Chapters and verses mentioning Kisy

  1st Samuel 1 Samoela Samoela I 1er Livre de Samuel
1Sm / 1Sam 9.1 Now there was a man of Benjamin, whose name was Kish, the son of Abiel, the son of Zeror, the son of Bechorath, the son of Aphiah, a Benjamite, a mighty man of power. Ary nisy lehilahy avy amin' ny Benjamina, atao hoe Kisy, zanak' i Abiela, zanak' i Zerora, zanak' i Bekorata, zanak' i Afia, Benjamita izy sy mpanjatobe. Nisy lehilahy anankiray avy amin' i Benjamina atao hoe Kisy, zanak' i Abiela, zanak' i Serora, zanak' i Bekorata, zanak' i Afià, zanaky ny Benjamita anankiray; lehilahy mahery fo izy io. Il y avait, parmi les Benjaminites, un homme qui s' appelait Qish, fils d' Abiel, fils de Çeror, fils de Bekorat, fils d' Aphiah; c'était un Benjaminite, homme de condition.
...............
1Sm / 1Sam 9.3 And the asses of Kish Saul' s father were lost. And Kish said to Saul his son, Take now one of the servants with thee, and arise, go seek the asses. Ary very ny borikivavin' i Kisy, rain' i Saoly. Dia hoy Kisy tamin' i Saoly zanany: Mitondrà zatovo anankiray hanaraka anao, dia miaingà, ka mandehana hitady ny boriky. Ary nania ny ampondravavin' i Kisy, rain' i Saola, ka hoy Kisy tamin' i Saola zanany: Mangalà mpanompo anankiray hiaraka aminao dia mandehana mitady ny ampondra. Les ânesses appartenant à Qish, père de Saül, s'étant égarées, Qish dit à son fils Saül : " Prends avec toi l' un des serviteurs et va, pars à la recherche des ânesses. "
...............
1Sm / 1Sam 10.11 And it came to pass, when all that knew him beforetime saw that, behold, he prophesied among the prophets, then the people said one to another, What is this that is come unto the son of Kish? Is Saul also among the prophets? Ary nony hitan' izay rehetra nahalala azy hatramin' ny taloha fa, indro, maminany eo amin' ny mpaminany izy, dia nifampilaza ny olona ka nanao hoe: Inona izao tonga amin' ny zanak' i Kisy izao? Saoly koa va mba isan' ny mpaminany? Nony hitan' izay rehetra nahalala azy taloha fa niara-naminany tamin' ireo mpaminany koa izy, dia nifampilaza ireo olon-drehetra ireo hoe: Fa naninona ity zanak' i Kisy? Mba isan' ny mpaminany koa va Saola? Lorsque ceux qui le connaissaient de longue date virent qu' il prophétisait avec les prophètes, les gens se dirent l' un à l' autre : " Qu' est-il arrivé au fils de Qish ? Saül est-il aussi parmi les prophètes ? "
...............
1Sm / 1Sam 10.21 When he had caused the tribe of Benjamin to come near by their families, the family of Matri was taken, and Saul the son of Kish was taken: and when they sought him, he could not be found. Dia nampanatona ny firenen' i Benjamina araka ny fokony avy izy, ary ny fokon' ny Matrita no voafidy. Dia voafidy Saoly, zanak' i Kisy; ary raha nitady azy ny olona, dia tsy nahita azy. Nampanatoniny isam-pianakaviana indray ny fokon' i Benjamina, ka ny fianakavian' i Metrì no voafidy, ary Saola zanak' i Kisy no voatendry. Dia notadiavina izy nefa tsy hita. Il fit approcher la tribu de Benjamin par clans, et le clan de Matri fut désigné. Il fit approcher le clan de Matri homme par homme, et Saül, fils de Qish, fut désigné; on le chercha, mais on ne le trouva pas.
...............
1Sm / 1Sam 14.51 And Kish was the father of Saul; and Ner the father of Abner was the son of Abiel. Ary Kisy no rain' i Saoly; ary Nera, rain' i Abnera, dia zanak' i Abiela. Kisy rain' i Saola, sy Nera rain' i Abnera dia samy zanak' i Abiela. Qish, le père de Saül, et Ner, le père d' Abner, étaient les fils d' Abiel.

  2nd Samuel 2 Samoela Samoela II 2ème Livre de Samuel
...............
2Sm / 2Sam 21.14 And the bones of Saul and Jonathan his son buried they in the country of Benjamin in Zelah, in the sepulchre of Kish his father: and they performed all that the king commanded. And after that God was intreated for the land. Ary ny taolan' i Saoly sy Jonatana zanany dia nalevin' ny olona tao amin' ny tanin' ny Benjamina tao Zela, tao amin' ny fasan' i Kisy rainy; ary dia vitany izay rehetra nandidian' ny mpanjaka. Ary nony efa vita izany, dia neken' Andriamanitra ny fifonana natao ho an' ny tany. Nalevina tany Selà, amin' ny fasan' i Kisa rain' i Saola, any amin' ny tanin' i Benjamina ny taolan' i Saola sy ny an' i Jonatasy zanany, ary nataon' ny olona avokoa izay rehetra nandidian' ny mpanjaka azy. Ka nony vita izany, dia nionona ny hatezeran' Andriamanitra amin' ny tany. On ensevelit les ossements de Saül, ceux de son fils Jonathan et ceux des suppliciés au pays de Benjamin, à Çéla, dans le tombeau de Qish, père de Saül. On fit tout ce que le roi avait ordonné et, après cela, Dieu eut pitié du pays.

  1st Book of Chronicles 1 Tantara Tantara I 1er Livre des Chroniques
...............
1Tt / 1Tan 6.29 The sons of Merari; Mahli, Libni his son, Shimei his son, Uzza his son, Ary ny rahalahin' ireo kosa, dia ny zanakalahin' i Merary, nitsangana teo amin' ny ankaviany: Etana, zanakalahin' i Kisy, zanakalahin' i Abdia, zanakalahin' i Maloka, Zanakalahin' i Merarì rahalahin' izy ireo teo an-kavia: Etàna, zanak' i Kosi, zanak' i Abdì, zanak' i Malòka, A gauche, leurs frères, fils de Merari : Étân, fils de Qishi, fils d' Abdi, fils de Malluk,
...............
1Tt / 1Tan 8.30 And his firstborn son Abdon, and Zur, and Kish, and Baal, and Nadab, ary Abdona no lahimatoany, dia Zora, dia Kisy, dia Bala, dia Nadaba, Abdona no zanany lahimatoa, dia Soara, Kisa, Baala, Nadaba, son fils premier-né Abdôn, ainsi que Çur, Qish, Baal, Ner, Nadab,
...............
1Tt / 1Tan 8.33 And Ner begat Kish, and Kish begat Saul, and Saul begat Jonathan, and Malchishua, and Abinadab, and Eshbaal. Ary Nera niteraka an' i Kisy; ary Kisy niteraka an' i Saoly; ary Saoly niteraka an' i Jonatana sy Malkisoa sy Abinadaba ary Esbala. Nera niteraka an' i Kisa, Kisa niteraka an' i Saola, Saola niteraka an' i Jonatàna, Melkiasoa, Abinadaba ary Esbaala. Ner engendra Qish, Qish engendra Saül, Saül engendra Jonathan, Malki-Shua, Abinadab et Eshbaal.
...............
1Tt / 1Tan 9.36 And his firstborn son Abdon, then Zur, and Kish, and Baal, and Ner, and Nadab. ary ny zanany lahimatoa dia Abdona, dia Zora, dia Kisy, dia Bala, dia Nera, dia Nadaba, Ary Abdona no zanany lahimatoa, dia Sora, Kisa, Baala, Nera, Nadaba, et son fils premier-né Abdôn, ainsi que Çur, Qish, Baal, Ner, Nadab,
...............
1Tt / 1Tan 9.39 And Ner begat Kish; and Kish begat Saul; and Saul begat Jonathan, and Malchishua, and Abinadab, and Eshbaal. Ary Nera niteraka an' i Kisy; ary Kisy niteraka an' i Saoly; ary Saoly niteraka an' i Jonatana sy Malkisoa sy Abinadaba ary Esbala. Nera niteraka an' i Kisa; Kisa niteraka an' i Saola, Saola niteraka an' i Jonatàna, Melkisoì, Abinadaba, ary Esbaala. Ner engendra Qish, Qish engendra Saül, Saül engendra Jonathan, Malki-Shua, Abinadab, Eshbaal.
1Tt / 1Tan 12.1 Now these are they that came to David to Ziklag, while he yet kept himself close because of Saul the son of Kish: and they were among the mighty men, helpers of the war. Ary izao no nankany amin' i Davida tany Ziklaga, fony izy mbola niery an' i Saoly, zanak' i Kisy; ary isan' ny lehilahy mahery mpanampy amin' ny ady ireo Fony Davida mbola tsy maintsy nitoetra lavitra ny tavan' i Saola zanak' i Kisa, dia ireto no tonga nankeo aminy tao Sikelega: anisan' ny mahery nanampy azy nandritra ny ady izy ireo. Voici ceux qui rejoignirent David à Çiqlag alors qu' il était encore retenu loin de Saül fils de Qish; c'étaient des preux, des combattants à la guerre,
...............
1Tt / 1Tan 23.21 The sons of Merari; Mahli, and Mushi. The sons of Mahli; Eleazar, and Kish. Ny zanakalahin' i Merary dia Maly sy Mosy. Ny zanakalahin' i Maly dia Eleazara sy Kisy. Zanakalahin' i Merarì: Moholì sy Mosì. Fils de Merari : Mahli et Mushi. Fils de Mahli : Éléazar et Qish.
1Tt / 1Tan 23.22 And Eleazar died, and had no sons, but daughters: and their brethren the sons of Kish took them. Ary maty Eleazara ka tsy nanan-janakalahy, fa vavy avokoa; ary ireny zanakalahin' i Kisy havany no nanambady ireo. Zanakalahin' i Moholì: Eleazara sy Kisa. Maty tsy nitera-dahy Eleazara, fa vavy ihany, ary nalain' ny zanak' i Kisa, rahalahiny, ho vady ireo. Éléazar mourut sans avoir de fils, mais des filles qu' enlevèrent les fils de Qish leurs frères.
...............
1Tt / 1Tan 24.29 Concerning Kish: the son of Kish was Jerahmeel. Ny amin' i Kisy, ny zananilahy dia Jeramela. Zanakalahin' i Mosì: Moholì, Edera ary Jerimota. pour Qish : fils de Qish, Yerahméel.
...............
1Tt / 1Tan 26.28 And all that Samuel the seer, and Saul the son of Kish, and Abner the son of Ner, and Joab the son of Zeruiah, had dedicated; and whosoever had dedicated any thing, it was under the hand of Shelomith, and of his brethren. Ary izay rehetra nohamasinin' i Samoela mpahita sy Saoly, zanak' i Kisy, sy Abnera, zanak' i Nera, sy Joaba, zanak' i Zeroia, dia izay rehetra nohamasininy, dia Selomota sy ny rahalahiny no nitahiry izany. Ny zavatra rehetra natokan' i Samoela mpahita, Saola zanak' i Kisa, Abnera zanak' i Nera, Joaba zanak' i Sarvià sy ny olon-kafa na iza na iza dia teo am-pelatànan' i Selemita mbamin' ireo rahalahiny avokoa. ainsi que de tout ce qu' avaient consacré Samuel le voyant, Saül fils de Qish, Abner fils de Ner et Joab fils de Çeruya. Tout ce que l' on consacrait fut sous la responsabilité de Shelomit et de ses frères.

  2nd Book of Chronicles 2 Tantara Tantara II 2ème Livre des Chroniques
...............
2Tt / 2Tan 20.16 To morrow go ye down against them: behold, they come up by the cliff of Ziz; and ye shall find them at the end of the brook, before the wilderness of Jeruel. Rahampitso dia midìna hiady aminy ianareo; fa, indreo, hiakatra amin' ny fiakarana Ziza izy; ary ianareo hahita azy eo amin' ny faran' ny lohasahan-driaka tandrifin' ny efitr' i Jeroela. Midìna hianareo hamely azy rahampitso, fa indro izy hihazo amin' ny havoan' i Sisa, ary ho hitanareo erý amin' ny faran' ny lohasaha tandrifin' ny efitra Jeroela. Descendez demain contre eux : voici qu' ils empruntent la montée de Çiç et vous les rencontrerez à l' extrémité de la vallée, près du désert de Yeruel.
...............
2Tt / 2Tan 29.12 Then the Levites arose, Mahath the son of Amasai, and Joel the son of Azariah, of the sons of the Kohathites: and of the sons of Merari, Kish the son of Abdi, and Azariah the son of Jehalelel: and of the Gershonites; Joah the son of Zimmah, and Eden the son of Joah: Dia nitsangana ny Levita, dia Mahata, zanak' i Amasay, sy Joela, zanak' i Azaria, tamin' ny taranaky ny Kehatita; ary tamin' ny taranak' i Merary dia Kisy, zanak' i Abdia, sy Azaria, zanak' i Jehalalila; ary tamin' ny Gersonita dia Joa, zanak' i Zima, sy Edena, zanak' i Joa; Dia nitsangana ny Levita: Mahata zanak' i Amasaia, Joela zanak' i Azariasa, tamin' ny taranaky ny Kaatita; tamin' ny taranaky ny Merarita, Kisa zanak' i Abdì, Azariasa zanak' i Jalaleela; tamin' ny Gersonata, Joah, zanak' i Zemà, Eedena zanak' i Joah; Les lévites se levèrent : Mahat fils de Amasaï; Yoèl fils de Azaryahu, des fils de Qehat; des Merarites : Qish fils d' Abdi et Azaryahu fils de Yehalléléel; des Gershonites : Yoah fils de Zimma et Éden fils de Yoah;

  Book of Esther Estera Estera Livre d'Esther
...............
Est 2.5 Now in Shushan the palace there was a certain Jew, whose name was Mordecai, the son of Jair, the son of Shimei, the son of Kish, a Benjamite; Ary nisy Jiosy anankiray tany Sosana renivohitra. Mordekay no anarany, zanak' i Jaira, zanak' i Simey, zanak' i Kisy, avy tamin' ny taranak' i Benjamina, Tao Sosa renivohitra nisy Jody anankiray atao hoe Mardokea, zanak' i Jaira, zanak' i Semei, zanak' i Sisa, taranak' i Benjamina; Or, à la citadelle de Suse vivait un Juif nommé Mardochée, fils de Yaïr, fils de Shiméï, fils de Qish, de la tribu de Benjamin,
...............
Est 11.2 Tamin' ny taona faharoa nanjakan' i Asoerosa mpanjaka lehibe, andro voalohan' ny volana Nisàna, dia nanonofy Mardokea, zanak' i Jaira, zanak' i Semeì, zanak' i Sisa, avy amin' ny firenen' i Benjamina.

  The Acts of the Apostles Asa Asa Les Actes des Apôtres
...............
Asa 13.21 And afterward they desired a king: and God gave unto them Saul the son of Cis, a man of the tribe of Benjamin, by the space of forty years. Ary rehefa afaka indray izany, dia nangataka mpanjaka izy; ka dia nomen' Andriamanitra azy efa-polo taona Saoly, zanak' i Kisy, lehilahy avy tamin' ny firenen' i Benjamina. Nony afaka izany dia nangataka mpanjaka izy ireo, ka nomen' Andriamanitra an' i Saoly zanak' i Sisy, lehilahy avy amin' ny fokon' i Benjamina, naharitra efa-polo taona. Par la suite, ils demandèrent un roi, et Dieu leur donna Saül, fils de Cis, de la tribu de Benjamin : quarante ans.