Jodà no efa tafaray taminy tamin' ny fianianana, noho izy vinanton' i Sekeniasa, zanak' i Areà, sy noho Johanàna zanany lahy nanambady ny zanakavavin' i Mosolama, zanak' i Barakia. car il avait en Juda beaucoup d' alliés, étant le gendre de Shekanya, fils d' Ara, et son fils Yohanân ayant pris pour femme la fille de Meshullam, fils de Bérékya.
...............
Neh / Ne 8.4 And Ezra the scribe stood upon a pulpit of wood, which they had made for the purpose; and beside him stood Mattithiah, and Shema, and Anaiah, and Urijah, and Hilkiah, and Maaseiah, on his right hand; and on his left hand, Pedaiah, and Mishael, and Malchiah, and Hashum, and Hashbadana, Zechariah, and Meshullam. Ary Ezra mpanora-dalàna nitsangana teo ambonin' ny lampihazo fitoriana, izay efa natao ho fitoriana izany; ary Matitia sy Sema sy Anaia sy Oria sy Hilkia ary Mahaseia no nitsangana teo anilany ankavanana; ary Pedaia sy Misaela sy Malkia sy Hasoma sy Hasbadana sy Zakaria ary Mesolama no teo anilany ankavia kosa. Teo ambony lampihazo vao narafitra hanaovana izany, no nitsangana Esdrasa mpanora-dalàna, ary ireto no teo anilany: ao an-kavanany, Matatiasa, Semeiasa, Aniasa, Oria, Helkiasa, Maasiasa; teo an-kaviany, Fadaiasa, Misaela, Melkiasa, Hasoma, Hasbadanà, Zakaria, Mosolama. Le scribe Esdras se tenait sur une estrade de bois, construite pour la circonstance; près de lui se tenaient : à sa droite, Mattitya, Shéma, Anaya, Uriyya, Hilqiyya et Maaséya, et, à sa gauche, Pedaya, Mishaèl, Malkiyya, Hashum, Hashbaddana, Zekarya et Meshullam.
...............
Neh / Ne 10.8 Maaziah, Bilgai, Shemaiah: these were the priests. Mesolama, Abia, Miamina, Miamina, Maaziasa, Meshullam, Abiyya, Miyyamîn,
...............
Neh / Ne 10.21 Meshezabeel, Zadok, Jaddua, Magpiasy, Mesolama, Hezira, Megfiasa, Mosolama, Hazira, Magpiash, Meshullam, Hézir,
...............
Neh / Ne 11.7 And these are the sons of Benjamin; Sallu the son of Meshullam, the son of Joed, the son of Pedaiah, the son of Kolaiah, the son of Maaseiah, the son of Ithiel, the son of Jesaiah. Ary izao no taranak' i Benjamina: Salo, zanak' i Mesolama, zanak' i Joeda, zanak' i Pedaia, zanak' i Kolaia, zanak' i Mahaseia, zanak' Itiela,zanak' i Jesaia; Ary izao no taranak' i Benjamina: Seloma, zanak' i Mosolama, zanak' i Joeda, zanak' i Fadaiasa, zanak' i Kolaiasa, zanak' i Maasiasa, zanak' i Eteela, zanak' i Isaia; Voici les fils de Benjamin : Sallu, fils de Meshullam, fils de Yoèd, fils de Pedaya, fils de Qolaya, fils de Maaséya, fils d' Itiel, fils de Yeshaya,
...............
Neh / Ne 11.11 Seraiah the son of Hilkiah, the son of Meshullam, the son of Zadok, the son of Meraioth, the son of Ahitub, was the ruler of the house of God. Ary Seraia, zanak' i Hilkia, zanak' i Mesolama, zanak' i Zadoka, zanak' i Meraiota, zanak' i Ahitoba, no mpanapaka ny tranon' Andriamanitra. Jasina, Saraiasa zanak' i Helkiasa, zanak' i Mosolama, zanak' i Sadaoka, zanak' i Meraiota, zanak' i Akitoba, andriandahy amin' ny tranon' Andriamanitra, Seraya, fils d' Hilqiyya, fils de Meshullam, fils de Sadoq, fils de Merayot, fils d' Ahitub, chef du Temple de Dieu,
...............
Neh / Ne 12.13 Of Ezra, Meshullam; of Amariah, Jehohanan; ny avy tamin' i Ezra dia Mesolama; ny avy tamin' i Amaria dia Johanana; Mosolama avy amin' i Esdrasa; Johanàna avy amin' i Amariasa; famille d' Esdras : Meshullam; famille d' Amarya : Yehohanân;
...............
Neh / Ne 12.16 Of Iddo, Zechariah; of Ginnethon, Meshullam; ny avy tamin' Ido dia Zakaria; ny avy tamin' i Ginetona dia Mesolama; Zakaria avy amin' i Adao; Mosolama, avy amin' i Gentona; famille d' Iddo : Zekarya; famille de Ginnetôn : Meshullam;
...............
Neh / Ne 12.25 Mattaniah, and Bakbukiah, Obadiah, Meshullam, Talmon, Akkub, were porters keeping the ward at the thresholds of the gates. Matania, Bakbokia, Obadia, Mesolama, Talmona sy Akoba no mpiandry varavarana ka nitandrina ny fiambenana amin' ny trano firaketana. Ny mpiandry varavarana, niambina teo amin' ny tokonam-bavahady kosa, dia Mataniasa, Bekbekiasa, Abdiasa, Mosolama, Telmona, ary Akoba. étaient : Mattanya, Baqbuqya et Obadya. Quant à Meshullam, Talmôn et Aqqub, portiers, ils montaient la garde aux magasins près des portes.
...............
Neh / Ne 12.33 And Azariah, Ezra, and Meshullam, dia Azaria sy Ezra sy Mesolama Azariasa, Esdrasa, Mosolama, Jodà, Benjamina, Semeiasa, ary Jeremia; ainsi qu' Azarya, Esdras, Meshullam,