Madagascar: vegetation
(Madagasikara: saritany volinanahary)