Chapters and verses mentioning Libia

      Jodita Livre de Judith
Jdt 3.1 Tamin' izany ny mpanjaka aman' andriandahy amin' ny tanàna rehetra sy amin' ny tany rehetra, dia ny tao Sirian' i Mesopotamia, Sirian' i Soba, Libia ary Silisia, dia naniraka ambasadaoro nankany amin' i Holoferina nanao taminy hoe: Des envoyés, porteurs de messages de paix, furent alors dépêchés vers lui.

  Book of Ezekiel Ezekiela Ezekiela Livre d'Ezéchiel
...............
Eze / Ez 30.5 Ethiopia, and Libya, and Lydia, and all the mingled people, and Chub, and the men of the land that is in league, shall fall with them by the sword. Etiopia sy Libya sy Lydia sy ny olona samy hafa firenena rehetra sy ny Kobiana sy ny zanaky ny tany vita fanekena dia hiaraka ho lavon-tsabatra aminy. Ny Etiopiana, ny Libiana, ny Lidiana, ny hafa firenena isan-karazany, Koba, sy ny zanaky ny tany vita fanekena, ho lavon-tsabatra miaraka aminy koa. Kush, Put et Lud, toute l' Arabie, Kub et les fils du pays de l' Alliance tomberont avec eux par l'épée.

  The Acts of the Apostles Asa Asa Les Actes des Apôtres
...............
Asa 2.10 Phrygia, and Pamphylia, in Egypt, and in the parts of Libya about Cyrene, and strangers of Rome, Jews and proselytes, sy Frygia sy Pamfylia, sy Egypta sy ny tany Libya izay manodidina an' i Kyrena, ary vahiny avy any Roma, na Jiosy na proselyta, Frijia, Panfilia, Ejipta, ary ny any Libia akaikin' i Sirena, sy ny vahiny avy any Roma, de Phrygie et de Pamphylie, d'Égypte et de cette partie de la Libye qui est proche de Cyrène, Romains en résidence,